SFS 2011:658 Förordning om undanröjande av vrak som hindrar sjöfart eller fiske

110658.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>om undanr�jande av vrak som hindrar sj�fart eller <br/>fiske;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 maj 2011.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:455px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:455px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Om det finns sk�l f�r det, f�r Sj�fartsverket se till att ett fartyg eller ett</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">annat st�rre f�rem�l som har sjunkit i allm�n farled helt eller delvis avl�gs-<br/>nas om </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft17">1. fartyget eller f�rem�let medf�r hinder eller fara f�r sj�farten, och <br/>2. den ber�rda bef�lhavaren, redaren eller �garen inte omedelbart ser till</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">att fartyget eller f�rem�let avl�gsnas. </p> <p style="position:absolute;top:561px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Sj�fartsverket har samma befogenhet n�r ett fartyg eller n�got annat st�rre</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">f�rem�l har sjunkit inom ett vattenomr�de d�r fiske f�r bedrivas utan st�d av<br/>enskild fisker�tt, och fartyget eller f�rem�let orsakar allvarliga hinder f�r ett<br/>betydelsefullt fiske. Innan Sj�fartsverket fattar beslut om att avl�gsna ett far-<br/>tyg eller ett f�rem�l enligt detta stycke, ska verket h�ra Havs- och vatten-<br/>myndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:685px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:685px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning g�ller inte om det omr�de d�r fartyget eller f�re-</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">m�let har sjunkit st�r under en s�rskild myndighets tillsyn.</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2011, d� kung�relsen (1951:321)</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">om undanr�jande av f�r sj�farten eller fisket hinderliga vrak m.m. ska upp-<br/>h�ra att g�lla.</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">PETER NORMAN</p> <p style="position:absolute;top:862px;left:410px;white-space:nowrap" class="ft17">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS 2011:658</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 juni 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om undanr�jande av vrak som hindrar sj�fart eller
fiske;

utf�rdad den 26 maj 2011.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

1 �

Om det finns sk�l f�r det, f�r Sj�fartsverket se till att ett fartyg eller ett

annat st�rre f�rem�l som har sjunkit i allm�n farled helt eller delvis avl�gs-
nas om

1. fartyget eller f�rem�let medf�r hinder eller fara f�r sj�farten, och
2. den ber�rda bef�lhavaren, redaren eller �garen inte omedelbart ser till

att fartyget eller f�rem�let avl�gsnas.

Sj�fartsverket har samma befogenhet n�r ett fartyg eller n�got annat st�rre

f�rem�l har sjunkit inom ett vattenomr�de d�r fiske f�r bedrivas utan st�d av
enskild fisker�tt, och fartyget eller f�rem�let orsakar allvarliga hinder f�r ett
betydelsefullt fiske. Innan Sj�fartsverket fattar beslut om att avl�gsna ett far-
tyg eller ett f�rem�l enligt detta stycke, ska verket h�ra Havs- och vatten-
myndigheten.

2 �

Denna f�rordning g�ller inte om det omr�de d�r fartyget eller f�re-

m�let har sjunkit st�r under en s�rskild myndighets tillsyn.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2011, d� kung�relsen (1951:321)

om undanr�jande av f�r sj�farten eller fisket hinderliga vrak m.m. ska upp-
h�ra att g�lla.

P� regeringens v�gnar

PETER NORMAN

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

SFS 2011:658

Utkom fr�n trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

;