SFS 2011:657 Förordning om ändring i förordningen (1998:1355) om trafik med höghastighetsfartyg

110657.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1355) om trafik
med höghastighetsfartyg;

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (1998:1355) om trafik med

höghastighetsfartyg ska ha följande lydelse.

9 §

1

Transportstyrelsen ska särskilt underrätta Naturvårdsverket, Havs-

och vattenmyndigheten, Statens Jordbruksverk och berörda länsstyrelser om
beslut enligt 4 §. Dessa myndigheter får överklaga sådana beslut.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1132.

SFS 2011:657

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011