SFS 2011:668 Fastighetsmäklarförordning

110668.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Fastighetsmäklarförordning;

utfärdad den 19 maj 2011.

Regeringen föreskriver

1 följande.

Ansökan om registrering

1 §

Den som vill bli registrerad som fastighetsmäklare ska ansöka om det

skriftligen hos Fastighetsmäklarnämnden.

Ansökningen ska innehålla uppgift om sökandens namn, personnummer,

bostadsadress, e-postadress och telefonnummer samt, i förekommande fall,
den firma som sökanden avser att driva sin verksamhet under.

Det ska framgå av ansökningen om registrering söks för förmedling av all

den egendom som anges i 1 § fastighetsmäklarlagen (2011:666), fullständig
registrering, eller för förmedling av enbart hyresrätter, registrering för hyres-
förmedlare.

Om sökanden ska bedriva förmedlingsverksamhet som anställd, ska

arbetsgivarens namn, adress och telefonnummer anges. Är arbetsgivaren en
juridisk person, ska dessutom organisationsnummer anges.

2 §

Till ansökningen ska fogas bevis om att sökanden

1. har en sådan ansvarsförsäkring som avses i 6 § 2 fastighetsmäklarlagen

(2011:666),

2. har tillfredsställande utbildning, och
3. inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.
Fastighetsmäklarnämnden får meddela närmare föreskrifter om bevis

enligt första stycket.

Underrättelse om tillfällig verksamhet

3 §

Den som förflyttar sig till Sverige för att här vara tillfälligt verksam

som fastighetsmäklare ska anses uppfylla kravet på tillfredsställande utbild-
ning i 6 § 3 fastighetsmäklarlagen (2011:666), om han eller hon

1. är lagligen etablerad som fastighetsmäklare i en EES-stat eller Schweiz

(etableringsmedlemsstaten), eller

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om
erkännande av yrkeskvalifikationer (EUT L 255, 30.9.2005, s. 22, Celex
32005L0036).

SFS 2011:668

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

SFS 0668 - 0666.fm Page 1 Tuesday, June 7, 2011 3:31 PM

background image

2

SFS 2011:668

2. under minst två år av de senaste tio åren har utövat verksamhet som

fastighetsmäklare i en EES-stat eller Schweiz om yrket inte är särskilt regle-
rat där.

Frågan om verksamheten ska anses tillfällig bedöms med hänsyn till verk-

samhetens varaktighet och omfattning samt omständigheterna i övrigt.

En mäklare som avses i första stycket ska, i stället för det som anges i 1 §,

på förhand ge in en skriftlig underrättelse till Fastighetsmäklarnämnden.

4 §

En underrättelse enligt 3 § tredje stycket ska innehålla uppgift om fastig-

hetsmäklarens namn, personnummer eller födelsedatum, bostadsadress, e-post-
adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, den firma som han
eller hon driver sin verksamhet under. Det ska framgå av underrättelsen om
verksamheten omfattar förmedling av all den egendom som anges i 1 §
fastighetsmäklarlagen (2011:666) eller endast förmedling av hyresrätter.
Vidare ska underrättelsen ange den tid under vilken mäklaren avser att
bedriva verksamhet i Sverige.

Till underrättelsen ska det fogas
1. bevis om mäklarens nationalitet,
2. bevis om att mäklaren har försäkring för skadeståndsansvar enligt 25 §

fastighetsmäklarlagen, och

3. intyg om att mäklaren uppfyller kraven enligt 3 §.
Fastighetsmäklarnämnden får meddela närmare föreskrifter om bevis och

intyg enligt andra stycket.

5 §

När en fullständig underrättelse med bifogade handlingar kommit in

till Fastighetsmäklarnämnden ska mäklaren anses registrerad enligt 5 §
fastighetsmäklarlagen (2011:666). Registreringen gäller under ett år och får
förnyas på begäran av den registrerade.

