SFS 2011:678 Förordning om ändring i förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

110678.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:160) om
statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa
inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg;

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2001:160) om stats-

bidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg samt 1, 3 och 7 §§ ska ha följande lydelse.

Förordning om statsbidrag till kommuner som tillämpar
maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet

1 §

1

En kommun kan enligt föreskrifterna i denna förordning få statsbidrag

om en viss högsta avgift (maxtaxa) tillämpas för plats i förskola eller fritids-
hem.

Med förskola eller fritidshem jämställs i denna förordning pedagogisk

omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem samt omsorg som
erbjuds enligt 25 kap. 5 § skollagen (2010:800) under tid då förskola eller
fritidshem inte erbjuds.

3 §

2

Statsbidrag lämnas under följande förutsättningar.

1. Avgiften per månad i förskolan är högst tre, två respektive en procent

av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra res-
pektive tredje barnet i hushållet. Avgiften får dock inte överstiga 1 260 kro-
nor i månaden för det första barnet, 840 kronor i månaden för det andra bar-
net respektive 420 kronor i månaden för det tredje barnet i förskolan.

2. Avgiften per månad i fritidshemmet är högst två, en respektive en pro-

cent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra
respektive tredje barnet i hushållet. Avgiften får dock inte överstiga 840 kro-
nor i månaden för det första barnet och 420 kronor i månaden för det andra
respektive tredje barnet i fritidshemmet.

3. Den högsta avgiften i den för barnet aktuella verksamhetsformen beta-

las för det yngsta barnet i hushållet och den närmast lägre avgiften i den för
barnet aktuella verksamhetsformen betalas för det närmast äldre barnet. Från
och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.

1 Senaste lydelse 2009:383.

2 Senaste lydelse 2003:580.

SFS 2011:678

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:678

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

7 §

3

För bidragsåret ska ett index beräknas för varje kommun. Detta index

beräknas genom att kommunens standardkostnad för förskola, fritidshem
och annan pedagogisk verksamhet enligt 6 § förordningen (2004:881) om
kommunalekonomisk utjämning divideras med den för landet genom-
snittliga standardkostnaden.

Det sammanlagda statsbidraget divideras med antalet invånare i landet

den 1 november året före bidragsåret. För att beräkna en kommuns bidrags-
belopp multipliceras bidraget per invånare i landet med det index som anges
i första stycket och med antalet invånare i kommunen den 1 november året
före bidragsåret samt med en korrigeringsfaktor. Korrigeringsfaktorns värde
bestäms så att summan av bidragen till de enskilda kommunerna stämmer
överens med det fastställda sammanlagda statsbidraget.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2004:1042.