SFS 2011:666 Fastighetsmäklarlag

110666.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Fastighetsmäklarlag;

utfärdad den 19 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde

1 §

Denna lag gäller en fysisk persons yrkesmässiga förmedling av fastig-

heter, delar av fastigheter, bostadsrätter, byggnader på annans mark, tomt-
rätter, andelsrätter avseende lägenhet, arrenderätter eller hyresrätter. Den
som bedriver sådan verksamhet kallas fastighetsmäklare.

Med förmedling avses en verksamhet som grundar sig på ett uppdrags-

avtal och som syftar till att anvisa en motpart med vilken uppdragsgivaren
kan träffa avtal om överlåtelse eller upplåtelse.

2 §

Vad som föreskrivs om fastigheter i denna lag tillämpas också på den

övriga egendom som anges i 1 §.

Vid förmedling av arrenderätt eller hyresrätt tillämpas inte 18 §, 22 § och

23 § första–fjärde styckena.

Vid förmedling av nyttjanderätt ska vad som föreskrivs om säljare avse

den som överlåter eller upplåter nyttjanderätten och vad som föreskrivs om
köpare avse motparten.

3 §

Lagen tillämpas oavsett var fastigheten är belägen, om en väsentlig del

av fastighetsmäklarens uppdrag utförs i Sverige. Detta gäller inte i den

utsträckning något annat följer av lagen (1998:167) om tillämplig lag för

avtalsförpliktelser eller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser
(Rom I)

2.

Avtalsvillkor och lagens tvingande verkan

4 §

Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag är till

nackdel för en konsument är utan verkan mot honom eller henne, om inte
annat anges i lagen.

Med konsument avses en fysisk person som handlar huvudsakligen för

ändamål som faller utanför näringsverksamhet.

1 Prop. 2010/11:15, bet. 2010/11:CU12, rskr. 2010/11:168.

2 EUT L 177, 4.7.2008, s. 6 (Celex 32008R0593).

SFS 2011:666

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:666

Registrering av fastighetsmäklare

5 §

Varje fastighetsmäklare ska vara registrerad hos Fastighetsmäklar-

nämnden.

Skyldigheten att vara registrerad gäller inte advokater och inte heller såda-

na fastighetsmäklare som ägnar sig åt enbart

1. kommunal förmedling av hyresrätter,
2. kostnadsfri förmedling av hyresrätter till studerande,
3. förmedling av hyresrätter för fritidsändamål,
4. förmedling av hyresrätter till lokaler eller
5. förmedling av hyresrätter till rum där hyrestiden uppgår till högst två

veckor.

Registreringen ska avse antingen yrkesmässig förmedling av all den egen-

dom som anges i 1 § (fullständig registrering) eller yrkesmässig förmedling
av enbart hyresrätter (registrering för hyresförmedlare).

Mäklaren ska betala registreringsavgift i form av ansökningsavgift och

årlig avgift.

6 §

För att en fastighetsmäklare ska registreras krävs att mäklaren

1. inte är underårig, försatt i konkurs, underkastad näringsförbud eller har

förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

2. har försäkring för skadeståndsansvar enligt 25 §,
3. har tillfredsställande utbildning,
4. har för avsikt att vara yrkesverksam som fastighetsmäklare samt
5. är redbar och i övrigt lämplig som fastighetsmäklare.

7 §

Bestämmelser om vissa skyldigheter för den som driver verksamhet

som fastighetsmäklare med fullständig registrering finns i lagen (2009:62)
om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

God fastighetsmäklarsed

Allmän omsorgsplikt

8 §

Fastighetsmäklaren ska utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta

god fastighetsmäklarsed.

Mäklaren ska ta till vara både säljarens och köparens intresse. Inom ramen

för de krav som god fastighetsmäklarsed ställer ska mäklaren särskilt beakta
uppdragsgivarens ekonomiska intressen.

