SFS 2011:686 Förordning om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen

110686.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft42{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om kompletterande pedagogisk utbildning som <br/>leder till �mnesl�rarexamen;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 maj 2011.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Till�mpningsomr�de</b></p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:491px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">I denna f�rordning finns det best�mmelser om h�gskoleutbildning p�</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">grundniv� och avancerad niv�. Utbildningen syftar till att komplettera tidi-<br/>gare till�gnade �mneskunskaper i andra undervisnings�mnen �n yrkes�mnen<br/>f�r att studenten ska kunna avl�gga �mnesl�rarexamen enligt bilaga 2 till<br/>h�gskolef�rordningen (1993:100). Utbildningen ben�mns kompletterande<br/>pedagogisk utbildning.</p> <p style="position:absolute;top:624px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Vad utbildningen avser</b></p> <p style="position:absolute;top:650px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:650px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Utbildningen ska avse utbildningsvetenskaplig k�rna och verksamhets-</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">f�rlagd utbildning, f�rlagd inom relevant verksamhet och �mne. I den utbild-<br/>ningsvetenskapliga k�rnan ska det ing� studier i �mnesdidaktik.</p> <p style="position:absolute;top:730px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Till�mpliga best�mmelser</b></p> <p style="position:absolute;top:756px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:756px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">I h�gskolelagen (1992:1434) finns det grundl�ggande best�mmelser</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">om h�gskoleutbildning. H�gskolef�rordningen (1993:100) ska till�mpas p�<br/>utbildningen, om inte n�got annat f�ljer av denna f�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Med h�gskolor avses i denna f�rordning �ven universitet.</p> <p style="position:absolute;top:854px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>S�rskild beh�righet</b></p> <p style="position:absolute;top:880px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:880px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r s�rskild beh�righet till kompletterande pedagogisk utbildning g�l-</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">ler 57 �� i denna f�rordning i st�llet f�r best�mmelserna om s�rskild beh�-<br/>righet i 7 kap. 811 �� och 25 �� h�gskolef�rordningen (1993:100).</p> <p style="position:absolute;top:933px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelserna om undantag fr�n n�got eller n�gra beh�righetsvillkor i</p> <p style="position:absolute;top:950px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">7 kap. 3 � h�gskolef�rordningen g�ller �ven beh�righetsvillkor enligt denna<br/>f�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:1003px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:1003px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">S�rskild beh�righet till kompletterande pedagogisk utbildning som</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">leder till �mnesl�rarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans �rs-</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS 2011:686</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 juni 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2011:686</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">kurs 79 har den som har �mneskunskaper i ett undervisnings�mne i grund-<br/>skolans �rskurs 79 som motsvarar �mnesstudier om minst 90 h�gskole-<br/>po�ng.</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">H�gskolan f�r best�mma vilket undervisnings�mne kravet i f�rsta stycket</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ska avse. </p> <p style="position:absolute;top:274px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:274px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">S�rskild beh�righet till kompletterande pedagogisk utbildning som</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">leder till �mnesl�rarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan har<br/>den som har �mneskunskaper i ett undervisnings�mne i gymnasieskolan som<br/>motsvarar �mnesstudier om minst 120 h�gskolepo�ng. </p> <p style="position:absolute;top:344px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">H�gskolan f�r best�mma vilket undervisnings�mne kravet i f�rsta stycket</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ska avse. �mnet f�r dock inte vara ett yrkes�mne. </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:397px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">S�rskild beh�righet till utbildning som avses i 5 eller 6 � har ocks� den</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">som genom svensk eller utl�ndsk utbildning, praktisk erfarenhet eller p�<br/>grund av n�gon annan omst�ndighet har f�ruts�ttningar att tillgodog�ra sig<br/>utbildningen.