SFS 2011:669 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

110669.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:10px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:10px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft36{font-size:10px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft37{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft41{font-size:10px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1999:1134) om <br/>belastningsregister;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 19 maj 2011.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 10 och 12 �� f�rordningen (1999:1134) om</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">belastningsregister ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:471px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">Uppgifter ur belastningsregistret ska l�mnas ut om det beg�rs av </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. det statsr�d som �r f�redragande i �renden enligt lagen (1991:572) om</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">s�rskild utl�nningskontroll, i �renden om utl�mning f�r brott eller om n�d i<br/>brottm�l eller andra �renden enligt 12 kap. 9 � regeringsformen, i �renden<br/>om upph�vande av allm�n domstols beslut om utvisning p� grund av brott<br/>enligt utl�nningslagen (2005:716), i �renden om �verf�rande av straffverk-<br/>st�llighet enligt lagen (1972:260) om internationellt samarbete r�rande verk-<br/>st�llighet av brottm�lsdom eller i �renden om anst�llning som domare eller<br/>hyresr�d, eller den statsr�det bemyndigar, f�r utredning i ett s�dant �rende<br/>och i fr�ga om den som �rendet g�ller,</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. chefen f�r Justitiedepartementet eller den han eller hon bemyndigar, om</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">utdraget beh�vs f�r att fullg�ra en skyldighet Sverige har enligt en �verens-<br/>kommelse med en fr�mmande stat, </p> <p style="position:absolute;top:702px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">3. en �klagarmyndighet, i �renden d�r en pr�vning ska g�ras, i fr�ga om</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">den som pr�vningen g�ller, </p> <p style="position:absolute;top:738px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">4. en polismyndighet i pass�renden, tillst�nds�renden och andra �renden</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">d�r en l�mplighetspr�vning ska g�ras, i fr�ga om den som pr�vningen g�ller,<br/>samt i �renden om anst�llning eller uppdrag vid myndigheten,</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">5. Tullverket i tillst�nds�renden och andra �renden d�r en l�mplighets-</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">pr�vning ska g�ras enligt kommissionens f�rordning (EEG) nr 2454/93 av<br/>den 2 juli 1993 om till�mpningsf�reskrifter f�r r�dets f�rordning (EEG) nr<br/>2913/92 om inr�ttandet av en tullkodex f�r gemenskapen</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:506px;white-space:nowrap" class="ft14">2, samt i andra till-</p> <p style="position:absolute;top:861px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">st�nds�renden och �renden d�r en l�mplighetspr�vning ska g�ras i fr�ga om<br/>den som pr�vningen g�ller, </p> <p style="position:absolute;top:897px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">6. en l�nsstyrelse, i fr�ga om den som �rendet g�ller, om inte annat anges,</p> <p style="position:absolute;top:914px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">i �renden</p> <p style="position:absolute;top:932px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">a) d�r l�nsstyrelsen enligt lag eller f�rordning ska h�mta in s�dana upp-</p> <p style="position:absolute;top:950px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">gifter,</p> <p style="position:absolute;top:967px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">b) d�r l�nsstyrelsen ska g�ra en l�mplighetspr�vning,</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2011:162.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 EGT L 253, 11.10.1993, s. 1 (Celex 31993R2454).