Avtalet med uppdragsgivaren

9 §

Uppdragsavtalet ska upprättas skriftligen och skrivas under av

parterna. Fastighetsmäklaren får inte åberopa ett avtalsvillkor som inte har
tagits in i uppdragsavtalet eller på annat sätt har avtalats skriftligen. Detta
gäller dock inte överenskommelser om ändring av egendomens pris och
andra villkor för överlåtelsen eller upplåtelsen.

Om uppdraget är förenat med ensamrätt, får tiden för ensamrätten bestäm-

mas till högst tre månader åt gången. En överenskommelse om förlängning
av ensamrätten får träffas tidigast en månad innan ensamrätten ska upphöra
att gälla.

background image

3

SFS 2011:666

Om mäklaren har sagt upp uppdragsavtalet muntligen, ska mäklaren

snarast också skriftligen underrätta uppdragsgivaren om uppsägningen. Om
uppdragsgivaren har sagt upp avtalet, ska mäklaren snarast skriftligen
bekräfta uppsägningen.

Handpenning och deposition av mottagna tillgångar

10 §

Handpenning som fastighetsmäklaren har tagit emot ska snarast över-

lämnas till säljaren, om inte annat har överenskommits genom ett deposi-
tionsavtal.

Pengar och andra tillgångar som mäklaren får hand om för någon annans

räkning ska hållas skilda från egna tillgångar.

Ett depositionsavtal ska upprättas skriftligen och skrivas under av par-

terna.

Förbud mot viss förmedling och handel med fastigheter

11 §

En fastighetsmäklare får inte i anslutning till sitt förmedlingsuppdrag

köpa en fastighet som han eller hon har eller har haft i uppdrag att förmedla.

12 §

En fastighetsmäklare får inte förmedla en fastighet till eller från

1. sin make eller sambo,
2. sitt syskon eller sin släkting i rätt upp- eller nedstigande led,
3. någon som mäklaren är besvågrad med i rätt upp- eller nedstigande led

eller på sådant sätt att den ene är gift med den andres syskon eller

4. någon annan sådan närstående som avses i 4 kap. 3 § konkurslagen

(1987:672).

Om någon som är mäklaren närstående förvärvar en fastighet som mäk-

laren före förvärvet har haft i uppdrag att förmedla, ska mäklaren genast
anmäla förvärvet till Fastighetsmäklarnämnden.

13 §

En fastighetsmäklare får inte bedriva handel med fastigheter.

Förbud mot förtroenderubbande verksamhet

14 §

En fastighetsmäklare får inte ägna sig åt verksamhet som är ägnad att

rubba förtroendet för honom eller henne som mäklare.

Enbart det förhållandet att mäklaren får ersättning för en annan verk-

samhet än förmedling av fastigheter ska inte anses rubba förtroendet för
mäklaren, under förutsättning att ersättningen är endast obetydlig. Mäklaren
ska tydligt upplysa tilltänkta säljare och köpare om verksamheten samt om
den ersättning som mäklaren får för den. Upplysningen ska lämnas till upp-
dragsgivaren innan uppdragsavtalet ingås och i övrigt snarast.

Förbud mot att uppträda som ombud

15 §

En fastighetsmäklare får inte som ombud företräda säljare gentemot

köpare eller köpare gentemot säljare. Mäklaren får dock åta sig begränsade
uppgifter.

background image

4

SFS 2011:666

Rådgivnings- och upplysningsskyldighet

16 §

Fastighetsmäklaren ska, i den utsträckning som god fastighetsmäklar-

sed kräver det, ge tilltänkta köpare och säljare de råd och upplysningar som
de kan behöva om fastigheten och andra förhållanden som har samband med
överlåtelsen. Mäklaren ska i förväg upplysa tilltänkta köpare om hur säljaren
avser att genomföra försäljningen.

Mäklaren ska verka för att säljaren före överlåtelsen lämnar de uppgifter

om fastigheten som kan antas vara av betydelse för en köpare. Mäklaren ska
skriftligen upplysa en köpare om det ansvar som denne har för att undersöka
fastigheten och ska verka för att han eller hon före köpet gör eller låter göra
en sådan undersökning.