6 §

En fastighetsmäklare som registrerats med tillämpning av 5 § ska i sin

verksamhet i Sverige lämna skriftliga uppgifter i enlighet med artikel 9 i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september
2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer

2.

Avgifter

7 §

För prövning av en ansökan enligt 1 § tas en avgift ut enligt 9–14 §§

avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 4 tillämpas.

8 §

Den som är registrerad som fastighetsmäklare ska från och med kalen-

deråret efter registreringsåret betala en årlig avgift om 2 500 kronor. Detta
gäller inte den som registrerats med tillämpning av 5 §.

Fastighetsmäklarnämnden får meddela närmare föreskrifter om när av-

giften ska betalas.

2 EUT L 255, 30.9.2005, s. 22 (Celex 32005L0036).

SFS 0668 - 0666.fm Page 2 Tuesday, June 7, 2011 3:31 PM

background image

3

SFS 2011:668

Information

9 §

Om en fastighetsmäklare upphör med sin verksamhet, försätts i kon-

kurs eller får näringsförbud, ska mäklaren anmäla det till Fastighetsmäklar-
nämnden. Detsamma gäller om något förhållande som ska uppges enligt
1 eller 2 § ändras.

10 §

Om en myndighet anser att det finns anledning att meddela en fastig-

hetsmäklare erinran eller varning eller att återkalla mäklarens registrering,
ska myndigheten anmäla det till Fastighetsmäklarnämnden.

11 §

Om Fastighetsmäklarnämnden har anledning att anta att någon yrkes-

mässigt förmedlar fastigheter i strid mot 5 § fastighetsmäklarlagen
(2011:666), ska nämnden anmäla det till allmän åklagare.

12 §

Fastighetsmäklarnämnden ska på begäran utfärda intyg om att en

fastighetsmäklares registrering inte har återkallats eller att varning eller erin-
ran inte har meddelats mäklaren.

13 §

Fastighetsmäklarnämnden ska lämna de upplysningar och utfärda de

intyg om behörighet, yrkesverksamhet eller liknande förhållanden som en
behörig myndighet i en EES-stat eller Schweiz begär.

14 §

Om Fastighetsmäklarnämnden har återkallat registreringen för en

fastighetsmäklare som registrerats med tillämpning av 5 § eller meddelat en
sådan mäklare varning eller erinran, ska nämnden sedan beslutet vunnit laga
kraft underrätta behörig myndighet eller organisation i mäklarens
etableringsmedlemsstat.

Utbildning

15 §

Den utbildning som avses i 6 § 3 fastighetsmäklarlagen (2011:666)

ska omfatta fastighetsförmedling, fastighetsrätt och annan civilrätt, skatte-
rätt, ekonomi, byggnadsteknik samt fastighetsvärdering.

Första stycket gäller inte fastighetsmäklare som förmedlar enbart hyres-

rätter. För dem ska utbildningen omfatta handledd praktik hos en registrerad
fastighetsmäklare som ägnar sig åt förmedling av hyresrätter avseende
bostadslägenheter.

Fastighetsmäklarnämnden får medge undantag från första och andra

styckena om det finns särskilda skäl för det i ett enskilt fall.

Fastighetsmäklarnämnden får meddela närmare föreskrifter om utbild-

ningens innehåll och omfattning.

Erkännande av vissa utländska yrkeskvalifikationer

16 §

Den som ansöker om fullständig registrering ska anses uppfylla kra-

vet på tillfredsställande utbildning i 6 § 3 fastighetsmäklarlagen (2011:666),
om sökanden

SFS 0668 - 0666.fm Page 3 Tuesday, June 7, 2011 3:31 PM

background image

4

SFS 2011:668

1. innehar ett kompetensbevis som krävs i en EES-stat eller Schweiz för

tillträde till och utövande av yrket fastighetsmäklare där och beviset har ut-
färdats i en sådan stat,

2. har utövat yrket fastighetsmäklare på heltid under minst två år under de

senaste tio åren eller på deltid under motsvarande längre tid i en EES-stat
eller Schweiz om yrket inte är reglerat där och kan visa upp ett bevis på att
han eller hon har genomgått en utbildning på lägst gymnasial nivå i en EES-
stat eller Schweiz som förberett sökanden för utövande av yrket, eller

3. kan visa upp ett bevis på att han eller hon har genomgått en reglerad

utbildning till fastighetsmäklare på lägst gymnasial nivå om minst ett år i en
EES-stat eller Schweiz, om yrket inte är reglerat där.

