SFS 2011:655 Förordning om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300)

110655.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300);

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 3 och 8

§§ sjötrafikförordningen

(1986:300) ska ha följande lydelse.

2 kap.

3 §

1

Innan en föreskrift som avses i 1 eller 2 § meddelas ska även följande

myndigheter höras:

1. Havs- och vattenmyndigheten, om föreskriften
a) har betydelse från miljösynpunkt eller för trafiken med fritidsbåtar och

har principiell betydelse,

b) rör trafiken med fiskefartyg, eller
c) rör skydd för fisket,
2. Statens jordbruksverk, om föreskriften rör en anläggning för vatten-

bruk, och

3. Naturvårdsverket, om föreskriften har betydelse från miljösynpunkt.
Innan en föreskrift meddelas ska den berörda kommunen, farvattnets trafi-

kanter och övriga intressenter ges tillfälle att yttra sig, om det behövs.

8 §

2

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-

klagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Länsstyrelsens beslut enligt 2 §, 2 a § och 6 § första stycket får överklagas

hos regeringen. Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Havs- och vattenmyndig-
heten, Jordbruksverket och Naturvårdsverket får överklaga sådana beslut.
Kustbevakningen får överklaga länsstyrelsens beslut enligt 2 a §.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 1998:1310.

2 Senaste lydelse 2008:1285.

SFS 2011:655

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011