Om mäklaren har iakttagit eller annars känner till eller med hänsyn till

omständigheterna har särskild anledning att misstänka något om fastighetens
skick som kan antas ha betydelse för en köpare, ska mäklaren särskilt upp-
lysa denne om detta.

Kontroll av förfoganderätts- och inskrivningsförhållanden

17 §

Fastighetsmäklaren ska kontrollera vem som har rätt att förfoga över

fastigheten och vilka inteckningar, servitut och andra rättigheter som belas-
tar den. Mäklaren ska också kontrollera om fastigheten har del i en eller flera
gemensamhetsanläggningar.

Avser förmedlingen en bostadsrätt, ska mäklaren kontrollera vem som har

rätt att förfoga över bostadsrätten och om den är pantsatt.

Tillhandahållande av en objektsbeskrivning

18 §

Fastighetsmäklaren ska tillhandahålla en tilltänkt köpare som är

konsument en skriftlig beskrivning av fastigheten (objektsbeskrivning).

Objektsbeskrivningen ska innehålla uppgift om fastighetens beteckning,

taxeringsvärde, areal och driftskostnader och om vilka inteckningar, servitut
och andra rättigheter som belastar den, liksom uppgift om gemensamhets-
anläggningar. Objektsbeskrivningen ska också innehålla uppgift om bygg-
nadens ålder, storlek och byggnadssätt.

Avser förmedlingen en bostadsrätt, ska objektsbeskrivningen innehålla

uppgift om bostadsrättsföreningens namn, pantsättning av bostadsrätten, an-
delstal och upplåten mark. Objektsbeskrivningen ska också innehålla uppgift
om lägenhetens nummer, storlek, årsavgift och beslutade ändringar av denna
samt driftskostnader. Mäklaren ska även tillhandahålla den senast tillgängli-
ga årsredovisningen för bostadsrättsföreningen och föreningens registrerade
stadgar. Om det inte finns någon årsredovisning, ska föreningens ekono-
miska plan tillhandahållas.

Mäklaren ska erbjuda en skriftlig beräkning av boendekostnaderna.

Upplysning om förfoganderätt

19 §

Innan en fastighet överlåts ska fastighetsmäklaren upplysa köparen

om vem som har rätt att förfoga över fastigheten.

background image

5

SFS 2011:666

Förteckning över anbud och övrig dokumentation

20 §

Fastighetsmäklaren ska föra anteckningar över förmedlingsupp-

draget. Mäklaren ska också upprätta en förteckning över de anbud som läm-
nas på fastigheten med angivande av anbudsgivarens namn, kontakt-
uppgifter, det belopp som bjudits och tidpunkt för när anbudet lämnades
samt villkor för anbudet.

Dokumentationen ska överlämnas till uppdragsgivaren när uppdraget slut-

förts. Om ett överlåtelseavtal ingås, ska även den som köpt eller sålt fastig-
heten få dokumentationen när uppdraget slutförts.

Medverkan i samband med överlåtelsen

21 §

Fastighetsmäklaren ska verka för att köparen och säljaren träffar

överenskommelse i frågor som behöver lösas i samband med överlåtelsen.
Om inte annat har avtalats, ska mäklaren hjälpa köparen och säljaren att upp-
rätta de handlingar som behövs för överlåtelsen.

Upplysning om möjlig rätt till ersättning

22 §

Upphör uppdragsavtalet utan att fastigheten överlåtits, ska fastighets-

mäklaren upplysa säljaren om att en senare överlåtelse kan ge mäklaren rätt
till ersättning.

Fastighetsmäklarens ersättning

23 §

Om inte annat har avtalats, ska fastighetsmäklarens ersättning beräk-

nas efter viss procent på köpeskillingen (provision).

Mäklaren har rätt till provision endast om avtalet om överlåtelse har träf-

fats genom mäklarens förmedling mellan uppdragsgivaren och någon som
har anvisats av mäklaren.

