SFS 2011:661 Förordning om ändring i förordningen (2007:972) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten

110661.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2007:972) med <br/>instruktion f�r Ekobrottsmyndigheten;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 maj 2011.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 18 � f�rordningen (2007:972) med instruktion</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r Ekobrottsmyndigheten ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:471px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">I r�det ing�r f�retr�dare f�r Ekobrottsmyndigheten, Rikspolisstyrel-</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">sen, Tullverket, Ekonomistyrningsverket, Statens jordbruksverk, L�nsstyrel-<br/>sen i V�sterbottens l�n, Migrationsverket, Tillv�xtverket och R�det f�r Eu-<br/>ropeiska socialfonden i Sverige. Varje myndighet i r�det ska utse en ledamot<br/>och en ers�ttare f�r denne. Ekobrottsmyndighetens ledamot �r ordf�rande i<br/>r�det. </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">R�det f�r vid behov f�rordna en eller flera ledam�ter med s�rskild sak-</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">kunskap. De medverkar i r�dets arbete i den utstr�ckning som ordf�randen<br/>best�mmer. R�dets sammans�ttning ska vara s�dan att den fr�mjar utveck-<br/>lingen av en h�gt kvalificerad och effektiv samverkan mellan myndigheter<br/>och andra akt�rer p� omr�det.</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2011.</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:756px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft19">Ari Soppela<br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2009:173.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2011:661</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 juni 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2007:972) med
instruktion f�r Ekobrottsmyndigheten;

utf�rdad den 26 maj 2011.

Regeringen f�reskriver att 18 � f�rordningen (2007:972) med instruktion

f�r Ekobrottsmyndigheten ska ha f�ljande lydelse.

18 �

1

I r�det ing�r f�retr�dare f�r Ekobrottsmyndigheten, Rikspolisstyrel-

sen, Tullverket, Ekonomistyrningsverket, Statens jordbruksverk, L�nsstyrel-
sen i V�sterbottens l�n, Migrationsverket, Tillv�xtverket och R�det f�r Eu-
ropeiska socialfonden i Sverige. Varje myndighet i r�det ska utse en ledamot
och en ers�ttare f�r denne. Ekobrottsmyndighetens ledamot �r ordf�rande i
r�det.

R�det f�r vid behov f�rordna en eller flera ledam�ter med s�rskild sak-

kunskap. De medverkar i r�dets arbete i den utstr�ckning som ordf�randen
best�mmer. R�dets sammans�ttning ska vara s�dan att den fr�mjar utveck-
lingen av en h�gt kvalificerad och effektiv samverkan mellan myndigheter
och andra akt�rer p� omr�det.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2011.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:173.

SFS 2011:661

Utkom fr�n trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

;