SFS 2011:660 Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

110660.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i säkerhetsskyddsförordningen
(1996:633);

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver att bilagan till säkerhetsskyddsförordningen

(1996:633) ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Annika Waller
(Justitiedepartementet)

Bilaga

1

Följande statliga myndigheter beslutar om placering i säkerhetsklasser och
om registerkontroll i enlighet med vad som anges i 19 §.

Finansinspektionen,
Folke Bernadotteakademin,

Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar,
Havs- och vattenmyndigheten,
Inspektionen för strategiska produkter,

1 Senaste lydelse 2011:175. Ändringen innebär bl.a. att Fiskeriverket tagits bort ur för-
teckningen.

SFS 2011:660

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011