Har mäklaren fått uppdraget med ensamrätt och träffas utan mäklarens

förmedling avtal om överlåtelse inom den tid som ensamrätten gäller, har
mäklaren rätt till provision som om avtalet förmedlats av honom eller henne.

Ska mäklaren ersättas i form av provision, har mäklaren rätt till ersättning

för utlägg endast om en särskild överenskommelse har träffats om detta.

I 12 kap. 65 a § första stycket jordabalken finns bestämmelser om ersätt-

ning vid förmedling av hyreslägenheter för bostadsändamål.

24 §

Fastighetsmäklarens ersättning kan sättas ned om mäklaren vid upp-

dragets utförande har åsidosatt sina skyldigheter mot köparen eller säljaren.
Detta gäller dock inte om åsidosättandet är av ringa betydelse.

Skadestånd

25 §

Om fastighetsmäklaren uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter

sina skyldigheter enligt 8–22 §§, ska han eller hon ersätta den skada som till
följd av detta drabbar köparen eller säljaren. Om det är skäligt, kan skade-
ståndet sättas ned eller helt falla bort.

background image

6

SFS 2011:666

Om mäklaren har betalat skadestånd till köparen på grund av skada som

köparen har tillfogats genom att fastigheten avviker från vad köparen har
haft anledning att räkna med, kan mäklaren kräva tillbaka skadeståndet från
säljaren i den mån också säljaren är ansvarig för skadan och det inte är oskä-
ligt att säljaren i sista hand får bära detta ansvar ensam.

Underrättelse om skadeståndskrav

26 §

En köpare eller säljare som vill kräva skadestånd enligt 25 § ska

underrätta fastighetsmäklaren om detta inom skälig tid efter det att han eller
hon insåg eller borde ha insett de omständigheter som ligger till grund för
kravet. Om köparen eller säljaren inte underrättar mäklaren inom denna tid,
faller rätten till skadestånd enligt denna lag bort.

Första stycket gäller inte om mäklaren har handlat grovt vårdslöst eller i

strid mot tro och heder.

Preskription

27 §

I fråga om preskription tillämpas preskriptionslagen (1981:130).

Tillsyn

28 §

Fastighetsmäklarnämnden utövar tillsyn över de fastighetsmäklare

som är registrerade enligt 5 §. Nämnden ska se till att fastighetsmäklarna i
sin verksamhet uppfyller sina skyldigheter enligt denna lag. Nämnden ska
inom sitt verksamhetsområde utöva tillsyn även enligt lagen (2009:62) om
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och föreskrifter som
har meddelats i anslutning till den lagen.

En registrerad mäklare är skyldig att låta Fastighetsmäklarnämnden gran-

ska akter, bokföring och övriga handlingar som hör till verksamheten samt
att lämna de uppgifter som begärs för tillsynen.

29 §

Fastighetsmäklarnämnden ska återkalla registreringen för den fastig-

hetsmäklare som

1. inte längre uppfyller kraven enligt 6 §,
2. inte betalar registreringsavgift eller
3. handlar i strid mot sina skyldigheter enligt denna lag.
Om det kan anses tillräckligt, får Fastighetsmäklarnämnden i stället med-

dela varning eller erinran. Är förseelsen ringa, får påföljd underlåtas.

Fastighetsmäklarnämnden eller, efter överklagande, domstol får besluta

att en återkallelse av registrering ska gälla omedelbart.

Överklagande

30 §

Fastighetsmäklarnämndens beslut enligt denna lag får överklagas hos

allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

background image

7

SFS 2011:666

Straffansvar

31 §

Den som uppsåtligen yrkesmässigt förmedlar fastigheter i strid mot

vad som föreskrivs om registrering i 5 § döms till böter eller fängelse i högst
sex månader.

Bemyndigande

32 §

Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter enligt denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011, då fastighetsmäklarlagen

(1995:400) ska upphöra att gälla.

