SFS 2011:623 Förordning om ändring i förordningen (1993:1053) om användning av vattenskoter

110623.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:1053) om
användning av vattenskoter;

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 4 och 6 §§ förordningen (1993:1053) om

användning av vattenskoter

1 ska ha följande lydelse.

4 §

2

Innan länsstyrelsen meddelar föreskrifter om användning av vatten-

skoter inom ett vattenområde ska länsstyrelsen höra Sjöfartsverket, Kustbe-
vakningen, Transportstyrelsen och berörda kommuner i den omfattning som
behövs.

Länsstyrelsen ska underrätta Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Transport-

styrelsen, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och polismyn-
digheten om de föreskrifter som meddelats.

6 §

3

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande hos allmän förvaltningsdomstol.

Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Naturvårdsverket och Havs- och

vattenmyndigheten får överklaga länsstyrelsens beslut.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2004:607.

2 Senaste lydelse 2008:1284.

3 Senaste lydelse 2008:1284.

SFS 2011:623

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011