SFS 2011:664 Förordning om ändring i förordningen (2009:945) med instruktion för Statens geotekniska institut

110664.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:945) med
instruktion för Statens geotekniska institut;

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (2009:945) med instruktion

för Statens geotekniska institut ska ha följande lydelse.

11 §

1

Delegationen består av myndighetschefen, som är delegationens ord-

förande, myndighetens sakkunniga i ras- och skredfrågor samt ledamöter ut-
sedda av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Boverket, Trafik-
verket, Sjöfartsverket, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten,
Sveriges geologiska undersökning och Sveriges meterologiska och hydrolo-
giska institut. Därutöver får delegationen adjungera ledamöter.

Delegationen sammanträder när ordföranden finner anledning till det eller

när någon annan ledamot begär det.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:163.

SFS 2011:664

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

;