</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Urval</b></p> <p style="position:absolute;top:521px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:521px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid urval ska h�nsyn tas till den s�kandes meriter och f�rm�ga att till-</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">godog�ra sig utbildningen. I st�llet f�r best�mmelserna om urval i 7 kap.<br/>12 � andra och tredje styckena, 1319, 23, 26 och 27 �� h�gskolef�rord-<br/>ningen (1993:100) f�r h�gskolan meddela f�reskrifter om vilka urvalsgrun-<br/>der som ska anv�ndas. </p> <p style="position:absolute;top:637px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>�mnesl�rarexamen</b></p> <p style="position:absolute;top:663px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:663px;left:308px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r �mnesl�rarexamen som avl�ggs efter det att en student har g�tt</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">igenom kompletterande pedagogisk utbildning g�ller de krav som anges i 10<br/>14 ��.</p> <p style="position:absolute;top:716px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r �mnesl�rarexamen som avses i f�rsta stycket �r 6 kap. 5 � andra</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">stycket h�gskolef�rordningen (1993:100) och bilaga 4 till den f�rordningen<br/>inte till�mpliga.</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:786px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">�mnesl�rarexamen som avses i 9 � med inriktning mot arbete i</p> <p style="position:absolute;top:804px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">grundskolans �rskurs 79 och som omfattar �mnesstudier i ett undervis-<br/>nings�mne avl�ggs p� grundniv� och uppn�s efter att studenten har fullgjort<br/>kursfordringar om 180 h�gskolepo�ng. F�r examen kr�vs att</p> <p style="position:absolute;top:857px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft23">1. studenten har g�tt igenom kompletterande pedagogisk utbildning, <br/>2. kursfordringarna omfattar �mnesstudier om 90 h�gskolepo�ng i ett</p> <p style="position:absolute;top:892px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">undervisnings�mne, och </p> <p style="position:absolute;top:910px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">3. studenten inom ramen f�r kursfordringarna har fullgjort minst ett sj�lv-</p> <p style="position:absolute;top:927px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">st�ndigt arbete (examensarbete) om minst 15 h�gskolepo�ng.</p> <p style="position:absolute;top:945px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Det som anges i bilaga 2 till h�gskolef�rordningen (1993:100) om att</p> <p style="position:absolute;top:963px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">inriktningen ges med ett begr�nsat antal �mneskombinationer g�ller inte f�r<br/>�mnesl�rarexamen som avses i f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:998px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Ut�ver vad som anges i f�rsta stycket och om annat inte f�ljer av andra</p> <p style="position:absolute;top:1016px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">stycket g�ller de krav f�r �mnesl�rarexamen som anges i bilaga 2 till<br/>h�gskolef�rordningen och som inte motsvaras av kraven i f�rsta stycket.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2011:686</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">�mnesl�rarexamen som avses i 9 � med inriktning mot arbete i</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">grundskolans �rskurs 79 och som omfattar �mnesstudier i tv� undervis-<br/>nings�mnen avl�ggs p� grundniv� och uppn�s efter att studenten har full-<br/>gjort kursfordringar om 225 h�gskolepo�ng. F�r examen kr�vs att</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft33">1. studenten har g�tt igenom kompletterande pedagogisk utbildning, <br/>2. kursfordringarna omfattar �mnesstudier om 135 h�gskolepo�ng i tv�</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">undervisnings�mnen, och </p> <p style="position:absolute;top:291px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">3. studenten inom ramen f�r kursfordringarna har fullgjort minst ett sj�lv-</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">st�ndigt arbete (examensarbete) om minst 15 h�gskolepo�ng.</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Det som anges i bilaga 2 till h�gskolef�rordningen (1993:100) om att</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">inriktningen ges med ett begr�nsat antal �mneskombinationer g�ller inte f�r<br/>�mnesl�rarexamen som avses i f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:380px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Ut�ver vad som anges i f�rsta stycket och om annat inte f�ljer av andra</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">stycket g�ller de krav som anges f�r �mnesl�rarexamen i bilaga 2 till<br/>h�gskolef�rordningen och som inte motsvaras av kraven i f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:433px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">F�rstatredje styckena g�ller inte n�r examen omfattar �mnesstudier i tv�</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">av undervisnings�mnena svenska, samh�llskunskap eller musik.