SFS 2011:683 Förordning om bidrag till internationella skolor

110683.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om bidrag till internationella skolor;

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver följande.

Tillämpningsområde

1 §

I denna förordning finns det bestämmelser om bidrag till sådana inter-

nationella skolor som avses i 24 kap. 3 och 5 §§ skollagen (2010:800).

Ansökan om rätt till bidrag

2 §

En ansökan om rätt till bidrag till en skola ska lämnas in till Statens

skolinspektion. Ansökan får överföras elektroniskt till Skolinspektionen.

En nystartad skola ska ha ansökt om att bli bidragsberättigad senast den

31 januari kalenderåret innan skolan startar.

3 §

När Statens skolinspektion handlägger ärenden om bidrag till en skola,

ska Skolinspektionen ge den kommun där skolan ska vara belägen tillfälle
att yttra sig över ansökan.

4 §

Statens skolinspektion får meddela föreskrifter om elektronisk över-

föring av ansökan och om elektronisk signatur samt de andra föreskrifter
som behövs för verkställigheten av 2 och 3 §§.

Redovisning av bidrag

5 §

En kommun som lämnar bidrag för en elev i en internationell skola på

grundskolenivå ska kunna redovisa för skolan hur stor del av bidraget som är
ersättning för lokaler respektive mervärdesskatt.

Utbetalning av bidrag

6 §

Om skolan och kommunen inte kommer överens om annat, ska bi-

dragen betalas ut med en tolftedel varje månad. Utbetalningarna i juli�sep-
tember avpassas efter ett beräknat antal elever och regleras vid utbetalningen
i oktober.

SFS 2011:683

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:683

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Särskilt om bidrag till en internationell skola på gymnasienivå

7 §

Statens skolverk får meddela föreskrifter om det belopp per elev och

program som kommunen ska betala till en internationell skola på gymnasie-
nivå i de fall som avses i 24 kap. 6 § andra stycket skollagen (2010:800) om
kommunen och skolan inte kommer överens om beloppet.

När Skolverket bestämmer bidragsbeloppets storlek ska denna beräknas

på grundval av medelvärdet av mediankostnaderna för de olika programmen
under de tre senaste åren uppräknat med det index som anges i förordningen
(1993:167) om skolindex. När Skolverket bestämmer bidragsbeloppets stor-
lek för utbildning som leder fram till International Baccalaureate, ska det
belopp som bestämts för naturvetenskapsprogrammet ligga till grund för
beloppet.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)