SFS 2011:676 Förordning om ändring i förordningen (1998:1636) om vissa statsbidrag för utveckling av skolväsendet, skolbarnsomsorgen och förskoleverksamheten

110676.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1636) om vissa
statsbidrag för utveckling av skolväsendet,
skolbarnsomsorgen och förskoleverksamheten;

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (1998:1636) om

vissa statsbidrag för utveckling av skolväsendet, skolbarnsomsorgen och för-
skoleverksamheten

1 samt 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse.

Förordning om vissa statsbidrag för utveckling av skolväsendet

1 §

2

Statsbidrag får enligt denna förordning i mån av tillgång på medel

lämnas för utveckling av skolväsendet. Med skolväsendet jämställs sådan
pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800).

2 §

3 Bidrag får lämnas till elev- och föräldraorganisationer.

Bidrag ska i första hand lämnas för åtgärder som syftar till att öka elev-

och föräldrainflytandet inom skolväsendet. Bidrag får också lämnas för
åtgärder som syftar till att stärka elevernas lokala organisationer.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2005:570.

2 Senaste lydelse 2005:570.

3 Senaste lydelse 2008:54.

SFS 2011:676

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011