17 §

Den som ansöker om registrering för hyresförmedlare ska anses upp-

fylla kravet på tillfredsställande utbildning i 6 § 3 fastighetsmäklarlagen
(2011:666), om sökanden

1. innehar ett kompetensbevis som krävs i en EES-stat eller Schweiz för

tillträde till och utövande av yrket hyresförmedlare där och beviset har utfär-
dats i en sådan stat, eller

2. annars kan styrka kvalifikationer som hyresförmedlare som förvärvats i

en EES-stat eller Schweiz.

18 §

Även om den sökande enligt 16 § uppfyller kravet på tillfreds-

ställande utbildning, får Fastighetsmäklarnämnden kräva att den sökande ska
genomgå ett lämplighetsprov, om innehållet i utbildningen som den sökande
har genomgått skiljer sig väsentligt från den utbildning som krävs i Sverige
och om sökanden inte i sin yrkesutövning har tillägnat sig den kunskap som
krävs.

Fastighetsmäklarnämnden får meddela föreskrifter om lämplighetsprovets

innehåll.

19 §

Fastighetsmäklarnämnden får meddela föreskrifter om de dokument,

intyg och motsvarande handlingar som den sökande ska foga till en ansökan
om registrering som grundas på erkännande av utländska yrkeskvalifika-
tioner enligt 16 och 17 §§.

Försäkring

20 §

Försäkring som avses i 6 § 2 fastighetsmäklarlagen (2011:666) ska

tecknas hos en försäkringsgivare som har tillstånd att driva försäkringsrörel-
se i en EES-stat eller i ett land som är medlem i Organisationen för ekono-
miskt samarbete (OECD). Fastighetsmäklarnämnden får i ett enskilt fall
besluta att försäkringen får tecknas hos en annan försäkringsgivare, om
denne är underkastad motsvarande krav på soliditet, likviditet, riskhantering
och tillsyn som gäller för svenska försäkringsföretag.

Försäkringsvillkoren ska innebära att
1. försäkringen för varje skadefall täcker skadeståndsskyldighet upp till

2 000 000 kronor för fastighetsmäklare som förmedlar all den egendom som
anges i 1 § fastighetsmäklarlagen och upp till 200 000 kronor för fastighets-
mäklare som förmedlar enbart hyresrätter,

SFS 0668 - 0666.fm Page 4 Tuesday, June 7, 2011 3:31 PM

background image

5

SFS 2011:668

2. försäkringsskyddet gäller för skador som har orsakats under den tid då

försäkringen varit i kraft,

3. ersättningen betalas ut till den skadelidande utan avdrag för självrisk,
4. försäkringsskyddet kan upphöra tidigast en månad efter det att Fastig-

hetsmäklarnämnden har underrättats om upphörandet, och

5. försäkringsskyddet i övrigt är tillfredsställande i de avseenden som är

av betydelse för den skadelidandes rätt.

För en fastighetsmäklare som registrerats med tillämpning av 5 § gäller

inte andra stycket 4.

Fastighetsmäklarregistret

21 §

Fastighetsmäklarnämnden ska med hjälp av automatiserad behand-

ling föra ett register över registrerade fastighetsmäklare (fastighetsmäklar-
registret).

Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen

(1998:204) för registret.

Personuppgiftslagen gäller om inte annat följer av denna förordning.