</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2011:669</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 juni 2011</p> <p style="position:absolute;top:92px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft18">SFS 0669 - 0670.fm Page 1 Tuesday, June 7, 2011 3:31 PM</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2011:669</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">c) d�r l�nsstyrelsen ska pr�va fr�gor om f�rbud mot att ha djur eller om</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">omh�ndertagande av djur,</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">d) om godk�nnande och tillsyn enligt f�rordningen (1989:149) om bevak-</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ningsf�retag m.m.,</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft23">e) om godk�nnande av skyddsvakt enligt skyddsf�rordningen (2010:523),<br/>f) om godk�nnande och tillsyn enligt f�rordningen (2011:155) om aukto-</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">risation av delgivningsf�retag, och</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">g) om auktorisation enligt f�rordningen om auktorisation av delgivnings-</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">f�retag, i fr�ga om personer som anges i 4 � f�rsta stycket 1 och 2 i den f�r-<br/>ordningen,</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">7. Transportstyrelsen, i fr�ga om den som myndigheten vid l�mplighets-</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">pr�vning enligt lagen (1998:493) om trafikskolor och f�rordningen<br/>(1998:978) om trafikskolor �verv�ger att ge tillst�nd eller godk�nna samt i<br/>�renden om k�rkortstillst�nd, k�rkort, traktorkort, taxif�rarlegitimation, till-<br/>st�nd till yrkesm�ssig trafik, biluthyrning och transporttillst�nd, i fr�ga om<br/>den som �rendet g�ller, </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">8. en myndighet som har r�tt att besluta om frihetsber�vande �tg�rd enligt</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">lagarna om �verl�mnande eller utl�mning f�r brott eller utl�nningslagen, i<br/>�renden som r�r en s�dan �tg�rd,</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">9. Kriminalv�rden, i fr�ga om den som myndigheten avser att anst�lla</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">eller anlita som </p> <p style="position:absolute;top:539px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft23">a) �vervakare, <br/>b) f�rtroendeman enligt lagen (1991:2041) om s�rskild personutredning i</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">brottm�l, m.m. eller f�ngelsef�rordningen (2010:2010), </p> <p style="position:absolute;top:591px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">c) personutredare enligt lagen om s�rskild personutredning i brottm�l,</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">m.m.,</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">d) bitr�de enligt 6 � andra stycket lagen (1994:451) om intensiv�vervak-</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ning med elektronisk kontroll eller f�ngelsef�rordningen, eller</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">e) kontroll�r enligt 3 kap. 4 � f�rordningen (1998:642) om verkst�llighet</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">av friv�rdsp�f�ljder,</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">10. Kriminalv�rden, n�r uppgiften beh�vs f�r pr�vning av en fr�ga enligt</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">f�ngelselagen (2010:610), h�kteslagen (2010:611), lagen om intensiv�ver-<br/>vakning med elektronisk kontroll eller lagen om s�rskild personutredning i<br/>brottm�l, m.m.,</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">11. en �vervakningsn�mnd eller Kriminalv�rden, i �renden om �vervak-</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ning, i fr�ga om den som �rendet g�ller, </p> <p style="position:absolute;top:803px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">12. det statsr�d som �r f�redragande i �renden enligt lagen (2001:82) om</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">svenskt medborgarskap eller utl�nningslagen i andra �renden �n som s�gs i<br/>1, eller den statsr�det bemyndigar, f�r utredning i ett s�dant �rende, dels i<br/>fr�ga om den som �rendet g�ller, dels f�r utredning enligt 5 kap. 3 a � f�rsta<br/>stycket 1 utl�nningslagen i fr�ga om n�gon annan �n den som �rendet g�ller,</p> <p style="position:absolute;top:892px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">13. F�rsvarsmakten, i fr�ga om den som myndigheten avser att anst�lla</p> <p style="position:absolute;top:909px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">f�r tj�nstg�ring i internationella milit�ra insatser, </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">14. Migrationsverket, i �renden enligt lagen om svenskt medborgarskap</p> <p style="position:absolute;top:945px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">eller utl�nningslagen, dels i fr�ga om den som �rendet g�ller, dels f�r utred-<br/>ning enligt 5 kap. 3 a � f�rsta stycket 1 utl�nningslagen, i fr�ga om n�gon<br/>annan �n den som �rendet g�ller,</p> <p style="position:absolute;top:998px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">15. Statens kriminaltekniska laboratorium, i �renden om DNA-analys, i</p> <p style="position:absolute;top:1015px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">fr�ga om den som �rendet g�ller,</p> <p