SFS 2011:685 Förordning om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor

110685.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2011:326) om <br/>beh�righet och legitimation f�r l�rare och <br/>f�rskoll�rare och utn�mning till lektor;</b></p> <p style="position:absolute;top:404px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 31 maj 2011.</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 4 kap. 5 och 12 �� f�rordningen (2011:326) om</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">beh�righet och legitimation f�r l�rare och f�rskoll�rare och utn�mning till<br/>lektor i st�llet f�r dess lydelse enligt n�mnda f�rordning ska ha f�ljande<br/>lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:537px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:563px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:563px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Till en ans�kan om legitimation ska det fogas ett yttrande �ver l�rarens</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">eller f�rskoll�rarens l�mplighet att undervisa. Yttrandet ska utf�rdas av rek-<br/>torn eller f�rskolechefen vid den eller de skolor eller f�rskolor d�r l�raren<br/>eller f�rskoll�raren har genomf�rt sin introduktionsperiod eller har tj�nst-<br/>gjort enligt 4 �. Av yttrandet ska det framg� om l�raren eller f�rskoll�raren<br/>bed�ms l�mplig att bedriva undervisning. </p> <p style="position:absolute;top:669px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Vad som anges i f�rsta stycket om rektorn g�ller �ven en person med mot-</p> <p style="position:absolute;top:687px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">svarande ledningsansvar vid det eller de fritidshem d�r l�raren eller f�rskol-<br/>l�raren har genomf�rt sin introduktionsperiod eller har tj�nstgjort enligt 4 �.</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Rektorn, f�rskolechefen eller en person med motsvarande ledningsansvar</p> <p style="position:absolute;top:740px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">som avses i andra stycket f�r inte uppdra �t n�gon annan att utf�rda ett ytt-<br/>rande enligt f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:793px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:793px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">Statens skolverk ska ta ut en avgift f�r ans�kan om legitimation, kom-</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">plettering av legitimation eller utn�mning till lektor. Avgiften �r</p> <p style="position:absolute;top:828px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft18"> 1 500 kronor f�r ans�kan om legitimation,<br/> 750 kronor f�r ans�kan om komplettering av legitimation, och<br/> 750 kronor f�r ans�kan om utn�mning till lektor.<br/>F�r avgiften g�ller i �vrigt best�mmelserna i 1114 �� avgiftsf�rord-</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ningen (1992:191).</p> <p style="position:absolute;top:934px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:969px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">NYAMKO SABUNI</p> <p style="position:absolute;top:987px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft18">Claes M�rtensson<br/>(Utbildningsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS 2011:685</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 juni 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2011:326) om
beh�righet och legitimation f�r l�rare och
f�rskoll�rare och utn�mning till lektor;

utf�rdad den 31 maj 2011.

Regeringen f�reskriver att 4 kap. 5 och 12 �� f�rordningen (2011:326) om

beh�righet och legitimation f�r l�rare och f�rskoll�rare och utn�mning till
lektor i st�llet f�r dess lydelse enligt n�mnda f�rordning ska ha f�ljande
lydelse.

4 kap.

5 �

Till en ans�kan om legitimation ska det fogas ett yttrande �ver l�rarens

eller f�rskoll�rarens l�mplighet att undervisa. Yttrandet ska utf�rdas av rek-
torn eller f�rskolechefen vid den eller de skolor eller f�rskolor d�r l�raren
eller f�rskoll�raren har genomf�rt sin introduktionsperiod eller har tj�nst-
gjort enligt 4 �. Av yttrandet ska det framg� om l�raren eller f�rskoll�raren
bed�ms l�mplig att bedriva undervisning.

Vad som anges i f�rsta stycket om rektorn g�ller �ven en person med mot-

svarande ledningsansvar vid det eller de fritidshem d�r l�raren eller f�rskol-
l�raren har genomf�rt sin introduktionsperiod eller har tj�nstgjort enligt 4 �.

Rektorn, f�rskolechefen eller en person med motsvarande ledningsansvar

som avses i andra stycket f�r inte uppdra �t n�gon annan att utf�rda ett ytt-
rande enligt f�rsta stycket.

12 �

Statens skolverk ska ta ut en avgift f�r ans�kan om legitimation, kom-

plettering av legitimation eller utn�mning till lektor. Avgiften �r

 1 500 kronor f�r ans�kan om legitimation,
 750 kronor f�r ans�kan om komplettering av legitimation, och
 750 kronor f�r ans�kan om utn�mning till lektor.
F�r avgiften g�ller i �vrigt best�mmelserna i 1114 �� avgiftsf�rord-

ningen (1992:191).

P� regeringens v�gnar

NYAMKO SABUNI

Claes M�rtensson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2011:685

Utkom fr�n trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

;