SFS 2011:662 Förordning om ändring i förordningen (1997:969) om import- och exportreglering

110662.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1997:969) om import- <br/>och exportreglering;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 maj 2011.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1997:969) om import-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">och exportreglering </p> <p style="position:absolute;top:455px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels </i>att bilaga 3 ska upph�ra att g�lla,<br/><i>dels </i>att 1 och 2 �� samt bilaga 2 ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning g�ller f�r de fall en vara inte f�r f�ras in i eller ut ur</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">landet utan s�rskilt tillst�nd (importlicens eller exportlicens) enligt f�reskrif-<br/>ter som </p> <p style="position:absolute;top:561px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">1. har meddelats av Europeiska unionen (EU),<br/>2. har meddelats av regeringen, eller<br/>3. efter regeringens bemyndigande har meddelats av Statens jordbruks-</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">verk eller Kommerskollegium (licensmyndigheter).</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rordningen g�ller dock inte s�dana varor som import- eller exportreg-</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">leras enligt de f�rfattningar som anges i bilaga 1. F�rordningen g�ller inte<br/>heller import- eller exportregleringar i de EU-f�rordningar som avses i lagen<br/>(1994:1710) om EG:s f�rordningar om jordbruksprodukter och lagen<br/>(1994:1709) om EG:s f�rordningar om den gemensamma fiskeripolitiken.</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:736px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Statens jordbruksverk �r licensmyndighet f�r de varor i Kombinerade</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">nomenklaturen enligt r�dets f�rordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli<br/>1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tull-<br/>taxan</p> <p style="position:absolute;top:789px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft15">2 som anges i bilaga 2.</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Kommerskollegium �r licensmyndighet f�r �vriga varor.</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2011.</p> <p style="position:absolute;top:880px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:915px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">GUNILLA CARLSSON</p> <p style="position:absolute;top:933px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft110">Lars Nilsson<br/>(Utrikesdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket upph�vs.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 EGT L 256, 7.9.1987, s. 1 (Celex 31987R2658).</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2011:662</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 juni 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2011:662</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:670px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>Bilaga 2</i></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Varor f�r vilka Statens jordbruksverk �r licensmyndighet</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">A. Samtliga varor i f�ljande kapitel i Kombinerade nomenklaturen</p> <p style="position:absolute;top:359px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">B. F�ljande varor upptagna i kapitel 3, 5, 12, 15, 16, 22, 25, 28, 35 och 38 i<br/>Kombinerade nomenklaturen, n�mligen<br/>HS-nr</p> <p style="position:absolute;top:394px;left:364px;white-space:nowrap" class="ft20">Varuslag</p> <p style="position:absolute;top:982px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:278px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">Kap. 1</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:349px;white-space:nowrap" class="ft20">Levande djur</p> <p style="position:absolute;top:318px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">Kap. 31</p> <p style="position:absolute;top:318px;left:349px;white-space:nowrap" class="ft20">G�dselmedel</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24"> 0301<br/> 0307 </p> <p style="position:absolute;top:421px;left:364px;white-space:nowrap" class="ft24">Fisk samt kr�ftdjur, bl�tdjur och andra ryggradsl�sa vatten-<br/>djur</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20"> 0504</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:364px;white-space:nowrap" class="ft24">Tarmar, bl�sor och magar av djur (andra �n fiskar), hela eller<br/>i bitar, f�rska, kylda, frysta, saltade, i saltlake, torkade eller<br/>r�kta</p> <p style="position:absolute;top:515px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ur 0506</p> <p style="position:absolute;top:515px;left:364px;white-space:nowrap" class="ft20">Mj�l av ben eller kvicke</p> <p style="position:absolute;top:535px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ur 0507</p> <p style="position:absolute;top:535px;left:364px;white-space:nowrap" class="ft24">Mj�l av sk�ldpadd, horn, hovar, kl�var, naglar, klor och n�b-<br/>bar</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ur 0508</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:364px;white-space:nowrap" class="ft24">Skal av bl�tdjur, obearbetade eller enkelt preparerade men<br/>inte tillformade; mj�l och avfall av bl�tdjursskal</p> <p style="position:absolute;top:611px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ur 0511</p> <p style="position:absolute;top:611px;left:364px;white-space:nowrap" class="ft24">Animaliska produkter fr�n andra djur �n fisk, kr�ftdjur, bl�t-<br/>djur eller andra ryggradsl�sa vattendjur med undantag f�r se-<br/>nor, avklipp och liknande avfall av oberedda hudar och skinn,<br/>inte n�mnda eller inbegripna n�gon annanstans; d�da djur av<br/>s�dana slag som omfattas av kap. 1, ol�mpliga som livs-<br/>medel; produkter av fisk eller av kr�ftdjur, bl�tdjur eller<br/>ryggradsl�sa vattendjur; d�da djur av s�dana slag som omfat-<br/>tas av kap. 3, ol�mpliga som livsmedel</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20"> 1201</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:364px;white-space:nowrap" class="ft20">Sojab�nor, �ven s�nderdelade</p> <p style="position:absolute;top:801px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20"> 1603</p> <p style="position:absolute;top:801px;left:364px;white-space:nowrap" class="ft24">Extrakter och safter av k�tt, fisk, kr�ftdjur, bl�tdjur eller an-<br/>dra ryggradsl�sa vattendjur</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20"> 1604</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:364px;white-space:nowrap" class="ft24">Fisk, beredd eller konserverad; kaviar och kaviarers�ttning<br/>som framst�llts av fiskrom</p> <p style="position:absolute;top:877px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20"> 1605</p> <p style="position:absolute;top:877px;left:364px;white-space:nowrap" class="ft24">Kr�ftdjur, bl�tdjur och andra ryggradsl�sa vattendjur, be-<br/>redda eller konserverade</p> <p style="position:absolute;top:915px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20"> 2201</p> <p style="position:absolute;top:915px;left:364px;white-space:nowrap" class="ft24">Vatten, inbegripet naturligt eller konstgjort mineralvatten<br/>samt kolsyrat vatten, utan tillsats av socker eller annat s�t-<br/>ningsmedel eller av arom�mne; is och sn�</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1997:969) om import-
och exportreglering;

