SFS 2011:672 om ändring i förordningen (2009:606) med instruktion för Fastighetsmäklarnämnden

110672.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:606) med
instruktion för Fastighetsmäklarnämnden;

utfärdad den 19 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2009:606) med instruktion

för Fastighetsmäklarnämnden ska ha följande lydelse.

6 §

Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan, Disciplinnämnden,

som har till uppgift att pröva frågor om återkallelse av fastighetsmäklares
registrering eller någon annan åtgärd enligt 29 § fastighetsmäklarlagen
(2011:666) när grunden för åtgärden är att fastighetsmäklaren

1. inte längre uppfyller kravet på att vara redbar och i övrigt lämplig som

fastighetsmäklare, eller

2. handlar i strid mot sina skyldigheter enligt fastighetsmäklarlagen.
Disciplinnämnden består av myndighetens chef, som är ordförande, en

vice ordförande och högst sex andra ledamöter och det antal ersättare för
dessa som regeringen bestämmer.

Disciplinnämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra av de andra

ledamöterna är närvarande.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Linda Utterberg
(Justitiedepartementet)

SFS 2011:672

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011