SFS 2011:681 Förordning om ändring i förordningen (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling

110681.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1083) om barns
och elevers deltagande i arbetet med planer mot
diskriminering och kränkande behandling;

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 1 och 2 §§ förordningen (2006:1083) om barns

och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränk-
ande behandling ska ha följande lydelse.

1 §

Denna förordning tillämpas på utbildning och annan verksamhet som

avses i skollagen (2010:800).

2 §

1

En likabehandlingsplan enligt 3

kap. 16 § diskrimineringslagen

(2008:567) och en plan mot kränkande behandling enligt 6 kap. 8 § skol-
lagen (2010:800) ska upprättas, följas upp och ses över under medverkan av
barnen eller eleverna vid den verksamhet för vilken planen gäller. Utform-
ningen och omfattningen av barnens eller elevernas deltagande ska anpassas
efter deras ålder och mognad.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:946.

SFS 2011:681

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011