SFS 2011:639 Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

110639.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft24{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft27{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft28{font-size:12px;line-height:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft29{font-size:12px;line-height:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft51{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft61{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft62{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft63{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2009:907) om <br/>milj�ledning i statliga myndigheter;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 maj 2011.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att bilaga 1 till f�rordningen (2009:907) om milj�-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ledning i statliga myndigheter ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2011.</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ANDREAS CARLGREN</p> <p style="position:absolute;top:562px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft16">Egon Abresparr<br/>(Milj�departementet)</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>SFS 2011:639</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 juni 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2011:639</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:665px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>Bilaga 1</i></p> <p style="position:absolute;top:166px;left:715px;white-space:nowrap" class="ft23">1</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft27">Denna bilaga inneh�ller en f�rteckning �ver de myndigheter som enligt 3 �<br/>ska ha ett milj�ledningssystem.</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft27">Beteckningen &#34;(F)&#34; efter myndighetens namn inneb�r att myndigheten f�r ha<br/>ett s�dant f�renklat milj�ledningssystem som avses i 3 � tredje stycket.</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Myndigheter som h�r till Arbetsmarknadsdepartementet </b></p> <p style="position:absolute;top:345px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft27">Arbetsdomstolen <br/>Arbetsf�rmedlingen <br/>Arbetsmilj�verket <br/>Diskrimineringsombudsmannen <br/>Institutet f�r arbetsmarknadspolitisk utv�rdering (F) <br/>R�det f�r Europeiska socialfonden i Sverige (F)</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Myndigheter som h�r till Finansdepartementet</b> </p> <p style="position:absolute;top:504px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft27">Ekonomistyrningsverket <br/>Finansinspektionen (F) <br/>Kammarkollegiet <br/>Konjunkturinstitutet <br/>Kronofogdemyndigheten <br/>Lotteriinspektionen (F) <br/>Riksg�ldskontoret (F) <br/>Skatteverket <br/>Statistiska centralbyr�n <br/>Tullverket</p> <p style="position:absolute;top:707px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Myndigheter som h�r till F�rsvarsdepartementet </b></p> <p style="position:absolute;top:733px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft27">F�rsvarets materielverk <br/>F�rsvarets radioanstalt <br/>Kustbevakningen <br/>Myndigheten f�r samh�llsskydd och beredskap <br/>Statens haverikommission (F) <br/>Totalf�rsvarets forskningsinstitut <br/>Totalf�rsvarets rekryteringsmyndighet</p> <p style="position:absolute;top:884px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Myndigheter som h�r till Justitiedepartementet </b></p> <p style="position:absolute;top:910px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft27">Allm�nna reklamationsn�mnden (F)<br/>Brottsf�rebyggande r�det (F) <br/>Brottsoffermyndigheten (F) <br/>Datainspektionen (F) </p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft29">1 Senaste lydelse 2010:1928. �ndringen inneb�r bl.a. att myndigheter som h�rt till<br/>Finansdepartementet, Integrations- och j�mst�lldhetsdepartementet, Milj�departemen-<br/>tet och N�ringsdepartementet flyttats i f�rteckningen.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2011:639</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32">Domstolsverket <br/>Ekobrottsmyndigheten <br/>Justitiekanslern (F) <br/>Konsumentverket<br/>Kriminalv�rden <br/>Link�pings tingsr�tt <br/>Migrationsverket <br/>Revisorsn�mnden (F) <br/>Rikspolisstyrelsen <br/>R�ttsmedicinalverket <br/>Valmyndigheten (F) <br/>�klagarmyndigheten</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Myndigheter som h�r till Kulturdepartementet </b></p> <p style="position:absolute;top:433px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32">Arkitekturmuseet <br/>Institutet f�r spr�k och folkminnen (F) <br/>Konstn�rsn�mnden (F) <br/>Livrustkammaren, Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet <br/>Moderna museet <br/>Myndigheten f�r radio och tv <br/>Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde <br/>Naturhistoriska riksmuseet <br/>Riksantikvarie�mbetet <br/>Riksarkivet (F) <br/>Riksutst�llningar <br/>Statens f�rsvarshistoriska museer <br/>Statens historiska museer <br/>Statens konstr�d (F) <br/>Statens kulturr�d (F) <br/>Statens maritima museer <br/>Statens medier�d (F) <br/>Statens museer f�r v�rldskultur <br/>Statens musiksamlingar <br/>Talboks- och punktskriftsbiblioteket (F) </p> <p style="position:absolute;top:813px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Myndigheter som h�r till Landsbygdsdepartementet</b></p> <p