SFS 2011:639 Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

110639.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:907) om
miljöledning i statliga myndigheter;

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver att bilaga 1 till förordningen (2009:907) om miljö-

ledning i statliga myndigheter ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2011:639

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:639

Bilaga 1

1

Denna bilaga innehåller en förteckning över de myndigheter som enligt 3 §
ska ha ett miljöledningssystem.

Beteckningen "(F)" efter myndighetens namn innebär att myndigheten får ha
ett sådant förenklat miljöledningssystem som avses i 3 § tredje stycket.

Myndigheter som hör till Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsdomstolen
Arbetsförmedlingen
Arbetsmiljöverket
Diskrimineringsombudsmannen
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (F)
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (F)

Myndigheter som hör till Finansdepartementet

Ekonomistyrningsverket
Finansinspektionen (F)
Kammarkollegiet
Konjunkturinstitutet
Kronofogdemyndigheten
Lotteriinspektionen (F)
Riksgäldskontoret (F)
Skatteverket
Statistiska centralbyrån
Tullverket

Myndigheter som hör till Försvarsdepartementet

Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Kustbevakningen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Statens haverikommission (F)
Totalförsvarets forskningsinstitut
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Myndigheter som hör till Justitiedepartementet

Allmänna reklamationsnämnden (F)
Brottsförebyggande rådet (F)
Brottsoffermyndigheten (F)
Datainspektionen (F)

1 Senaste lydelse 2010:1928. �ndringen innebär bl.a. att myndigheter som hört till
Finansdepartementet, Integrations- och jämställdhetsdepartementet, Miljödepartemen-
tet och Näringsdepartementet flyttats i förteckningen.

background image

3

SFS 2011:639

Domstolsverket
Ekobrottsmyndigheten
Justitiekanslern (F)
Konsumentverket
Kriminalvården
Linköpings tingsrätt
Migrationsverket
Revisorsnämnden (F)
Rikspolisstyrelsen
Rättsmedicinalverket
Valmyndigheten (F)
�&klagarmyndigheten

Myndigheter som hör till Kulturdepartementet

Arkitekturmuseet
Institutet för språk och folkminnen (F)
Konstnärsnämnden (F)
Livrustkammaren, Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet
Moderna museet
Myndigheten för radio och tv
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde
Naturhistoriska riksmuseet
Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet (F)
Riksutställningar
Statens försvarshistoriska museer
Statens historiska museer
Statens konstråd (F)
Statens kulturråd (F)
Statens maritima museer
Statens medieråd (F)
Statens museer för världskultur
Statens musiksamlingar
Talboks- och punktskriftsbiblioteket (F)

Myndigheter som hör till Landsbygdsdepartementet

Livsmedelsverket
Sametinget
Skogsstyrelsen
Statens jordbruksverk
Statens veterinärmedicinska anstalt
Sveriges lantbruksuniversitet

Myndigheter som hör till Miljödepartementet

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Havs- och vattenmyndigheten
Kemikalieinspektionen

background image

4

SFS 2011:639

Naturvårdsverket
Strålsäkerhetsmyndigheten
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Myndigheter som hör till Näringsdepartementet

Affärsverket svenska kraftnät
Bolagsverket
Elsäkerhetsverket (F)
Energimarknadsinspektionen
Konkurrensverket
Luftfartsverket
Myndigheten för tillväxtpolitiska utredningar och analyser
Patent- och registreringsverket
Post- och telestyrelsen
Sjöfartsverket
Statens energimyndighet
Statens väg- och transportforskningsinstitut
Sveriges geologiska undersökning
Tillväxtverket
Trafikanalys
Trafikverket
Transportstyrelsen
Verket för innovationssystem (Vinnova)

Myndigheter som hör till Socialdepartementet

Arbetsgivarverket
Barnombudsmannen (F)
Boverket
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (F)
Fortifikationsverket
Försäkringskassan
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (F)
Lantmäteriet
Läkemedelsverket
länsstyrelserna
Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) (F)
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (F)
Pensionsmyndigheten
Smittskyddsinstitutet
Socialstyrelsen
Statens beredning för medicinsk utvärdering (F)
Statens bostadskreditnämnd (F)
Statens fastighetsverk
Statens folkhälsoinstitut
Statens geotekniska institut
Statens institutionsstyrelse
Statens tjänstepensionsverk
Statens va-nämnd (F)

background image

5

SFS 2011:639

Statskontoret
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Myndigheter som hör till Utbildningsdepartementet

Blekinge tekniska högskola
Centrala studiestödsnämnden
Dans- och cirkushögskolan (F)
Försvarshögskolan
Gymnastik- och idrottshögskolan (F)
Göteborgs universitet
Högskolan Dalarna
Högskolan i Borås
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Kristianstad
Högskolan på Gotland
Högskolan Väst
Högskoleverket
Institutet för rymdfysik
Internationella programkontoret för utbildningsområdet (F)
Karlstads universitet
Karolinska institutet
Konstfack
Kungl.biblioteket
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (F)
Kungl. Tekniska högskolan
Linköpings universitet
Linnéuniversitetet
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Malmö högskola
Mittuniversitetet
Myndigheten för yrkeshögskolan (F)
Mälardalens högskola
Operahögskolan i Stockholm (F)
Polarforskningssekretariatet
Rymdstyrelsen
Sameskolstyrelsen (F)
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens skolinspektion
Statens skolverk
Stockholms universitet
Stockholms dramatiska högskola (F)
Södertörns högskola
Umeå universitet
Ungdomsstyrelsen
Uppsala universitet

background image

6

SFS 2011:639

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Verket för högskoleservice (F)
Vetenskapsrådet (F)
�rebro universitet
�verklagandenämnden för studiestöd (F)

Myndigheter som hör till Utrikesdepartementet

Exportkreditnämnden
Folke Bernadotteakademien (F)
Inspektionen för strategiska produkter (F)
Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingsarbete (Sadev) (F)
Kommerskollegium
Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (ISA) (F)
Nordiska Afrikainstitutet (F)
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Svenska institutet