2. Den upphävda lagen gäller fortfarande i fråga om uppdragsavtal som

har ingåtts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

BEATRICE ASK
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

background image

1

Svensk författningssamling

Fastighetsmäklarlag;

utfärdad den 19 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde

1 §

Denna lag gäller en fysisk persons yrkesmässiga förmedling av fastig-

heter, delar av fastigheter, bostadsrätter, byggnader på annans mark, tomt-
rätter, andelsrätter avseende lägenhet, arrenderätter eller hyresrätter. Den
som bedriver sådan verksamhet kallas fastighetsmäklare.

Med förmedling avses en verksamhet som grundar sig på ett uppdrags-

avtal och som syftar till att anvisa en motpart med vilken uppdragsgivaren
kan träffa avtal om överlåtelse eller upplåtelse.

2 §

Vad som föreskrivs om fastigheter i denna lag tillämpas också på den

övriga egendom som anges i 1 §.

Vid förmedling av arrenderätt eller hyresrätt tillämpas inte 18 §, 22 § och

23 § första–fjärde styckena.

Vid förmedling av nyttjanderätt ska vad som föreskrivs om säljare avse

den som överlåter eller upplåter nyttjanderätten och vad som föreskrivs om
köpare avse motparten.

3 §

Lagen tillämpas oavsett var fastigheten är belägen, om en väsentlig del

av fastighetsmäklarens uppdrag utförs i Sverige. Detta gäller inte i den

utsträckning något annat följer av lagen (1998:167) om tillämplig lag för

avtalsförpliktelser eller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser
(Rom I)

2.

Avtalsvillkor och lagens tvingande verkan

4 §

Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag är till

nackdel för en konsument är utan verkan mot honom eller henne, om inte
annat anges i lagen.

Med konsument avses en fysisk person som handlar huvudsakligen för

ändamål som faller utanför näringsverksamhet.

1 Prop. 2010/11:15, bet. 2010/11:CU12, rskr. 2010/11:168.

2 EUT L 177, 4.7.2008, s. 6 (Celex 32008R0593).

SFS 2011:666

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:666

Registrering av fastighetsmäklare

5 §

Varje fastighetsmäklare ska vara registrerad hos Fastighetsmäklar-

nämnden.

Skyldigheten att vara registrerad gäller inte advokater och inte heller såda-

na fastighetsmäklare som ägnar sig åt enbart

1. kommunal förmedling av hyresrätter,
2. kostnadsfri förmedling av hyresrätter till studerande,
3. förmedling av hyresrätter för fritidsändamål,
4. förmedling av hyresrätter till lokaler eller
5. förmedling av hyresrätter till rum där hyrestiden uppgår till högst två

veckor.

Registreringen ska avse antingen yrkesmässig förmedling av all den egen-

dom som anges i 1 § (fullständig registrering) eller yrkesmässig förmedling
av enbart hyresrätter (registrering för hyresförmedlare).

Mäklaren ska betala registreringsavgift i form av ansökningsavgift och

årlig avgift.

6 §

För att en fastighetsmäklare ska registreras krävs att mäklaren

1. inte är underårig, försatt i konkurs, underkastad näringsförbud eller har

förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

2. har försäkring för skadeståndsansvar enligt 25 §,
3. har tillfredsställande utbildning,
4. har för avsikt att vara yrkesverksam som fastighetsmäklare samt
5. är redbar och i övrigt lämplig som fastighetsmäklare.

7 §

Bestämmelser om vissa skyldigheter för den som driver verksamhet

som fastighetsmäklare med fullständig registrering finns i lagen (2009:62)
om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

God fastighetsmäklarsed

Allmän omsorgsplikt

8 §

Fastighetsmäklaren ska utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta

god fastighetsmäklarsed.

Mäklaren ska ta till vara både säljarens och köparens intresse. Inom ramen

för de krav som god fastighetsmäklarsed ställer ska mäklaren särskilt beakta
uppdragsgivarens ekonomiska intressen.

