SFS 2011:673 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

110673.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i offentlighets- och
sekretessförordningen (2009:641);

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 2, 5 och 7 §§ offentlighets- och sekretessför-

ordningen (2009:641) samt bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.

2 §

1

Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan undan-

tagna från registreringsskyldigheten enligt 5 kap. 1 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).

5 §

Sekretess enligt 21 kap. 3 § första stycket offentlighets- och sekretess-

lagen (2009:400) gäller inte för uppgifter i följande register:

1 Senaste lydelse 2010:1766.

Myndighet

Handlingar som innehåller sekretessreglerade
uppgifter och som inte behöver registreras

Arbetsmiljöverket

�

handlingar som ska ingå i informations-

systemet om arbetsskador, och
� statistiskt primärmaterial

Försäkringskassan

� handlingar i försäkringsärenden,
� handlingar i ärenden om statligt tandvårds-
stöd,
� samlingsräkningar med bilagor för läkarvård
eller annan sjukvård, och
� statistiskt primärmaterial

Försvarsmakten

� patientjournaler som rör totalförsvarspliktiga
och anställd personal

Havs- och vattenmyndig-
heten

� handlingar som utgör underlag för tillsyn av
fiskerinäringen, och
� statistiskt primärmaterial

Kommerskollegium

� ansökningar och andra handlingar i licens-
ärenden om import och export av varor

SFS 2011:673

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:673

� bankregistret som förs av Bolagsverket,
� biträdesförbudsregistret som förs av Bolagsverket,
� diarium som avses i 6 § mönsterskyddsförordningen (1970:486),
� diarium som avses i 7 § patentkungörelsen (1967:838),
� diarium som avses i 1 kap. 1 § andra stycket varumärkesförordningen

(2011:594),

� EEIG-registret som förs av Bolagsverket,
� europabolagsregistret som förs av Bolagsverket,
� europakooperativsregistret som förs av Bolagsverket,
� filialregistret som förs av Bolagsverket,
� föreningsregistret som förs av Bolagsverket,
� företagsinteckningsregistret som förs av Bolagsverket,
� försäkringsregistret som förs av Bolagsverket,
� försäkringsförmedlarregistret som förs av Bolagsverket,
� mönsterregistret som förs av Patent- och registreringsverket,
� näringsförbudsregistret som förs av Bolagsverket,
� patentregistret som förs av Patent- och registreringsverket,
� registret över anknutna ombud enligt lagen (2007:528) om värde-

pappersmarknaden som förs av Bolagsverket,

� registret över fysiska personers och dödsbons konkurser som förs av Bo-

lagsverket,

� stiftelseregister som förs av länsstyrelserna, och
� varumärkesregistret som förs av Patent- och registreringsverket.

7 §

2

Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersök-

ningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller
ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Före-
skrifterna i 24 kap. 8 § första stycket tredje meningen och andra stycket
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gåen-
de begränsning i sekretessen anges i det följande.

2 Senaste lydelse 2011:420.

Myndighet

Undersökning

Särskilda begränsningar i
sekretessen

Forum för levande
historia

enkätundersökning
bland lärare dels om
Förintelsen, dels om
hedersrelaterat våld
eller förtryck

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

undersökning om
ungdomars attityder
till utsatta grupper

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

background image

3

SFS 2011:673

Institutet för arbets-
marknadspolitisk ut-
värdering

uppföljning och utvär-
dering av den arbets-
marknadspolitiska
verksamheten, studier
av arbetsmarknadens
funktionssätt, utvär-
dering av effekterna
på arbetsmarknaden
av åtgärder inom
utbildningsväsendet
och utvärdering av
socialförsäkringens
effekter på arbets-
marknaden

Kommerskollegium

ekonomiska under-
sökningar på det han-
delspolitiska området

sekretessen gäller
endast uppgifter om
enskildas ekonomiska
förhållanden

Livsmedelsverket

undersökningar om
matvanor, livsmedels-
hantering samt säker
mat

sekretessen gäller
endast uppgifter om
enskildas personliga
förhållanden

länsstyrelserna

undersökningar om
attityder hos länets
invånare till att bo,
leva och verka i länet

sekretessen gäller
endast uppgifter om
enskildas personliga
förhållanden

Myndigheten för
samhällsskydd och
beredskap

undersökningar av
olyckshändelser och
räddningsinsatser

Statens skolinspek-
tion

undersökning av
resultatet av natio-
nella prov

sekretessen gäller
endast uppgifter om
enskildas personliga
förhållanden

Statens skolverk

nationella undersök-
ningar inom skolvä-
sendet och sådan pe-
dagogisk verksamhet
som avses i 25 kap.
skollagen (2010:800)
om måluppfyllelsen i
sektorn

sekretessen gäller
endast uppgifter om
enskildas personliga
förhållanden

background image

4

SFS 2011:673

internationella under-
sökningar inom skol-
väsendet och sådan
pedagogisk verksam-
het som avses i
25 kap.

