SFS 2011:679 Förordning om ändring i förordningen (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg till kommuner som tillämpar maxtaxa

110679.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:161) om
statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg till
kommuner som tillämpar maxtaxa;

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2001:161) om stats-

bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskoleverksamhet och skol-
barnsomsorg till kommuner som tillämpar maxtaxa samt 1 och 5 §§ ska ha
följande lydelse.

Förordning om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom
förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till
kommuner som tillämpar maxtaxa

1 §

1

En kommun som har rätt till statsbidrag enligt förordningen

(2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom för-
skolan och fritidshemmet kan enligt föreskrifterna i denna förordning få
statsbidrag till kostnader för kvalitetssäkrande åtgärder i förskola, peda-
gogisk omsorg, öppen förskola och fritidshem.

5 §

2

För bidragsåret ska ett index beräknas för varje kommun. Detta index

beräknas genom att kommunens standardkostnad för förskola, fritidshem
och annan pedagogisk verksamhet enligt 6 § förordningen (2004:881) om
kommunalekonomisk utjämning divideras med den för landet genom-
snittliga standardkostnaden.

Det sammanlagda statsbidraget divideras med antalet invånare i landet

den 1 november året före bidragsåret. För att beräkna en kommuns bidrags-
belopp multipliceras bidraget per invånare i landet med det index som anges
i första stycket och med antalet invånare i kommunen den 1 november året
före bidragsåret samt med en korrigeringsfaktor. Korrigeringsfaktorns värde
bestäms så att summan av bidragen till de enskilda kommunerna stämmer
överens med det fastställda sammanlagda statsbidraget.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

1 Senaste lydelse 2009:384.

2 Senaste lydelse 2004:1043.

SFS 2011:679

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:679

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)