22 §

Personuppgifter får behandlas i fastighetsmäklarregistret om det be-

hövs för

1. prövning av en ansökan om registrering eller en underrättelse om till-

fällig verksamhet,

2. den tillsyn som Fastighetsmäklarnämnden utövar över fastighets-

mäklare enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), och

3. information till allmänheten om mäklare som är eller har varit registre-

rade.

Personuppgifter som behandlas för ändamål som anges i första stycket får

också behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överens-
stämmelse med lag eller förordning. I övrigt gäller 9 § första stycket d och
andra stycket personuppgiftslagen (1998:204).

23 §

I fastighetsmäklarregistret ska följande uppgifter antecknas om varje

fastighetsmäklare:

1. namn, personnummer eller födelsedatum, bostadsadress, e-postadress

och telefonnummer,

2. den firma som mäklaren driver sin verksamhet under,
3. arbetsgivarens namn, adress och telefonnummer samt, om arbets-

givaren är en juridisk person, organisationsnummer,

4. typ av registrering (fullständig registrering eller registrering för hyres-

förmedlare); avser registreringen tillfällig verksamhet ska det anges,

5. nuvarande och tidigare ansvarsförsäkring,
6. datum för beslut om registrering, och
7. datum för beslut om avregistrering.
I registret får även uppgift om medlemskap i en branschorganisation

antecknas, om mäklaren lämnat uppgift om detta.

24 §

För fastighetsmäklare som registrerats med tillämpning av 5 § ska i

fastighetsmäklarregistret förutom uppgifter enligt 23 § antecknas mäklarens
etableringsmedlemsstat och den tid för vilken registreringen gäller.

SFS 0668 - 0666.fm Page 5 Tuesday, June 7, 2011 3:31 PM

background image

6

SFS 2011:668

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

25 §

I fastighetsmäklarregistret får en uppgift om ett tillsynsärende och be-

slut om en disciplinär åtgärd antecknas. Även i övrigt får i registret anteck-
nas uppgifter i den utsträckning dessa behövs för Fastighetsmäklarnämndens
prövning av frågor om registrering eller för nämndens tillsyn över fastighets-
mäklare.

26 §

Fastighetsmäklarnämnden ska i fråga om en registrerad fastighets-

mäklare på sin webbplats hålla följande uppgifter i registret tillgängliga:

1. mäklarens namn,
2. tidpunkten för den senaste registreringen,
3. typ av registrering (fullständig registrering eller registrering för hyres-

förmedlare),

4. den firma som mäklaren driver sin verksamhet under,
5. arbetsgivarens namn och adress om mäklaren är anställd, och
6. mäklarens etableringsmedlemsstat och den tid för vilken registreringen

gäller om mäklaren bedriver tillfällig verksamhet.

27 §

Personuppgifter i fastighetsmäklarregistret ska gallras när de inte

längre behövs för registrets ändamål och senast vid den tidpunkt som anges
i 28–30 §§.

28 §

Har domstol beslutat att en disciplinär åtgärd ska undanröjas, ska

uppgift om åtgärden gallras när beslutet om undanröjande vunnit laga kraft.

29 §

En uppgift om ett tillsynsärende eller en varning eller erinran ska

gallras senast fem år efter det att Fastighetsmäklarnämnden genom beslut
skilt ärendet ifrån sig.

30 §

Övriga uppgifter som antecknats om en fastighetsmäklare enligt 23–25 §§

ska gallras senast tio år efter det att mäklaren avregistrerats.

31 §

Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och

skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förord-
ning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011, då fastighetsmäklar-

förordningen (1995:1028) ska upphöra att gälla.

2. För den som före ikraftträdandet var registrerad som fastighetsmäklare,

ska kravet avseende försäkringsbelopp i 20 § andra stycket 1 vara uppfyllt
senast den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

SFS 0668 - 0666.fm Page 6 Tuesday, June 7, 2011 3:31 PM