SFS 2011:675 Förordning om ändring i förordningen (1991:931) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet

110675.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1991:931) om
statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet;

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 1, 2, 4–6 och 8–11 §§ förordningen (1991:931)

om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet ska ha följande lydelse.

1 §

1

En huvudman inom skolväsendet kan enligt denna förordning få stats-

bidrag till kostnader för insatser av regional art som huvudmannen vidtar för

1. elever med funktionsnedsättning eller med andra särskilda behov i

grundskolan och gymnasieskolan,

2. elever med flera funktionsnedsättningar i grundsärskolan och gymnasie-

särskolan, och

3. elever i grundskolan för vilka särskild undervisning anordnas på ett

sjukhus eller en motsvarande institution enligt 24 kap. 17 § skollagen
(2010:800).

2 §

2

I denna förordning avses med

– huvudman: huvudman inom skolväsendet,
– insatser av regional art: samordnade utbildningsinsatser för elever med

funktionsnedsättning eller med andra särskilda behov, som i stor utsträck-
ning kommer även sådana elever till del vilka har en annan hemkommun än
den kommun där utbildningen bedrivs, och

– bidragsår: det kalenderår för vilket bidrag lämnas.

4 §

En huvudman som vidtar sådana insatser som avses i 1 § 1 eller 2 får

tilldelas bidrag till

1. merkostnader för undervisningen, och
2. kostnader för elevhälsa och andra elevstödjande åtgärder, om kostnad-

erna är särskilt stora.

5 §

En huvudman som vidtar sådana insatser som avses i 1 § 3 får tilldelas

bidrag till verksamheten.

6 §

3

Det bidrag som en huvudman tilldelas ska användas för det ändamål

som anges av Specialpedagogiska skolmyndigheten i beslutet om fördelning.

1 Senaste lydelse 1993:1188.

2 Senaste lydelse 2008:394. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

3 Senaste lydelse 2008:394.

SFS 2011:675

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:675

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

8 §

4

Specialpedagogiska skolmyndigheten ska besluta om fördelningen av

medlen i så god tid som möjligt inför det bidragsår som resurserna avser.

För huvudmännens planering bör myndigheten så snart det kan ske göra

en preliminär fördelning av de medel som regeringen väntas anvisa för det
kommande bidragsåret. En sådan preliminär fördelning är inte bindande när
myndigheten slutligt fördelar medlen. Myndigheten får hålla inne en mindre
del av medlen för fördelning senare under bidragsåret.

9 §

5

Det bidrag som Specialpedagogiska skolmyndigheten har beslutat om

för en huvudman ska betalas ut av myndigheten med en fjärdedel under var
och en av månaderna mars, juni, september och december.

10 §

6

En huvudman är skyldig att på begäran av Specialpedagogiska skol-

myndigheten eller Riksrevisionen lämna de uppgifter och det verifikations-
material som behövs för myndighetens granskning.

11 §

7

Om en huvudman åsidosätter sina skyldigheter enligt lag eller andra

författningar i fråga om en skolform som avses i denna förordning, får
Specialpedagogiska skolmyndigheten besluta att högst tio procent av ett
statsbidrag enligt förordningen ska hållas inne i avvaktan på rättelse. Om
rättelse inte sker, får myndigheten besluta att det innehållna beloppet ska
dras av från statsbidraget.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2008:394.

5 Senaste lydelse 2008:394.

6 Senaste lydelse 2008:394.

7 Senaste lydelse 2008:394.