style="position:absolute;top:839px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32">Livsmedelsverket <br/>Sametinget <br/>Skogsstyrelsen <br/>Statens jordbruksverk <br/>Statens veterin�rmedicinska anstalt <br/>Sveriges lantbruksuniversitet</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Myndigheter som h�r till Milj�departementet </b></p> <p style="position:absolute;top:998px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32">Forskningsr�det f�r milj�, areella n�ringar och samh�llsbyggande <br/>Havs- och vattenmyndigheten<br/>Kemikalieinspektionen </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2011:639</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42">Naturv�rdsverket <br/>Str�ls�kerhetsmyndigheten <br/>Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut</p> <p style="position:absolute;top:248px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>Myndigheter som h�r till N�ringsdepartementet </b></p> <p style="position:absolute;top:274px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42">Aff�rsverket svenska kraftn�t <br/>Bolagsverket <br/>Els�kerhetsverket (F) <br/>Energimarknadsinspektionen <br/>Konkurrensverket <br/>Luftfartsverket <br/>Myndigheten f�r tillv�xtpolitiska utredningar och analyser <br/>Patent- och registreringsverket <br/>Post- och telestyrelsen <br/>Sj�fartsverket <br/>Statens energimyndighet <br/>Statens v�g- och transportforskningsinstitut <br/>Sveriges geologiska unders�kning <br/>Tillv�xtverket <br/>Trafikanalys <br/>Trafikverket <br/>Transportstyrelsen <br/>Verket f�r innovationssystem (Vinnova)</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>Myndigheter som h�r till Socialdepartementet</b></p> <p style="position:absolute;top:645px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42">Arbetsgivarverket<br/>Barnombudsmannen (F) <br/>Boverket<br/>Forskningsr�det f�r arbetsliv och socialvetenskap (F) <br/>Fortifikationsverket<br/>F�rs�kringskassan <br/>H�lso- och sjukv�rdens ansvarsn�mnd (F) <br/>Lantm�teriet<br/>L�kemedelsverket <br/>l�nsstyrelserna<br/>Myndigheten f�r handikappolitisk samordning (Handisam) (F) <br/>Myndigheten f�r internationella adoptionsfr�gor (F) <br/>Pensionsmyndigheten <br/>Smittskyddsinstitutet <br/>Socialstyrelsen <br/>Statens beredning f�r medicinsk utv�rdering (F) <br/>Statens bostadskreditn�mnd (F)<br/>Statens fastighetsverk<br/>Statens folkh�lsoinstitut <br/>Statens geotekniska institut<br/>Statens institutionsstyrelse <br/>Statens tj�nstepensionsverk<br/>Statens va-n�mnd (F)</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2011:639</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52">Statskontoret<br/>Tandv�rds- och l�kemedelsf�rm�nsverket </p> <p style="position:absolute;top:230px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>Myndigheter som h�r till Utbildningsdepartementet </b></p> <p style="position:absolute;top:256px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52">Blekinge tekniska h�gskola <br/>Centrala studiest�dsn�mnden <br/>Dans- och cirkush�gskolan (F) <br/>F�rsvarsh�gskolan <br/>Gymnastik- och idrottsh�gskolan (F) <br/>G�teborgs universitet <br/>H�gskolan Dalarna <br/>H�gskolan i Bor�s <br/>H�gskolan i G�vle <br/>H�gskolan i Halmstad <br/>H�gskolan i Sk�vde <br/>H�gskolan Kristianstad <br/>H�gskolan p� Gotland <br/>H�gskolan V�st <br/>H�gskoleverket <br/>Institutet f�r rymdfysik <br/>Internationella programkontoret f�r utbildningsomr�det (F) <br/>Karlstads universitet <br/>Karolinska institutet <br/>Konstfack <br/>Kungl.biblioteket <br/>Kungl. Konsth�gskolan <br/>Kungl. Musikh�gskolan i Stockholm (F) <br/>Kungl. Tekniska h�gskolan <br/>Link�pings universitet <br/>Linn�universitetet <br/>Lule� tekniska universitet <br/>Lunds universitet <br/>Malm� h�gskola <br/>Mittuniversitetet <br/>Myndigheten f�r yrkesh�gskolan (F) <br/>M�lardalens h�gskola <br/>Operah�gskolan i Stockholm (F) <br/>Polarforskningssekretariatet <br/>Rymdstyrelsen<br/>Sameskolstyrelsen (F) <br/>Specialpedagogiska skolmyndigheten <br/>Statens skolinspektion <br/>Statens skolverk <br/>Stockholms universitet <br/>Stockholms dramatiska h�gskola (F) <br/>S�dert�rns h�gskola <br/>Ume� universitet <br/>Ungdomsstyrelsen<br/>Uppsala universitet </p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft60">6</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS 2011:639</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft62">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft62">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft63">Verket f�r h�gskoleservice (F) <br/>Vetenskapsr�det (F) <br/>�rebro universitet <br/>�verklaganden�mnden f�r studiest�d (F) </p> <p style="position:absolute;top:266px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>Myndigheter som h�r till Utrikesdepartementet </b></p> <p style="position:absolute;top:292px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft63">Exportkreditn�mnden <br/>Folke Bernadotteakademien (F) <br/>Inspektionen f�r strategiska produkter (F) <br/>Institutet f�r utv�rdering av internationellt utvecklingsarbete (Sadev) (F) <br/>Kommerskollegium <br/>Myndigheten f�r utl�ndska investeringar i Sverige (ISA) (F) <br/>Nordiska Afrikainstitutet (F) <br/>Styrelsen f�r ackreditering och teknisk kontroll <br/>Styrelsen f�r internationellt utvecklingssamarbete <br/>Svenska institutet </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2009:907) om
milj�ledning i statliga myndigheter;