style="position:absolute;top:92px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft22">SFS 0669 - 0670.fm Page 2 Tuesday, June 7, 2011 3:31 PM</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2011:669</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">16. en passmyndighet utom riket i pass�renden, i fr�ga om den som �ren-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">det g�ller,</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">17. allm�n domstol, i �renden om omvandling enligt lagen (2006:45) om</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">omvandling av f�ngelse p� livstid, i fr�ga om den som �rendet g�ller,</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">18. Domstolsverket, i fr�ga om den som verket avser att anst�lla som</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">notarie,</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft37">19. Domarn�mnden, i �renden om anst�llning som domare eller hyresr�d,<br/>20. Kronofogdemyndigheten, i �renden enligt 3 kap. lagen (2009:1427)</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft37">om erk�nnande och verkst�llighet av b�tesstraff inom Europeiska unionen<br/>och 3 kap. lagen (2011:423) om erk�nnande och verkst�llighet av beslut om<br/>f�rverkande inom Europeiska unionen, i fr�ga om den som �rendet g�ller,<br/>och</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">21. en migrationsdomstol eller Migrations�verdomstolen, i m�l om upp-</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft37">h�vande av allm�n domstols beslut om utvisning p� grund av brott enligt ut-<br/>l�nningslagen, i fr�ga om den som �rendet g�ller.</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Vad som s�gs i f�rsta stycket 4 om en polismyndighet g�ller �ven i fr�ga</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">om Rikspolisstyrelsen.</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Uppgifter om annan �n den som pr�vningen g�ller enligt f�rsta stycket 12</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft37">eller 14 ska begr�nsas till uppgifter om p�f�ljder f�r brott enligt 3, 4 eller<br/>6 kap. eller 16 kap. 10 a � brottsbalken eller uppgifter om bes�ksf�rbud.</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:537px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft33">3</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft30">Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 3, 4, 6, 811, 14 eller</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft37">15 kap. brottsbalken eller mot skattebrottslagen (1971:69) ska, om brotten<br/>f�ranlett annan p�f�ljd �n b�ter, l�mnas ut om det beg�rs av </p> <p style="position:absolute;top:591px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">1. Fastighetsm�klarn�mnden, i fr�ga om den som myndigheten vid l�mp-</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft37">lighetspr�vning enligt fastighetsm�klarlagen (2011:666) �verv�ger att regi-<br/>strera som fastighetsm�klare, och</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">2. Kammarkollegiet, i fr�ga om den som myndigheten vid pr�vning enligt</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft37">f�rordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och �vers�ttare avser att<br/>auktorisera. </p> <p style="position:absolute;top:697px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Om p�f�ljden �ven avser n�got annat brott �n de som anges i f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">stycket, ska ocks� uppgifter om det brottet l�mnas ut. </p> <p style="position:absolute;top:733px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">S�dana uppgifter som avses i 3 � 35 lagen (1998:620) om belastnings-</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft37">register f�r inte l�mnas till en myndighet som har r�tt att f� uppgifter enligt<br/>denna paragraf. </p> <p style="position:absolute;top:804px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2011.</p> <p style="position:absolute;top:840px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:875px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:893px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft37">Gunnel Lindberg<br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">3 Senaste lydelse 2003:1183.</p> <p style="position:absolute;top:92px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft36">SFS 0669 - 0670.fm Page 3 Tuesday, June 7, 2011 3:31 PM</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft40">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft40">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> <p style="position:absolute;top:92px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft41">SFS 0669 - 0670.fm Page 4 Tuesday, June 7, 2011 3:31 PM</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1999:1134) om
belastningsregister;

