SFS 2011:671 Förordning om ändring i förordningen (2007:1041) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden

110671.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1041) med
instruktion för Allmänna reklamationsnämnden;

utfärdad den 19 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2007:1041) med instruktion

för Allmänna reklamationsnämnden ska ha följande lydelse.

4 §

Myndigheten prövar inte konsumenttvister som rör

1. köp av fast egendom, bostadsrätt eller tomträtt,
2. upplåtelse av fast egendom,
3. hälso- eller sjukvård,
4. advokatverksamhet, eller
5. någon annan typ av vara, tjänst eller nyttighet som myndigheten har

föreskrivit med stöd av 6 §.

Trots vad som sägs i första stycket 1 och 2 prövar myndigheten tvister

som rör

1. upplåtelse eller överlåtelse av en bostadsandel som omfattas av lagen

(1997:218) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende,

2. upplåtelse av fast egendom som skett för fritidsändamål och för kortare

tid än nio månader i följd,

3. skadestånd enligt 25 § fastighetsmäklarlagen (2011:666), eller
4. ersättning för fastighetsmäklares uppdrag.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Linda Utterberg
(Justitiedepartementet)

SFS 2011:671

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011