SFS 2011:674 Förordning om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen

110674.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:1300) med
instruktion för Transportstyrelsen;

utfärdad den 31 maj 2011.

Regeringen föreskriver

1 att det i förordningen (2008:1300) med instruk-

tion för Transportstyrelsen ska införas en ny paragraf, 10 a §, av följande
lydelse.

10 a §

Transportstyrelsen ska för den operativa verksamhet som myndig-

heten bedriver för att fullgöra Sveriges förpliktelser som flaggstat ha ett kva-
litetsledningssystem i enlighet med artikel 8.1 i Europaparlamentets och
rådets direktiv 2009/21/EG av den 23 april 2009 om fullgörande av flagg-
statsförpliktelser

2.

Denna förordning träder i kraft den 17 juni 2012.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/21/EG av den 23 april 2009 om full-
görande av flaggstatsförpliktelser (EUT L 131, 28.5.2009, s. 132, Celex 32009L0021).

2 EUT L 131, 28.5.2009, s. 132 (Celex 32009L0021.)

SFS 2011:674

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011