SFS 2011:658 Förordning om undanröjande av vrak som hindrar sjöfart eller fiske

110658.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om undanröjande av vrak som hindrar sjöfart eller
fiske;

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Om det finns skäl för det, får Sjöfartsverket se till att ett fartyg eller ett

annat större föremål som har sjunkit i allmän farled helt eller delvis avlägs-
nas om

1. fartyget eller föremålet medför hinder eller fara för sjöfarten, och
2. den berörda befälhavaren, redaren eller ägaren inte omedelbart ser till

att fartyget eller föremålet avlägsnas.

Sjöfartsverket har samma befogenhet när ett fartyg eller något annat större

föremål har sjunkit inom ett vattenområde där fiske får bedrivas utan stöd av
enskild fiskerätt, och fartyget eller föremålet orsakar allvarliga hinder för ett
betydelsefullt fiske. Innan Sjöfartsverket fattar beslut om att avlägsna ett far-
tyg eller ett föremål enligt detta stycke, ska verket höra Havs- och vatten-
myndigheten.

2 §

Denna förordning gäller inte om det område där fartyget eller före-

målet har sjunkit står under en särskild myndighets tillsyn.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011, då kungörelsen (1951:321)

om undanröjande av för sjöfarten eller fisket hinderliga vrak m.m. ska upp-
höra att gälla.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2011:658

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011