SFS 2011:677 Förordning om ändring i förordningen (2000:523) om statsbidrag för att främja internationella kontakter inom skolans område

110677.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:523) om
statsbidrag för att främja internationella kontakter
inom skolans område;

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2000:523) om statsbidrag för

att främja internationella kontakter inom skolans område ska ha följande
lydelse.

1 §

Statsbidrag lämnas enligt denna förordning för att främja utvecklingen

av internationella kontakter till

1. huvudmän inom skolväsendet,
2. huvudmän för internationella skolor som har förklarats berättigade till

bidrag enligt 24 kap. 3 eller 5 § skollagen (2010:800), och

3. anordnare av utbildning som får statligt stöd enligt förordningen

(2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2011:677

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011