Avtalet med uppdragsgivaren

9 §

Uppdragsavtalet ska upprättas skriftligen och skrivas under av

parterna. Fastighetsmäklaren får inte åberopa ett avtalsvillkor som inte har
tagits in i uppdragsavtalet eller på annat sätt har avtalats skriftligen. Detta
gäller dock inte överenskommelser om ändring av egendomens pris och
andra villkor för överlåtelsen eller upplåtelsen.

Om uppdraget är förenat med ensamrätt, får tiden för ensamrätten bestäm-

mas till högst tre månader åt gången. En överenskommelse om förlängning
av ensamrätten får träffas tidigast en månad innan ensamrätten ska upphöra
att gälla.

background image

3

SFS 2011:666

Om mäklaren har sagt upp uppdragsavtalet muntligen, ska mäklaren

snarast också skriftligen underrätta uppdragsgivaren om uppsägningen. Om
uppdragsgivaren har sagt upp avtalet, ska mäklaren snarast skriftligen
bekräfta uppsägningen.

Handpenning och deposition av mottagna tillgångar

10 §

Handpenning som fastighetsmäklaren har tagit emot ska snarast över-

lämnas till säljaren, om inte annat har överenskommits genom ett deposi-
tionsavtal.

Pengar och andra tillgångar som mäklaren får hand om för någon annans

räkning ska hållas skilda från egna tillgångar.

Ett depositionsavtal ska upprättas skriftligen och skrivas under av par-

terna.

Förbud mot viss förmedling och handel med fastigheter

11 §

En fastighetsmäklare får inte i anslutning till sitt förmedlingsuppdrag

köpa en fastighet som han eller hon har eller har haft i uppdrag att förmedla.

12 §

En fastighetsmäklare får inte förmedla en fastighet till eller från

1. sin make eller sambo,
2. sitt syskon eller sin släkting i rätt upp- eller nedstigande led,
3. någon som mäklaren är besvågrad med i rätt upp- eller nedstigande led

eller på sådant sätt att den ene är gift med den andres syskon eller

4. någon annan sådan närstående som avses i 4 kap. 3 § konkurslagen

(1987:672).

Om någon som är mäklaren närstående förvärvar en fastighet som mäk-

laren före förvärvet har haft i uppdrag att förmedla, ska mäklaren genast
anmäla förvärvet till Fastighetsmäklarnämnden.

13 §

En fastighetsmäklare får inte bedriva handel med fastigheter.

Förbud mot förtroenderubbande verksamhet

14 §

En fastighetsmäklare får inte ägna sig åt verksamhet som är ägnad att

rubba förtroendet för honom eller henne som mäklare.

Enbart det förhållandet att mäklaren får ersättning för en annan verk-

samhet än förmedling av fastigheter ska inte anses rubba förtroendet för
mäklaren, under förutsättning att ersättningen är endast obetydlig. Mäklaren
ska tydligt upplysa tilltänkta säljare och köpare om verksamheten samt om
den ersättning som mäklaren får för den. Upplysningen ska lämnas till upp-
dragsgivaren innan uppdragsavtalet ingås och i övrigt snarast.

Förbud mot att uppträda som ombud

15 §

En fastighetsmäklare får inte som ombud företräda säljare gentemot

köpare eller köpare gentemot säljare. Mäklaren får dock åta sig begränsade
uppgifter.

background image

4

SFS 2011:666

Rådgivnings- och upplysningsskyldighet

16 §

Fastighetsmäklaren ska, i den utsträckning som god fastighetsmäklar-

sed kräver det, ge tilltänkta köpare och säljare de råd och upplysningar som
de kan behöva om fastigheten och andra förhållanden som har samband med
överlåtelsen. Mäklaren ska i förväg upplysa tilltänkta köpare om hur säljaren
avser att genomföra försäljningen.

Mäklaren ska verka för att säljaren före överlåtelsen lämnar de uppgifter

om fastigheten som kan antas vara av betydelse för en köpare. Mäklaren ska
skriftligen upplysa en köpare om det ansvar som denne har för att undersöka
fastigheten och ska verka för att han eller hon före köpet gör eller låter göra
en sådan undersökning.

