SFS 2011:663 Förordning om ändring i förordningen (2003:188) om behandling av personuppgifter inom Kustbevakningen

110663.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:188) om
behandling av personuppgifter inom
Kustbevakningen;

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 20 § förordningen (2003:188) om behandling

av personuppgifter inom Kustbevakningen ska ha följande lydelse.

20 §

Uppgifter i kustbevakningsdatabasen får lämnas ut på medium för

automatiserad behandling under motsvarande förutsättningar som anges i
18 §.

Utöver vad som anges i första stycket får uppgifter i kustbevaknings-

databasen om personer som har anknytning till ett transportmedel eller en
verksamhet som omfattas av Kustbevakningens kontroll eller tillsyn av fis-
ket lämnas ut på medium för automatiserad behandling till Havs- och vatten-
myndigheten, om uppgifterna behövs i den kontroll- eller tillsynsverksamhet
som rör fisket som Havs- och vattenmyndigheten enligt lag eller förordning
har att genomföra.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

SFS 2011:663

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011