utf�rdad den 26 maj 2011.

Regeringen f�reskriver att bilaga 1 till f�rordningen (2009:907) om milj�-

ledning i statliga myndigheter ska ha f�ljande lydelse.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2011.

P� regeringens v�gnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Milj�departementet)

SFS 2011:639

Utkom fr�n trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:639

Bilaga 1

1

Denna bilaga inneh�ller en f�rteckning �ver de myndigheter som enligt 3 �
ska ha ett milj�ledningssystem.

Beteckningen "(F)" efter myndighetens namn inneb�r att myndigheten f�r ha
ett s�dant f�renklat milj�ledningssystem som avses i 3 � tredje stycket.

Myndigheter som h�r till Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsdomstolen
Arbetsf�rmedlingen
Arbetsmilj�verket
Diskrimineringsombudsmannen
Institutet f�r arbetsmarknadspolitisk utv�rdering (F)
R�det f�r Europeiska socialfonden i Sverige (F)

Myndigheter som h�r till Finansdepartementet

Ekonomistyrningsverket
Finansinspektionen (F)
Kammarkollegiet
Konjunkturinstitutet
Kronofogdemyndigheten
Lotteriinspektionen (F)
Riksg�ldskontoret (F)
Skatteverket
Statistiska centralbyr�n
Tullverket

Myndigheter som h�r till F�rsvarsdepartementet

F�rsvarets materielverk
F�rsvarets radioanstalt
Kustbevakningen
Myndigheten f�r samh�llsskydd och beredskap
Statens haverikommission (F)
Totalf�rsvarets forskningsinstitut
Totalf�rsvarets rekryteringsmyndighet

Myndigheter som h�r till Justitiedepartementet

Allm�nna reklamationsn�mnden (F)
Brottsf�rebyggande r�det (F)
Brottsoffermyndigheten (F)
Datainspektionen (F)

1 Senaste lydelse 2010:1928. �ndringen inneb�r bl.a. att myndigheter som h�rt till
Finansdepartementet, Integrations- och j�mst�lldhetsdepartementet, Milj�departemen-
tet och N�ringsdepartementet flyttats i f�rteckningen.

background image

3

SFS 2011:639

Domstolsverket
Ekobrottsmyndigheten
Justitiekanslern (F)
Konsumentverket
Kriminalv�rden
Link�pings tingsr�tt
Migrationsverket
Revisorsn�mnden (F)
Rikspolisstyrelsen
R�ttsmedicinalverket
Valmyndigheten (F)
�klagarmyndigheten

Myndigheter som h�r till Kulturdepartementet

Arkitekturmuseet
Institutet f�r spr�k och folkminnen (F)
Konstn�rsn�mnden (F)
Livrustkammaren, Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet
Moderna museet
Myndigheten f�r radio och tv
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde
Naturhistoriska riksmuseet
Riksantikvarie�mbetet
Riksarkivet (F)
Riksutst�llningar
Statens f�rsvarshistoriska museer
Statens historiska museer
Statens konstr�d (F)
Statens kulturr�d (F)
Statens maritima museer
Statens medier�d (F)
Statens museer f�r v�rldskultur
Statens musiksamlingar
Talboks- och punktskriftsbiblioteket (F)

