SFS 2011:683 Förordning om bidrag till internationella skolor

110683.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om bidrag till internationella skolor;</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 maj 2011.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:446px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Till�mpningsomr�de</b></p> <p style="position:absolute;top:472px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:472px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">I denna f�rordning finns det best�mmelser om bidrag till s�dana inter-</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">nationella skolor som avses i 24 kap. 3 och 5 �� skollagen (2010:800).</p> <p style="position:absolute;top:534px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Ans�kan om r�tt till bidrag</b></p> <p style="position:absolute;top:560px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:560px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">En ans�kan om r�tt till bidrag till en skola ska l�mnas in till Statens</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">skolinspektion. Ans�kan f�r �verf�ras elektroniskt till Skolinspektionen. </p> <p style="position:absolute;top:595px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">En nystartad skola ska ha ans�kt om att bli bidragsber�ttigad senast den</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">31 januari kalender�ret innan skolan startar.</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:648px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">N�r Statens skolinspektion handl�gger �renden om bidrag till en skola,</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">ska Skolinspektionen ge den kommun d�r skolan ska vara bel�gen tillf�lle<br/>att yttra sig �ver ans�kan.</p> <p style="position:absolute;top:719px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:719px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Statens skolinspektion f�r meddela f�reskrifter om elektronisk �ver-</p> <p style="position:absolute;top:737px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">f�ring av ans�kan och om elektronisk signatur samt de andra f�reskrifter<br/>som beh�vs f�r verkst�lligheten av 2 och 3 ��.</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Redovisning av bidrag</b></p> <p style="position:absolute;top:825px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:825px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">En kommun som l�mnar bidrag f�r en elev i en internationell skola p�</p> <p style="position:absolute;top:843px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">grundskoleniv� ska kunna redovisa f�r skolan hur stor del av bidraget som �r<br/>ers�ttning f�r lokaler respektive merv�rdesskatt.</p> <p style="position:absolute;top:905px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Utbetalning av bidrag</b></p> <p style="position:absolute;top:931px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:931px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Om skolan och kommunen inte kommer �verens om annat, ska bi-</p> <p style="position:absolute;top:949px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">dragen betalas ut med en tolftedel varje m�nad. Utbetalningarna i julisep-<br/>tember avpassas efter ett ber�knat antal elever och regleras vid utbetalningen<br/>i oktober.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS 2011:683</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 juni 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2011:683</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>S�rskilt om bidrag till en internationell skola p� gymnasieniv�</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Statens skolverk f�r meddela f�reskrifter om det belopp per elev och</p> <p style="position:absolute;top:211px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">program som kommunen ska betala till en internationell skola p� gymnasie-<br/>niv� i de fall som avses i 24 kap. 6 � andra stycket skollagen (2010:800) om<br/>kommunen och skolan inte kommer �verens om beloppet.</p> <p style="position:absolute;top:264px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">N�r Skolverket best�mmer bidragsbeloppets storlek ska denna ber�knas</p> <p style="position:absolute;top:282px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">p� grundval av medelv�rdet av mediankostnaderna f�r de olika programmen<br/>under de tre senaste �ren uppr�knat med det index som anges i f�rordningen<br/>(1993:167) om skolindex. N�r Skolverket best�mmer bidragsbeloppets stor-<br/>lek f�r utbildning som leder fram till International Baccalaureate, ska det<br/>belopp som best�mts f�r naturvetenskapsprogrammet ligga till grund f�r<br/>beloppet.</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2011.</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">JAN BJ�RKLUND</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft24">Claes M�rtensson<br/>(Utbildningsdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om bidrag till internationella skolor;

utf�rdad den 26 maj 2011.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

Till�mpningsomr�de

1 �

I denna f�rordning finns det best�mmelser om bidrag till s�dana inter-

nationella skolor som avses i 24 kap. 3 och 5 �� skollagen (2010:800).

Ans�kan om r�tt till bidrag

2 �

En ans�kan om r�tt till bidrag till en skola ska l�mnas in till Statens

skolinspektion. Ans�kan f�r �verf�ras elektroniskt till Skolinspektionen.

En nystartad skola ska ha ans�kt om att bli bidragsber�ttigad senast den

31 januari kalender�ret innan skolan startar.

3 �

N�r Statens skolinspektion handl�gger �renden om bidrag till en skola,

ska Skolinspektionen ge den kommun d�r skolan ska vara bel�gen tillf�lle
att yttra sig �ver ans�kan.

4 �

Statens skolinspektion f�r meddela f�reskrifter om elektronisk �ver-

f�ring av ans�kan och om elektronisk signatur samt de andra f�reskrifter
som beh�vs f�r verkst�lligheten av 2 och 3 ��.

Redovisning av bidrag

5 �

En kommun som l�mnar bidrag f�r en elev i en internationell skola p�

grundskoleniv� ska kunna redovisa f�r skolan hur stor del av bidraget som �r
ers�ttning f�r lokaler respektive merv�rdesskatt.

Utbetalning av bidrag

6 �

Om skolan och kommunen inte kommer �verens om annat, ska bi-

dragen betalas ut med en tolftedel varje m�nad. Utbetalningarna i julisep-
tember avpassas efter ett ber�knat antal elever och regleras vid utbetalningen
i oktober.

SFS 2011:683

Utkom fr�n trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:683

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

S�rskilt om bidrag till en internationell skola p� gymnasieniv�

7 �

Statens skolverk f�r meddela f�reskrifter om det belopp per elev och

program som kommunen ska betala till en internationell skola p� gymnasie-
niv� i de fall som avses i 24 kap. 6 � andra stycket skollagen (2010:800) om
kommunen och skolan inte kommer �verens om beloppet.

N�r Skolverket best�mmer bidragsbeloppets storlek ska denna ber�knas

p� grundval av medelv�rdet av mediankostnaderna f�r de olika programmen
under de tre senaste �ren uppr�knat med det index som anges i f�rordningen
(1993:167) om skolindex. N�r Skolverket best�mmer bidragsbeloppets stor-
lek f�r utbildning som leder fram till International Baccalaureate, ska det
belopp som best�mts f�r naturvetenskapsprogrammet ligga till grund f�r
beloppet.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2011.

P� regeringens v�gnar

JAN BJ�RKLUND

Claes M�rtensson
(Utbildningsdepartementet)

;