Om mäklaren har iakttagit eller annars känner till eller med hänsyn till

omständigheterna har särskild anledning att misstänka något om fastighetens
skick som kan antas ha betydelse för en köpare, ska mäklaren särskilt upp-
lysa denne om detta.

Kontroll av förfoganderätts- och inskrivningsförhållanden

17 §

Fastighetsmäklaren ska kontrollera vem som har rätt att förfoga över

fastigheten och vilka inteckningar, servitut och andra rättigheter som belas-
tar den. Mäklaren ska också kontrollera om fastigheten har del i en eller flera
gemensamhetsanläggningar.

Avser förmedlingen en bostadsrätt, ska mäklaren kontrollera vem som har

rätt att förfoga över bostadsrätten och om den är pantsatt.

Tillhandahållande av en objektsbeskrivning

18 §

Fastighetsmäklaren ska tillhandahålla en tilltänkt köpare som är

konsument en skriftlig beskrivning av fastigheten (objektsbeskrivning).

Objektsbeskrivningen ska innehålla uppgift om fastighetens beteckning,

taxeringsvärde, areal och driftskostnader och om vilka inteckningar, servitut
och andra rättigheter som belastar den, liksom uppgift om gemensamhets-
anläggningar. Objektsbeskrivningen ska också innehålla uppgift om bygg-
nadens ålder, storlek och byggnadssätt.

Avser förmedlingen en bostadsrätt, ska objektsbeskrivningen innehålla

uppgift om bostadsrättsföreningens namn, pantsättning av bostadsrätten, an-
delstal och upplåten mark. Objektsbeskrivningen ska också innehålla uppgift
om lägenhetens nummer, storlek, årsavgift och beslutade ändringar av denna
samt driftskostnader. Mäklaren ska även tillhandahålla den senast tillgängli-
ga årsredovisningen för bostadsrättsföreningen och föreningens registrerade
stadgar. Om det inte finns någon årsredovisning, ska föreningens ekono-
miska plan tillhandahållas.

Mäklaren ska erbjuda en skriftlig beräkning av boendekostnaderna.

Upplysning om förfoganderätt

19 §

Innan en fastighet överlåts ska fastighetsmäklaren upplysa köparen

om vem som har rätt att förfoga över fastigheten.

background image

5

SFS 2011:666

Förteckning över anbud och övrig dokumentation

20 §

Fastighetsmäklaren ska föra anteckningar över förmedlingsupp-

draget. Mäklaren ska också upprätta en förteckning över de anbud som läm-
nas på fastigheten med angivande av anbudsgivarens namn, kontakt-
uppgifter, det belopp som bjudits och tidpunkt för när anbudet lämnades
samt villkor för anbudet.

Dokumentationen ska överlämnas till uppdragsgivaren när uppdraget slut-

förts. Om ett överlåtelseavtal ingås, ska även den som köpt eller sålt fastig-
heten få dokumentationen när uppdraget slutförts.

Medverkan i samband med överlåtelsen

21 §

Fastighetsmäklaren ska verka för att köparen och säljaren träffar

överenskommelse i frågor som behöver lösas i samband med överlåtelsen.
Om inte annat har avtalats, ska mäklaren hjälpa köparen och säljaren att upp-
rätta de handlingar som behövs för överlåtelsen.

Upplysning om möjlig rätt till ersättning

22 §

Upphör uppdragsavtalet utan att fastigheten överlåtits, ska fastighets-

mäklaren upplysa säljaren om att en senare överlåtelse kan ge mäklaren rätt
till ersättning.

Fastighetsmäklarens ersättning

23 §

Om inte annat har avtalats, ska fastighetsmäklarens ersättning beräk-

nas efter viss procent på köpeskillingen (provision).

Mäklaren har rätt till provision endast om avtalet om överlåtelse har träf-

fats genom mäklarens förmedling mellan uppdragsgivaren och någon som
har anvisats av mäklaren.