utf�rdad den 19 maj 2011.

Regeringen f�reskriver att 10 och 12 �� f�rordningen (1999:1134) om

belastningsregister ska ha f�ljande lydelse.

10 �

1

Uppgifter ur belastningsregistret ska l�mnas ut om det beg�rs av

1. det statsr�d som �r f�redragande i �renden enligt lagen (1991:572) om

s�rskild utl�nningskontroll, i �renden om utl�mning f�r brott eller om n�d i
brottm�l eller andra �renden enligt 12 kap. 9 � regeringsformen, i �renden
om upph�vande av allm�n domstols beslut om utvisning p� grund av brott
enligt utl�nningslagen (2005:716), i �renden om �verf�rande av straffverk-
st�llighet enligt lagen (1972:260) om internationellt samarbete r�rande verk-
st�llighet av brottm�lsdom eller i �renden om anst�llning som domare eller
hyresr�d, eller den statsr�det bemyndigar, f�r utredning i ett s�dant �rende
och i fr�ga om den som �rendet g�ller,

2. chefen f�r Justitiedepartementet eller den han eller hon bemyndigar, om

utdraget beh�vs f�r att fullg�ra en skyldighet Sverige har enligt en �verens-
kommelse med en fr�mmande stat,

3. en �klagarmyndighet, i �renden d�r en pr�vning ska g�ras, i fr�ga om

den som pr�vningen g�ller,

4. en polismyndighet i pass�renden, tillst�nds�renden och andra �renden

d�r en l�mplighetspr�vning ska g�ras, i fr�ga om den som pr�vningen g�ller,
samt i �renden om anst�llning eller uppdrag vid myndigheten,

5. Tullverket i tillst�nds�renden och andra �renden d�r en l�mplighets-

pr�vning ska g�ras enligt kommissionens f�rordning (EEG) nr 2454/93 av
den 2 juli 1993 om till�mpningsf�reskrifter f�r r�dets f�rordning (EEG) nr
2913/92 om inr�ttandet av en tullkodex f�r gemenskapen

2, samt i andra till-

st�nds�renden och �renden d�r en l�mplighetspr�vning ska g�ras i fr�ga om
den som pr�vningen g�ller,

6. en l�nsstyrelse, i fr�ga om den som �rendet g�ller, om inte annat anges,

i �renden

a) d�r l�nsstyrelsen enligt lag eller f�rordning ska h�mta in s�dana upp-

gifter,

b) d�r l�nsstyrelsen ska g�ra en l�mplighetspr�vning,

1 Senaste lydelse 2011:162.

2 EGT L 253, 11.10.1993, s. 1 (Celex 31993R2454).

SFS 2011:669

Utkom fr�n trycket
den 10 juni 2011

SFS 0669 - 0670.fm Page 1 Tuesday, June 7, 2011 3:31 PM

background image

2

SFS 2011:669

c) d�r l�nsstyrelsen ska pr�va fr�gor om f�rbud mot att ha djur eller om

omh�ndertagande av djur,

d) om godk�nnande och tillsyn enligt f�rordningen (1989:149) om bevak-

ningsf�retag m.m.,

e) om godk�nnande av skyddsvakt enligt skyddsf�rordningen (2010:523),
f) om godk�nnande och tillsyn enligt f�rordningen (2011:155) om aukto-

risation av delgivningsf�retag, och

g) om auktorisation enligt f�rordningen om auktorisation av delgivnings-

f�retag, i fr�ga om personer som anges i 4 � f�rsta stycket 1 och 2 i den f�r-
ordningen,

7. Transportstyrelsen, i fr�ga om den som myndigheten vid l�mplighets-

pr�vning enligt lagen (1998:493) om trafikskolor och f�rordningen
(1998:978) om trafikskolor �verv�ger att ge tillst�nd eller godk�nna samt i
�renden om k�rkortstillst�nd, k�rkort, traktorkort, taxif�rarlegitimation, till-
st�nd till yrkesm�ssig trafik, biluthyrning och transporttillst�nd, i fr�ga om
den som �rendet g�ller,

8. en myndighet som har r�tt att besluta om frihetsber�vande �tg�rd enligt

lagarna om �verl�mnande eller utl�mning f�r brott eller utl�nningslagen, i
�renden som r�r en s�dan �tg�rd,

9. Kriminalv�rden, i fr�ga om den som myndigheten avser att anst�lla

eller anlita som

a) �vervakare,
b) f�rtroendeman enligt lagen (1991:2041) om s�rskild personutredning i

brottm�l, m.m. eller f�ngelsef�rordningen (2010:2010),

c) personutredare enligt lagen om s�rskild personutredning i brottm�l,

m.m.,

d) bitr�de enligt 6 � andra stycket lagen (1994:451) om intensiv�vervak-

ning med elektronisk kontroll eller f�ngelsef�rordningen, eller

e) kontroll�r enligt 3 kap. 4 � f�rordningen (1998:642) om verkst�llighet

av friv�rdsp�f�ljder,

10. Kriminalv�rden, n�r uppgiften beh�vs f�r pr�vning av en fr�ga enligt

f�ngelselagen (2010:610), h�kteslagen (2010:611), lagen om intensiv�ver-
vakning med elektronisk kontroll eller lagen om s�rskild personutredning i
brottm�l, m.m.,

