SFS 2011:669 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

110669.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:1134) om
belastningsregister;

utfärdad den 19 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 10 och 12 §§ förordningen (1999:1134) om

belastningsregister ska ha följande lydelse.

10 §

1

Uppgifter ur belastningsregistret ska lämnas ut om det begärs av

1. det statsråd som är föredragande i ärenden enligt lagen (1991:572) om

särskild utlänningskontroll, i ärenden om utlämning för brott eller om nåd i
brottmål eller andra ärenden enligt 12 kap. 9 § regeringsformen, i ärenden
om upphävande av allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott
enligt utlänningslagen (2005:716), i ärenden om överförande av straffverk-
ställighet enligt lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verk-
ställighet av brottmålsdom eller i ärenden om anställning som domare eller
hyresråd, eller den statsrådet bemyndigar, för utredning i ett sådant ärende
och i fråga om den som ärendet gäller,

2. chefen för Justitiedepartementet eller den han eller hon bemyndigar, om

utdraget behövs för att fullgöra en skyldighet Sverige har enligt en överens-
kommelse med en främmande stat,

3. en åklagarmyndighet, i ärenden där en prövning ska göras, i fråga om

den som prövningen gäller,

4. en polismyndighet i passärenden, tillståndsärenden och andra ärenden

där en lämplighetsprövning ska göras, i fråga om den som prövningen gäller,
samt i ärenden om anställning eller uppdrag vid myndigheten,

5. Tullverket i tillståndsärenden och andra ärenden där en lämplighets-

prövning ska göras enligt kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av
den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr
2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen

2, samt i andra till-

ståndsärenden och ärenden där en lämplighetsprövning ska göras i fråga om
den som prövningen gäller,

6. en länsstyrelse, i fråga om den som ärendet gäller, om inte annat anges,

i ärenden

a) där länsstyrelsen enligt lag eller förordning ska hämta in sådana upp-

gifter,

b) där länsstyrelsen ska göra en lämplighetsprövning,

1 Senaste lydelse 2011:162.

2 EGT L 253, 11.10.1993, s. 1 (Celex 31993R2454).

SFS 2011:669

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

SFS 0669 - 0670.fm Page 1 Tuesday, June 7, 2011 3:31 PM

background image

2

SFS 2011:669

c) där länsstyrelsen ska pröva frågor om förbud mot att ha djur eller om

omhändertagande av djur,

d) om godkännande och tillsyn enligt förordningen (1989:149) om bevak-

ningsföretag m.m.,

e) om godkännande av skyddsvakt enligt skyddsförordningen (2010:523),
f) om godkännande och tillsyn enligt förordningen (2011:155) om aukto-

risation av delgivningsföretag, och

g) om auktorisation enligt förordningen om auktorisation av delgivnings-

företag, i fråga om personer som anges i 4 § första stycket 1 och 2 i den för-
ordningen,

7. Transportstyrelsen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighets-

prövning enligt lagen (1998:493) om trafikskolor och förordningen
(1998:978) om trafikskolor överväger att ge tillstånd eller godkänna samt i
ärenden om körkortstillstånd, körkort, traktorkort, taxiförarlegitimation, till-
stånd till yrkesmässig trafik, biluthyrning och transporttillstånd, i fråga om
den som ärendet gäller,

8. en myndighet som har rätt att besluta om frihetsberövande åtgärd enligt

lagarna om överlämnande eller utlämning för brott eller utlänningslagen, i
ärenden som rör en sådan åtgärd,

