SFS 2011:662 Förordning om ändring i förordningen (1997:969) om import- och exportreglering

110662.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:969) om import-
och exportreglering;

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1997:969) om import-

och exportreglering

dels att bilaga 3 ska upphöra att gälla,
dels att 1 och 2 §§ samt bilaga 2 ska ha följande lydelse.

1 §

Denna förordning gäller för de fall en vara inte får föras in i eller ut ur

landet utan särskilt tillstånd (importlicens eller exportlicens) enligt föreskrif-
ter som

1. har meddelats av Europeiska unionen (EU),
2. har meddelats av regeringen, eller
3. efter regeringens bemyndigande har meddelats av Statens jordbruks-

verk eller Kommerskollegium (licensmyndigheter).

Förordningen gäller dock inte sådana varor som import- eller exportreg-

leras enligt de författningar som anges i bilaga 1. Förordningen gäller inte
heller import- eller exportregleringar i de EU-förordningar som avses i lagen
(1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter och lagen
(1994:1709) om EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken.

2 §

1

Statens jordbruksverk är licensmyndighet för de varor i Kombinerade

nomenklaturen enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli
1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tull-
taxan

2 som anges i bilaga 2.

Kommerskollegium är licensmyndighet för övriga varor.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

GUNILLA CARLSSON

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

1 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

2 EGT L 256, 7.9.1987, s. 1 (Celex 31987R2658).

SFS 2011:662

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:662

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Bilaga 2

Varor för vilka Statens jordbruksverk är licensmyndighet

A. Samtliga varor i följande kapitel i Kombinerade nomenklaturen

B. Följande varor upptagna i kapitel 3, 5, 12, 15, 16, 22, 25, 28, 35 och 38 i
Kombinerade nomenklaturen, nämligen
HS-nr

Varuslag

Kap. 1

Levande djur

Kap. 31

Gödselmedel

0301�
0307

Fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vatten-
djur

0504

Tarmar, blåsor och magar av djur (andra än fiskar), hela eller
i bitar, färska, kylda, frysta, saltade, i saltlake, torkade eller
rökta

ur 0506

Mjöl av ben eller kvicke

ur 0507

Mjöl av sköldpadd, horn, hovar, klövar, naglar, klor och näb-
bar

ur 0508

Skal av blötdjur, obearbetade eller enkelt preparerade men
inte tillformade; mjöl och avfall av blötdjursskal

ur 0511

Animaliska produkter från andra djur än fisk, kräftdjur, blöt-
djur eller andra ryggradslösa vattendjur med undantag för se-
nor, avklipp och liknande avfall av oberedda hudar och skinn,
inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; döda djur av
sådana slag som omfattas av kap. 1, olämpliga som livs-
medel; produkter av fisk eller av kräftdjur, blötdjur eller
ryggradslösa vattendjur; döda djur av sådana slag som omfat-
tas av kap. 3, olämpliga som livsmedel

1201

Sojabönor, även sönderdelade

1603

Extrakter och safter av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller an-
dra ryggradslösa vattendjur

1604

Fisk, beredd eller konserverad; kaviar och kaviarersättning
som framställts av fiskrom

1605

Kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur, be-
redda eller konserverade

2201

Vatten, inbegripet naturligt eller konstgjort mineralvatten
samt kolsyrat vatten, utan tillsats av socker eller annat söt-
ningsmedel eller av aromämne; is och snö