11. en �vervakningsn�mnd eller Kriminalv�rden, i �renden om �vervak-

ning, i fr�ga om den som �rendet g�ller,

12. det statsr�d som �r f�redragande i �renden enligt lagen (2001:82) om

svenskt medborgarskap eller utl�nningslagen i andra �renden �n som s�gs i
1, eller den statsr�det bemyndigar, f�r utredning i ett s�dant �rende, dels i
fr�ga om den som �rendet g�ller, dels f�r utredning enligt 5 kap. 3 a � f�rsta
stycket 1 utl�nningslagen i fr�ga om n�gon annan �n den som �rendet g�ller,

13. F�rsvarsmakten, i fr�ga om den som myndigheten avser att anst�lla

f�r tj�nstg�ring i internationella milit�ra insatser,

14. Migrationsverket, i �renden enligt lagen om svenskt medborgarskap

eller utl�nningslagen, dels i fr�ga om den som �rendet g�ller, dels f�r utred-
ning enligt 5 kap. 3 a � f�rsta stycket 1 utl�nningslagen, i fr�ga om n�gon
annan �n den som �rendet g�ller,

15. Statens kriminaltekniska laboratorium, i �renden om DNA-analys, i

fr�ga om den som �rendet g�ller,

SFS 0669 - 0670.fm Page 2 Tuesday, June 7, 2011 3:31 PM

background image

3

SFS 2011:669

16. en passmyndighet utom riket i pass�renden, i fr�ga om den som �ren-

det g�ller,

17. allm�n domstol, i �renden om omvandling enligt lagen (2006:45) om

omvandling av f�ngelse p� livstid, i fr�ga om den som �rendet g�ller,

18. Domstolsverket, i fr�ga om den som verket avser att anst�lla som

notarie,

19. Domarn�mnden, i �renden om anst�llning som domare eller hyresr�d,
20. Kronofogdemyndigheten, i �renden enligt 3 kap. lagen (2009:1427)

om erk�nnande och verkst�llighet av b�tesstraff inom Europeiska unionen
och 3 kap. lagen (2011:423) om erk�nnande och verkst�llighet av beslut om
f�rverkande inom Europeiska unionen, i fr�ga om den som �rendet g�ller,
och

21. en migrationsdomstol eller Migrations�verdomstolen, i m�l om upp-

h�vande av allm�n domstols beslut om utvisning p� grund av brott enligt ut-
l�nningslagen, i fr�ga om den som �rendet g�ller.

Vad som s�gs i f�rsta stycket 4 om en polismyndighet g�ller �ven i fr�ga

om Rikspolisstyrelsen.

Uppgifter om annan �n den som pr�vningen g�ller enligt f�rsta stycket 12

eller 14 ska begr�nsas till uppgifter om p�f�ljder f�r brott enligt 3, 4 eller
6 kap. eller 16 kap. 10 a � brottsbalken eller uppgifter om bes�ksf�rbud.

12 �

3

Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 3, 4, 6, 811, 14 eller

15 kap. brottsbalken eller mot skattebrottslagen (1971:69) ska, om brotten
f�ranlett annan p�f�ljd �n b�ter, l�mnas ut om det beg�rs av

1. Fastighetsm�klarn�mnden, i fr�ga om den som myndigheten vid l�mp-

lighetspr�vning enligt fastighetsm�klarlagen (2011:666) �verv�ger att regi-
strera som fastighetsm�klare, och

2. Kammarkollegiet, i fr�ga om den som myndigheten vid pr�vning enligt

f�rordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och �vers�ttare avser att
auktorisera.

Om p�f�ljden �ven avser n�got annat brott �n de som anges i f�rsta

stycket, ska ocks� uppgifter om det brottet l�mnas ut.

S�dana uppgifter som avses i 3 � 35 lagen (1998:620) om belastnings-

register f�r inte l�mnas till en myndighet som har r�tt att f� uppgifter enligt
denna paragraf.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2011.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2003:1183.

SFS 0669 - 0670.fm Page 3 Tuesday, June 7, 2011 3:31 PM

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

SFS 0669 - 0670.fm Page 4 Tuesday, June 7, 2011 3:31 PM

;