utf�rdad den 26 maj 2011.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1997:969) om import-

och exportreglering

dels att bilaga 3 ska upph�ra att g�lla,
dels att 1 och 2 �� samt bilaga 2 ska ha f�ljande lydelse.

1 �

Denna f�rordning g�ller f�r de fall en vara inte f�r f�ras in i eller ut ur

landet utan s�rskilt tillst�nd (importlicens eller exportlicens) enligt f�reskrif-
ter som

1. har meddelats av Europeiska unionen (EU),
2. har meddelats av regeringen, eller
3. efter regeringens bemyndigande har meddelats av Statens jordbruks-

verk eller Kommerskollegium (licensmyndigheter).

F�rordningen g�ller dock inte s�dana varor som import- eller exportreg-

leras enligt de f�rfattningar som anges i bilaga 1. F�rordningen g�ller inte
heller import- eller exportregleringar i de EU-f�rordningar som avses i lagen
(1994:1710) om EG:s f�rordningar om jordbruksprodukter och lagen
(1994:1709) om EG:s f�rordningar om den gemensamma fiskeripolitiken.

2 �

1

Statens jordbruksverk �r licensmyndighet f�r de varor i Kombinerade

nomenklaturen enligt r�dets f�rordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli
1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tull-
taxan

2 som anges i bilaga 2.

Kommerskollegium �r licensmyndighet f�r �vriga varor.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2011.

P� regeringens v�gnar

GUNILLA CARLSSON

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

1 �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket upph�vs.

2 EGT L 256, 7.9.1987, s. 1 (Celex 31987R2658).

SFS 2011:662

Utkom fr�n trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:662

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

Bilaga 2

Varor f�r vilka Statens jordbruksverk �r licensmyndighet

A. Samtliga varor i f�ljande kapitel i Kombinerade nomenklaturen

B. F�ljande varor upptagna i kapitel 3, 5, 12, 15, 16, 22, 25, 28, 35 och 38 i
Kombinerade nomenklaturen, n�mligen
HS-nr

Varuslag

Kap. 1

Levande djur

Kap. 31

G�dselmedel

0301
0307

Fisk samt kr�ftdjur, bl�tdjur och andra ryggradsl�sa vatten-
djur

0504

Tarmar, bl�sor och magar av djur (andra �n fiskar), hela eller
i bitar, f�rska, kylda, frysta, saltade, i saltlake, torkade eller
r�kta

ur 0506

Mj�l av ben eller kvicke

ur 0507

Mj�l av sk�ldpadd, horn, hovar, kl�var, naglar, klor och n�b-
bar

ur 0508

Skal av bl�tdjur, obearbetade eller enkelt preparerade men
inte tillformade; mj�l och avfall av bl�tdjursskal

ur 0511

Animaliska produkter fr�n andra djur �n fisk, kr�ftdjur, bl�t-
djur eller andra ryggradsl�sa vattendjur med undantag f�r se-
nor, avklipp och liknande avfall av oberedda hudar och skinn,
inte n�mnda eller inbegripna n�gon annanstans; d�da djur av
s�dana slag som omfattas av kap. 1, ol�mpliga som livs-
medel; produkter av fisk eller av kr�ftdjur, bl�tdjur eller
ryggradsl�sa vattendjur; d�da djur av s�dana slag som omfat-
tas av kap. 3, ol�mpliga som livsmedel

1201

Sojab�nor, �ven s�nderdelade

1603

Extrakter och safter av k�tt, fisk, kr�ftdjur, bl�tdjur eller an-
dra ryggradsl�sa vattendjur

1604

Fisk, beredd eller konserverad; kaviar och kaviarers�ttning
som framst�llts av fiskrom

1605

Kr�ftdjur, bl�tdjur och andra ryggradsl�sa vattendjur, be-
redda eller konserverade

2201

Vatten, inbegripet naturligt eller konstgjort mineralvatten
samt kolsyrat vatten, utan tillsats av socker eller annat s�t-
ningsmedel eller av arom�mne; is och sn�

;