Myndigheter som h�r till Landsbygdsdepartementet

Livsmedelsverket
Sametinget
Skogsstyrelsen
Statens jordbruksverk
Statens veterin�rmedicinska anstalt
Sveriges lantbruksuniversitet

Myndigheter som h�r till Milj�departementet

Forskningsr�det f�r milj�, areella n�ringar och samh�llsbyggande
Havs- och vattenmyndigheten
Kemikalieinspektionen

background image

4

SFS 2011:639

Naturv�rdsverket
Str�ls�kerhetsmyndigheten
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Myndigheter som h�r till N�ringsdepartementet

Aff�rsverket svenska kraftn�t
Bolagsverket
Els�kerhetsverket (F)
Energimarknadsinspektionen
Konkurrensverket
Luftfartsverket
Myndigheten f�r tillv�xtpolitiska utredningar och analyser
Patent- och registreringsverket
Post- och telestyrelsen
Sj�fartsverket
Statens energimyndighet
Statens v�g- och transportforskningsinstitut
Sveriges geologiska unders�kning
Tillv�xtverket
Trafikanalys
Trafikverket
Transportstyrelsen
Verket f�r innovationssystem (Vinnova)

Myndigheter som h�r till Socialdepartementet

Arbetsgivarverket
Barnombudsmannen (F)
Boverket
Forskningsr�det f�r arbetsliv och socialvetenskap (F)
Fortifikationsverket
F�rs�kringskassan
H�lso- och sjukv�rdens ansvarsn�mnd (F)
Lantm�teriet
L�kemedelsverket
l�nsstyrelserna
Myndigheten f�r handikappolitisk samordning (Handisam) (F)
Myndigheten f�r internationella adoptionsfr�gor (F)
Pensionsmyndigheten
Smittskyddsinstitutet
Socialstyrelsen
Statens beredning f�r medicinsk utv�rdering (F)
Statens bostadskreditn�mnd (F)
Statens fastighetsverk
Statens folkh�lsoinstitut
Statens geotekniska institut
Statens institutionsstyrelse
Statens tj�nstepensionsverk
Statens va-n�mnd (F)

background image

5

SFS 2011:639

Statskontoret
Tandv�rds- och l�kemedelsf�rm�nsverket

Myndigheter som h�r till Utbildningsdepartementet

Blekinge tekniska h�gskola
Centrala studiest�dsn�mnden
Dans- och cirkush�gskolan (F)
F�rsvarsh�gskolan
Gymnastik- och idrottsh�gskolan (F)
G�teborgs universitet
H�gskolan Dalarna
H�gskolan i Bor�s
H�gskolan i G�vle
H�gskolan i Halmstad
H�gskolan i Sk�vde
H�gskolan Kristianstad
H�gskolan p� Gotland
H�gskolan V�st
H�gskoleverket
Institutet f�r rymdfysik
Internationella programkontoret f�r utbildningsomr�det (F)
Karlstads universitet
Karolinska institutet
Konstfack
Kungl.biblioteket
Kungl. Konsth�gskolan
Kungl. Musikh�gskolan i Stockholm (F)
Kungl. Tekniska h�gskolan
Link�pings universitet
Linn�universitetet
Lule� tekniska universitet
Lunds universitet
Malm� h�gskola
Mittuniversitetet
Myndigheten f�r yrkesh�gskolan (F)
M�lardalens h�gskola
Operah�gskolan i Stockholm (F)
Polarforskningssekretariatet
Rymdstyrelsen
Sameskolstyrelsen (F)
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens skolinspektion
Statens skolverk
Stockholms universitet
Stockholms dramatiska h�gskola (F)
S�dert�rns h�gskola
Ume� universitet
Ungdomsstyrelsen
Uppsala universitet

background image

6

SFS 2011:639

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

Verket f�r h�gskoleservice (F)
Vetenskapsr�det (F)
�rebro universitet
�verklaganden�mnden f�r studiest�d (F)

Myndigheter som h�r till Utrikesdepartementet

Exportkreditn�mnden
Folke Bernadotteakademien (F)
Inspektionen f�r strategiska produkter (F)
Institutet f�r utv�rdering av internationellt utvecklingsarbete (Sadev) (F)
Kommerskollegium
Myndigheten f�r utl�ndska investeringar i Sverige (ISA) (F)
Nordiska Afrikainstitutet (F)
Styrelsen f�r ackreditering och teknisk kontroll
Styrelsen f�r internationellt utvecklingssamarbete
Svenska institutet

;