SFS 2011:607 Förordning om upphävande av förordningen (2007:754) om statsbidrag för utbildning på forskarnivå för lärare

110607.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2007:754) om
statsbidrag för utbildning på forskarnivå för
lärare;

utfärdad den 19 maj 2011.

Regeringen föreskriver att förordningen (2007:754) om statsbidrag för

utbildning på forskarnivå för lärare ska upphöra att gälla vid utgången av
juni 2011.

Den upphävda förordningen ska dock tillämpas i fråga om statsbidrag till

utbildning på forskarnivå som en lärare före utgången av 2010 har antagits
till enligt bestämmelserna i förordningen (2007:753) om utbildning på fors-
karnivå för lärare, dock längst till och med utgången av 2012.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2011:607

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011