SFS 2011:665 Förordning om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

110665.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:100) om den
officiella statistiken;

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2001:100) om den

officiella statistiken ska ha följande lydelse.

Bilaga

1

Den officiella statistiken

Officiell statistik

Ansvarig myndighet

JORD- OCH SKOGSBRUK, FISKE

KULTUR OCH FRITID

MILJ�

1 Senaste lydelse 2010:145.

Jordbrukets struktur

Statens jordbruksverk

Jordbrukets produktion

Statens jordbruksverk

Sysselsättning i jordbruket

Statens jordbruksverk

Jordbrukets ekonomi

Statens jordbruksverk

Prisutveckling i jordbruket

Statens jordbruksverk

Djurhälsa

Statens jordbruksverk

Vattenbruk

Statens jordbruksverk

Produktion i skogsbruket

Skogsstyrelsen

Sysselsättning i skogsbruket

Skogsstyrelsen

Miljö och sociala frågor i skogsbruket

Skogsstyrelsen

Skogarnas tillstånd och förändring

Sveriges lantbruksuniversitet

Fiske

Havs- och vattenmyndigheten

Utsläpp

Naturvårdsverket

Avfall

Naturvårdsverket

Miljötillstånd

Naturvårdsverket

Miljöbalkens tillämpning

Naturvårdsverket

Kemikalier, försäljning och användning

Kemikalieinspektionen

Miljöekonomi och hållbar utveckling

SCB

SFS 2011:665

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:665

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

NATIONALR�KENSKAPER

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

Gödselmedel och kalk

SCB

Markanvändning

SCB

Vattenanvändning

SCB

Havs- och vattenmiljö

Havs- och vattenmyndigheten