SFS 2011:685 Förordning om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor

110685.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:326) om
behörighet och legitimation för lärare och
förskollärare och utnämning till lektor;

utfärdad den 31 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 5 och 12 §§ förordningen (2011:326) om

behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till
lektor i stället för dess lydelse enligt nämnda förordning ska ha följande
lydelse.

4 kap.

5 §

Till en ansökan om legitimation ska det fogas ett yttrande över lärarens

eller förskollärarens lämplighet att undervisa. Yttrandet ska utfärdas av rek-
torn eller förskolechefen vid den eller de skolor eller förskolor där läraren
eller förskolläraren har genomfört sin introduktionsperiod eller har tjänst-
gjort enligt 4 §. Av yttrandet ska det framgå om läraren eller förskolläraren
bedöms lämplig att bedriva undervisning.

Vad som anges i första stycket om rektorn gäller även en person med mot-

svarande ledningsansvar vid det eller de fritidshem där läraren eller förskol-
läraren har genomfört sin introduktionsperiod eller har tjänstgjort enligt 4 §.

Rektorn, förskolechefen eller en person med motsvarande ledningsansvar

som avses i andra stycket får inte uppdra åt någon annan att utfärda ett ytt-
rande enligt första stycket.

12 §

Statens skolverk ska ta ut en avgift för ansökan om legitimation, kom-

plettering av legitimation eller utnämning till lektor. Avgiften är

� 1 500 kronor för ansökan om legitimation,
� 750 kronor för ansökan om komplettering av legitimation, och
� 750 kronor för ansökan om utnämning till lektor.
För avgiften gäller i övrigt bestämmelserna i 11�14 §§ avgiftsförord-

ningen (1992:191).

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2011:685

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011