SFS 2011:659 Förordning om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)

110659.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i fartygsregisterförordningen
(1975:927);

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 7 kap. 2 § fartygsregisterförordningen

(1975:927) ska ha följande lydelse.

7 kap.

2 §

1

Registermyndigheten ska fortlöpande underrätta Trafikanalys, Tull-

verket, Kustbevakningen, Post- och telestyrelsen samt Havs- och vattenmyn-
digheten om ändringar i registrets innehåll med avseende på uppgifter om
fartyg eller bygge, registreringsförhållanden, äganderättsförhållanden samt
huvudredare.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:124.

SFS 2011:659

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011