SFS 2011:661 Förordning om ändring i förordningen (2007:972) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten

110661.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:972) med
instruktion för Ekobrottsmyndigheten;

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 18 § förordningen (2007:972) med instruktion

för Ekobrottsmyndigheten ska ha följande lydelse.

18 §

1

I rådet ingår företrädare för Ekobrottsmyndigheten, Rikspolisstyrel-

sen, Tullverket, Ekonomistyrningsverket, Statens jordbruksverk, Länsstyrel-
sen i Västerbottens län, Migrationsverket, Tillväxtverket och Rådet för Eu-
ropeiska socialfonden i Sverige. Varje myndighet i rådet ska utse en ledamot
och en ersättare för denne. Ekobrottsmyndighetens ledamot är ordförande i
rådet.

Rådet får vid behov förordna en eller flera ledamöter med särskild sak-

kunskap. De medverkar i rådets arbete i den utsträckning som ordföranden
bestämmer. Rådets sammansättning ska vara sådan att den främjar utveck-
lingen av en högt kvalificerad och effektiv samverkan mellan myndigheter
och andra aktörer på området.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:173.

SFS 2011:661

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011