Har mäklaren fått uppdraget med ensamrätt och träffas utan mäklarens

förmedling avtal om överlåtelse inom den tid som ensamrätten gäller, har
mäklaren rätt till provision som om avtalet förmedlats av honom eller henne.

Ska mäklaren ersättas i form av provision, har mäklaren rätt till ersättning

för utlägg endast om en särskild överenskommelse har träffats om detta.

I 12 kap. 65 a § första stycket jordabalken finns bestämmelser om ersätt-

ning vid förmedling av hyreslägenheter för bostadsändamål.

24 §

Fastighetsmäklarens ersättning kan sättas ned om mäklaren vid upp-

dragets utförande har åsidosatt sina skyldigheter mot köparen eller säljaren.
Detta gäller dock inte om åsidosättandet är av ringa betydelse.

Skadestånd

25 §

Om fastighetsmäklaren uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter

sina skyldigheter enligt 8–22 §§, ska han eller hon ersätta den skada som till
följd av detta drabbar köparen eller säljaren. Om det är skäligt, kan skade-
ståndet sättas ned eller helt falla bort.

background image

6

SFS 2011:666

Om mäklaren har betalat skadestånd till köparen på grund av skada som

köparen har tillfogats genom att fastigheten avviker från vad köparen har
haft anledning att räkna med, kan mäklaren kräva tillbaka skadeståndet från
säljaren i den mån också säljaren är ansvarig för skadan och det inte är oskä-
ligt att säljaren i sista hand får bära detta ansvar ensam.

Underrättelse om skadeståndskrav

26 §

En köpare eller säljare som vill kräva skadestånd enligt 25 § ska

underrätta fastighetsmäklaren om detta inom skälig tid efter det att han eller
hon insåg eller borde ha insett de omständigheter som ligger till grund för
kravet. Om köparen eller säljaren inte underrättar mäklaren inom denna tid,
faller rätten till skadestånd enligt denna lag bort.

Första stycket gäller inte om mäklaren har handlat grovt vårdslöst eller i

strid mot tro och heder.

Preskription

27 §

I fråga om preskription tillämpas preskriptionslagen (1981:130).

Tillsyn

28 §

Fastighetsmäklarnämnden utövar tillsyn över de fastighetsmäklare

som är registrerade enligt 5 §. Nämnden ska se till att fastighetsmäklarna i
sin verksamhet uppfyller sina skyldigheter enligt denna lag. Nämnden ska
inom sitt verksamhetsområde utöva tillsyn även enligt lagen (2009:62) om
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och föreskrifter som
har meddelats i anslutning till den lagen.

En registrerad mäklare är skyldig att låta Fastighetsmäklarnämnden gran-

ska akter, bokföring och övriga handlingar som hör till verksamheten samt
att lämna de uppgifter som begärs för tillsynen.

29 §

Fastighetsmäklarnämnden ska återkalla registreringen för den fastig-

hetsmäklare som

1. inte längre uppfyller kraven enligt 6 §,
2. inte betalar registreringsavgift eller
3. handlar i strid mot sina skyldigheter enligt denna lag.
Om det kan anses tillräckligt, får Fastighetsmäklarnämnden i stället med-

dela varning eller erinran. Är förseelsen ringa, får påföljd underlåtas.

Fastighetsmäklarnämnden eller, efter överklagande, domstol får besluta

att en återkallelse av registrering ska gälla omedelbart.

Överklagande

30 §

Fastighetsmäklarnämndens beslut enligt denna lag får överklagas hos

allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

background image

7

SFS 2011:666

Straffansvar

31 §

Den som uppsåtligen yrkesmässigt förmedlar fastigheter i strid mot

vad som föreskrivs om registrering i 5 § döms till böter eller fängelse i högst
sex månader.

Bemyndigande

32 §

Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter enligt denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011, då fastighetsmäklarlagen

(1995:400) ska upphöra att gälla.

2. Den upphävda lagen gäller fortfarande i fråga om uppdragsavtal som

har ingåtts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

BEATRICE ASK
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011