SFS 2011:680 Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning

110680.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:881) om
kommunalekonomisk utjämning;

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:881) om kommunal-

ekonomisk utjämning

dels att 6 § och bilagan till förordningen ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 6 § ska ha följande lydelse.

Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

6 §

En kommuns standardkostnad för förskola, fritidshem och sådan peda-

gogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800) beräknas ge-
nom att en åldersersättning multipliceras med ett volymindex och två korri-
geringsfaktorer.

�&ldersersättningen beräknas enligt följande. Andelen barn i kommunen

delas in i följande åldersgrupper: 1�3, 4�5, 6 och 7�9 år. Andelen barn i
kommunen i respektive åldersgrupp multipliceras med en genomsnittlig
kostnad per barn i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i
respektive åldersgrupp, varefter produkterna summeras.

Den enligt andra stycket beräknade åldersersättningen multipliceras med

ett volymindex. Volymindex beräknas för kommunen utifrån föräldrarnas
förvärvsfrekvens, kommunens skattekraft och befolkningstäthet. Värdena
för respektive variabel multipliceras med de parametervärden som anges i
bilagan till denna förordning.

Den första korrigeringsfaktorns värde bestäms så att den genomsnittliga

åldersersättning som vägts med befolkningen den 31 december två år före
utjämningsåret överensstämmer med den genomsnittliga standardkostnad
för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet som anges i bila-
gan till denna förordning.

Den andra korrigeringsfaktorns värde bestäms så att den genomsnittliga

standardkostnad som vägts med befolkningen den 31 december två år före
utjämningsåret överensstämmer med den genomsnittliga standardkostnad
för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet som anges i bila-
gan till denna förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

SFS 2011:680

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:680

2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om underlaget för beräknin-

gen av åldersersättningen enligt 6 § andra och fjärde styckena till och med
utjämningsåret 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

background image

3

SFS 2011:680

Bilaga

1

Beräkningsmetoder och närmare detaljer för kostnadsutjämningen

Genomsnittlig standardkostnad

Kommuner

Den för landet genomsnittliga standardkostnaden i kronor per invånare före
uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå för var och en av följande
verksamheter är:

Förskola, fritidshem och annan

5 885

pedagogisk verksamhet
Förskoleklass och grundskola
� Förskoleklass

507

� Grundskola

8 115

Gymnasieskola

3 916

Individ- och familjeomsorg
� Barn- och ungdomsvård

1 363

� �vrig individ- och familjeomsorg

1 921

�ldreomsorg

8 684

Beloppen avser år 2009.

Landsting

Nettoprisindex

Uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå sker med hjälp av utveck-
lingen av nettoprisindex. Som genomsnittlig procentuell förändring i netto-
prisindex för respektive år används följande: 2003 (1,5), 2004 (0,1), 2005
(0,1), 2006 (1,1), 2007 (2,7), 2008 (2,7), 2009 (-0,8), 2010 (1,6) och 2011
(0,8).

Följande verksamheters och kostnadsslags standardkostnad räknas upp till

utjämningsårets kostnadsnivå med hjälp av nettoprisindex året före utjäm-
ningsåret samt utjämningsåret: förskola, fritidshem och annan pedagogisk
verksamhet, förskoleklass och grundskola, gymnasieskola, individ- och
familjeomsorg, äldreomsorg, löner, hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik.

Följande kostnadsslags standardkostnad räknas upp till utjämningsårets

kostnadsnivå med hjälp av nettoprisindex år 2003 t.o.m. utjämningsåret:
bebyggelsestruktur.

Följande kostnadsslags standardkostnad räknas inte upp till utjämnings-

årets kostnadsnivå: barn och ungdomar med utländsk bakgrund samt befolk-
ningsförändringar.

1 Senaste lydelse 2010:1337.

background image

4

SFS 2011:680

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Okorrigerad åldersrelaterad ersättning = 42 827 x andelen barn 1�3 år +
41 863 x andelen barn 4�5 år + 26 547 x andelen barn 6 år + 15 273 x ande-
len barn 7�9 år.

Volymindex = 0,023 + 0,116 x andelen föräldrar som förvärvsarbetar mer

än 28 timmar/vecka + 0,194 x skattekraften + 0,402 x täthetsindex.

Täthetsindex = (andel som bor i tätorter med fler än 199 invånare) x (be-

folkning i tätorter med fler än 199 invånare) / (ytan för tätorter med fler än
199 invånare) / 100. Täthetsindex får vara högst 0,23 och lägst 0,05.

Skattekraften beräknas som kommunens skatteunderlag per invånare i för-

hållande till riksgenomsnittet. För kommuner vars relativa skattekraft över-
stiger 1,27 eller understiger 0,82 används värdet 1,27 respektive 0,82. Volym-
index avrundas till tre decimaler.

En kommuns skattekraft beräknas som medelvärdet enligt taxeringarna

för treårsperioden t.o.m. året före utjämningsåret. Uppgifter om en kommuns
skattekraft hämtas från Skatteverket och Statistiska centralbyrån.

Förskoleklass och grundskola

Löner

Kommuner

Löneindex = 100 x ((11 253 + 0,38468 x medellönen för kommunanställda i
angränsande kommuner + 228,91897 x köpeskillingen för småhus i kommu-
nen + 1 444,58829 x förvärvsarbetsgraden i kommunen) / genomsnittlig
medellön i riket). Förvärvsarbetsgraden är andelen av befolkningen 16 år
och äldre som är förvärvsarbetande. Beräkningen för löneindex har baserats
på underlag från år 2004.

Lönekostnadsandelen för var och en av följande verksamheter är:

Förskola, fritidshem och annan

0,81

pedagogisk verksamhet
Förskoleklass och grundskola

0,75

Gymnasieskola

0,68

Individ- och familjeomsorg
� Barn- och ungdomsvård

0,79

� �vrig individ- och familjeomsorg

0,38

�ldreomsorg

0,81

Landsting