9. Kriminalvården, i fråga om den som myndigheten avser att anställa

eller anlita som

a) övervakare,
b) förtroendeman enligt lagen (1991:2041) om särskild personutredning i

brottmål, m.m. eller fängelseförordningen (2010:2010),

c) personutredare enligt lagen om särskild personutredning i brottmål,

m.m.,

d) biträde enligt 6 § andra stycket lagen (1994:451) om intensivövervak-

ning med elektronisk kontroll eller fängelseförordningen, eller

e) kontrollör enligt 3 kap. 4 § förordningen (1998:642) om verkställighet

av frivårdspåföljder,

10. Kriminalvården, när uppgiften behövs för prövning av en fråga enligt

fängelselagen (2010:610), häkteslagen (2010:611), lagen om intensivöver-
vakning med elektronisk kontroll eller lagen om särskild personutredning i
brottmål, m.m.,

11. en övervakningsnämnd eller Kriminalvården, i ärenden om övervak-

ning, i fråga om den som ärendet gäller,

12. det statsråd som är föredragande i ärenden enligt lagen (2001:82) om

svenskt medborgarskap eller utlänningslagen i andra ärenden än som sägs i
1, eller den statsrådet bemyndigar, för utredning i ett sådant ärende, dels i
fråga om den som ärendet gäller, dels för utredning enligt 5 kap. 3 a § första
stycket 1 utlänningslagen i fråga om någon annan än den som ärendet gäller,

13. Försvarsmakten, i fråga om den som myndigheten avser att anställa

för tjänstgöring i internationella militära insatser,

14. Migrationsverket, i ärenden enligt lagen om svenskt medborgarskap

eller utlänningslagen, dels i fråga om den som ärendet gäller, dels för utred-
ning enligt 5 kap. 3 a § första stycket 1 utlänningslagen, i fråga om någon
annan än den som ärendet gäller,

15. Statens kriminaltekniska laboratorium, i ärenden om DNA-analys, i

fråga om den som ärendet gäller,

SFS 0669 - 0670.fm Page 2 Tuesday, June 7, 2011 3:31 PM

background image

3

SFS 2011:669

16. en passmyndighet utom riket i passärenden, i fråga om den som ären-

det gäller,

17. allmän domstol, i ärenden om omvandling enligt lagen (2006:45) om

omvandling av fängelse på livstid, i fråga om den som ärendet gäller,

18. Domstolsverket, i fråga om den som verket avser att anställa som

notarie,

19. Domarnämnden, i ärenden om anställning som domare eller hyresråd,
20. Kronofogdemyndigheten, i ärenden enligt 3 kap. lagen (2009:1427)

om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen
och 3 kap. lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om
förverkande inom Europeiska unionen, i fråga om den som ärendet gäller,
och

21. en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen, i mål om upp-

hävande av allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott enligt ut-
länningslagen, i fråga om den som ärendet gäller.

Vad som sägs i första stycket 4 om en polismyndighet gäller även i fråga

om Rikspolisstyrelsen.

Uppgifter om annan än den som prövningen gäller enligt första stycket 12

eller 14 ska begränsas till uppgifter om påföljder för brott enligt 3, 4 eller
6 kap. eller 16 kap. 10 a § brottsbalken eller uppgifter om besöksförbud.

12 §

3

Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 3, 4, 6, 8�11, 14 eller

15 kap. brottsbalken eller mot skattebrottslagen (1971:69) ska, om brotten
föranlett annan påföljd än böter, lämnas ut om det begärs av

1. Fastighetsmäklarnämnden, i fråga om den som myndigheten vid lämp-

lighetsprövning enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666) överväger att regi-
strera som fastighetsmäklare, och

2. Kammarkollegiet, i fråga om den som myndigheten vid prövning enligt

förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare avser att
auktorisera.

Om påföljden även avser något annat brott än de som anges i första

stycket, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

Sådana uppgifter som avses i 3 § 3�5 lagen (1998:620) om belastnings-

register får inte lämnas till en myndighet som har rätt att få uppgifter enligt
denna paragraf.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2003:1183.

SFS 0669 - 0670.fm Page 3 Tuesday, June 7, 2011 3:31 PM

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

SFS 0669 - 0670.fm Page 4 Tuesday, June 7, 2011 3:31 PM