skollagen

(2010:800)

sekretessen gäller
endast uppgifter om
enskildas personliga
förhållanden

Statskontoret

undersökning om
medborgarnas syn på
den offentliga förvalt-
ningen

sekretessen gäller
endast uppgifter om
enskildas personliga
förhållanden

undersökning av
effekterna av förnyel-
sen av den arbetslivs-
inriktade rehabilite-
ringen

sekretessen gäller
endast uppgifter om
enskildas personliga
förhållanden

uppdrag att utvärdera
informationsutbyte
mellan myndigheter

sekretessen gäller
endast uppgifter om
enskildas personliga
förhållanden

undersökning av folk-
högskolesatsningar
för arbetslösa
inskrivna i aktivitets-
garantin och för
arbetslösa ungdomar

sekretessen gäller
endast uppgifter om
enskildas personliga
förhållanden

undersökningar av
finansiell samordning
inom rehabiliterings-
området

sekretessen gäller
endast uppgifter om
enskildas personliga
förhållanden

undersökning av
insatser för funktions-
hindrade inom arbets-
marknadspolitiken

sekretessen gäller
endast uppgifter om
enskildas personliga
förhållanden

undersökning av för-
söksverksamhet med
avidentifierade ansök-
ningshandlingar och
en studie om rekryte-
ring med mångfalds-
perspektiv

sekretessen gäller
endast uppgifter om
enskildas personliga
förhållanden

background image

5

SFS 2011:673

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.
2. �ldre föreskrifter gäller i fråga om undantag för Fiskeriverket från

skyldigheten att registrera handlingar som utgör underlag för tillsyn av fiske-
rinäringen och statistiskt primärmaterial.

3. �ldre föreskrifter gäller i fråga om diarium som förts över ansökningar

om registrering av varumärke enligt varumärkeslagen (1960:644).

undersökningar av
Försäkringskassans
kontroll av felaktiga
utbetalningar samt av
Försäkringskassans
rättstillämpning

sekretessen gäller
endast uppgifter om
enskildas personliga
förhållanden

undersökningar av
Arbetsförmedlingens
kontroll av felaktiga
utbetalningar

sekretessen gäller
endast uppgifter om
enskildas personliga
förhållanden

uppdrag att utvärdera
svenskundervisning
för invandrare (sfi)

sekretessen gäller
endast uppgifter om
enskildas personliga
förhållanden

undersökningar om
erfarenheter av sär-
skilda fortbildningsin-
satser för lärare

sekretessen gäller
endast uppgifter om
enskildas personliga
förhållanden

undersökningar av
Centrala studiestöds-
nämndens kontroll av
felaktiga utbetal-
ningar

sekretessen gäller
endast uppgifter om
enskildas personliga
förhållanden

undersökning av
effekter för jordbru-
kets konkurrenskraft
av borttagen beskatt-
ning avseende gödsel-
medel

sekretessen gäller
endast uppgifter om
enskildas ekonomiska
förhållanden

undersökningar som
rör systemet för kom-
munalekonomisk
utjämning

sekretessen gäller
endast uppgifter om
enskildas personliga
förhållanden

undersökningar av
vissa nyanlända
invandrares etable-
ring i Sverige

sekretessen gäller
endast uppgifter om
enskildas personliga
förhållanden

background image

6

SFS 2011:673

4. �ldre föreskrifter gäller i fråga om dels nationella undersökningar inom

förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som Statens skolverk har utfört
om måluppfyllelsen i sektorn, dels internationella undersökningar som
verket har utfört inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.

5. �ldre föreskrifter gäller i fråga om utredning, planering, tillståndsgiv-

ning, tillsyn och stöd inom fiskets område som har utförts av Fiskeriverket.

6. �ldre föreskrifter gäller i fråga om tillståndsgivning och tillsyn vid re-

gistrering av fastighetsmäklare som har bedrivits enligt fastighetsmäklar-
lagen (1995:400).

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

background image

7

SFS 2011:673

Bilaga

3

Sakregister till bilagan

4

Siffrorna avser punkter i bilagan

3 Senaste lydelse 2011:420.

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

24. utredning, planering, tillstånds-
givning, tillsyn och stöd inom jord-
brukets, rennäringens och fiskets
områden hos Statens jordbruks-
verk, Havs- och vattenmyndig-
heten, Sametinget, Kustbevak-
ningen och länsstyrelser

sekretessen gäller inte beslut i ären-
den, med undantag för beslut i
ärenden om exportbidrag, produk-
tionsbidrag och stöd till marknads-
föring

100.

utredning enligt lagen

(1990:712) om undersökning av
olyckor och förordningen
(1990:717) om undersökning av
olyckor eller enligt motsvarande äld-
re föreskrifter, särskild utredning
som har tillsatts av regeringen för att
utreda en sådan olycka som avses i
2 § samma lag samt tillsyn hos Sta-
tens haverikommission

sekretessen gäller inte i ärenden
som avses i 29 kap. 12 a och 13 §§
offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400)

104. tillståndsgivning och tillsyn
enligt fastighetsmäklarlagen
(2011:666)

sekretessen gäller inte beslut i
ärenden

4 �ndringen innebär bl.a. att ordet ⬝Fiskeriverket⬝ tagits bort ur förteckningen.

Film

98

Fjärrvärme

90

Hamnskydd

118

Havs- och vattenmyndigheten

24

Humanläkemedel

33

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011