SFS 2011:682 Förordning om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås kommun

110682.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om försöksverksamhet med distansundervisning i
gymnasieskolan i Torsås kommun;

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver följande.

Innehåll

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om en försöksverksamhet

med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås kommun.

Vem som får anordna utbildningen

2 §

Torsås kommun får anordna nationella program i gymnasieskolan

genom distansundervisning för elever från hela landet. Utbildningen får på-
börjas senast höstterminen 2013.

Utbildning som anordnas med stöd av denna förordning får inte räknas

som sådan utbildning som ska erbjudas enligt 16 kap. 42 § skollagen
(2010:800).

Skollagens och gymnasieförordningens tillämplighet

3 §

Skollagen (2010:800) och gymnasieförordningen (2010:2039) gäller i

tillämpliga delar för försöksverksamheten om inte annat framgår av denna
förordning.

Utbildningens utformning

4 §

Utbildningen anordnas som distansundervisning med studiehand-

ledning.

Studiehandledning

5 §

Studiehandledning anordnas i grupp eller enskilt och ges i form av un-

dervisning vid högst tre preparandkurser under studiegången vilka tillsam-
mans omfattar högst 15 veckor.

SFS 2011:682

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:682

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Dokumentation

6 §

Elevernas studieresultat ska dokumenteras fortlöpande. Dokumentatio-

nen ska läggas upp på ett sådant sätt att det finns möjlighet att följa varje
elevs studier och kunskapsutveckling.

Slutbetyg

7 §

Slutbetyget utfärdas av den brevskola som svarar för undervisningen.

Interkommunal ersättning

8 §

Bestämmelser om interkommunal ersättning finns i 16 kap. 50 och

51 §§ skollagen (2010:800).

Uppföljning och utvärdering

9 §

Torsås kommun ska medverka i uppföljning och utvärdering av för-

söksverksamheten.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011 och gäller till och med

den 30 juni 2017.

2. Bestämmelserna ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den

1 juli 2011.

3. Genom förordningen upphävs förordningen (1992:1261) om distansun-

dervisning på gymnasial nivå i Torsås.

4. För utbildning som påbörjats före den 1 juli 2011 gäller den upphävda

förordningen.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

;