SFS 2011:684 Förordning om ändring i förordningen (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan

110684.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1436) om
statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan;

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 2 och 3 §§ förordningen (2007:1436) om stats-

bidrag till kulturell verksamhet i skolan ska ha följande lydelse.

2 §

1

Ändamålet med statsbidraget är att medverka till att

1. kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i grundskolans

årskurs 1–9 med utgångspunkt i skolans kulturuppdrag som i förordningen
(SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och
fritidshemmet anges som en del i skolans måluppfyllelse, och

2. öka den professionella kulturverksamheten för och med eleverna, så att

tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget ska-
pande ökar.

3 §

2

I denna förordning betyder

skolhuvudman: den som enligt 2 kap. skollagen (2010:800) är huvudman

inom skolväsendet,

kulturverksamhet: verksamhet inom scenkonst, litteratur, visuell konst,

arkitektur, design, konsthantverk, film, media, hemslöjd samt arkiv- och
museiverksamhet, och

kulturlivets parter: aktörer som bedriver kulturverksamhet inom alla

konstnärliga genrer samt kulturinstitutioner på lokal, regional och nationell
nivå.

Vid tillämpning av denna förordning ska grundskolans årskurs 1–9 likstäl-

las med årskurserna från och med årskurs 1 i grundsärskolan, i specialskolan
och i sameskolan.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:1926.

2 Senaste lydelse 2010:1926.

SFS 2011:684

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011