</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:486px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">�mnesl�rarexamen som avses i 9 � med inriktning mot arbete i</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">grundskolans �rskurs 79 och som omfattar �mnesstudier i tre undervis-<br/>nings�mnen eller tv� av undervisnings�mnena svenska, samh�llskunskap<br/>eller musik avl�ggs p� avancerad niv�. F�r examen kr�vs att studenten har<br/>g�tt igenom kompletterande pedagogisk utbildning. </p> <p style="position:absolute;top:574px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Det som anges i bilaga 2 till h�gskolef�rordningen (1993:100) om att</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">inriktningen ges med ett begr�nsat antal �mneskombinationer g�ller inte f�r<br/>�mnesl�rarexamen som avses i f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:627px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Ut�ver vad som anges i f�rsta stycket och om inte annat f�ljer av andra</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">stycket g�ller de krav f�r �mnesl�rarexamen som anges i bilaga 2 till<br/>h�gskolef�rordningen. </p> <p style="position:absolute;top:697px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:697px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">�mnesl�rarexamen som avses i 9 � med inriktning mot arbete i</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">gymnasieskolan och som omfattar �mnesstudier i ett undervisnings�mne av-<br/>l�ggs p� grundniv� och uppn�s efter att studenten har fullgjort kursford-<br/>ringar om 210 h�gskolepo�ng. F�r examen kr�vs att</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft33">1. studenten har g�tt igenom kompletterande pedagogisk utbildning,<br/>2. kursfordringarna omfattar �mnesstudier om 120 h�gskolepo�ng i ett</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">undervisnings�mne, och</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">3. studenten inom ramen f�r kursfordringarna har fullgjort minst ett sj�lv-</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">st�ndigt arbete (examensarbete) om minst 15 h�gskolepo�ng.</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Det som anges i bilaga 2 till h�gskolef�rordningen (1993:100) om att</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">inriktningen ges med ett begr�nsat antal �mneskombinationer g�ller inte f�r<br/>�mnesl�rarexamen som avses i f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:909px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Ut�ver vad som anges i f�rsta stycket och om annat inte f�ljer av andra</p> <p style="position:absolute;top:927px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">stycket g�ller de krav f�r �mnesl�rarexamen som anges i bilaga 2 till<br/>h�gskolef�rordningen och som inte motsvaras av kraven i f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:980px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:980px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">�mnesl�rarexamen som avses i 9 � med inriktning mot arbete i</p> <p style="position:absolute;top:998px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">gymnasieskolan och som omfattar �mnesstudier i tv� undervisnings�mnen<br/>avl�ggs p� avancerad niv�. F�r examen kr�vs att studenten har g�tt igenom<br/>kompletterande pedagogisk utbildning.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2011:686</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft42">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft42">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Det som anges i bilaga 2 till h�gskolef�rordningen (1993:100) om att</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43">inriktningen ges med ett begr�nsat antal �mneskombinationer g�ller inte f�r<br/>�mnesl�rarexamen som avses i f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Ut�ver vad som anges i f�rsta stycket och om inte annat f�ljer av andra</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43">stycket g�ller de krav f�r �mnesl�rarexamen som anges i bilaga 2 till<br/>h�gskolef�rordningen.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2011.</p> <p style="position:absolute;top:328px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:363px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">JAN BJ�RKLUND</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft43">Charlotte Abrahamsson<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om kompletterande pedagogisk utbildning som
leder till �mnesl�rarexamen;

utf�rdad den 26 maj 2011.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

Till�mpningsomr�de

1 �

I denna f�rordning finns det best�mmelser om h�gskoleutbildning p�

grundniv� och avancerad niv�. Utbildningen syftar till att komplettera tidi-
gare till�gnade �mneskunskaper i andra undervisnings�mnen �n yrkes�mnen
f�r att studenten ska kunna avl�gga �mnesl�rarexamen enligt bilaga 2 till
h�gskolef�rordningen (1993:100). Utbildningen ben�mns kompletterande
pedagogisk utbildning.

Vad utbildningen avser

2 �

Utbildningen ska avse utbildningsvetenskaplig k�rna och verksamhets-

f�rlagd utbildning, f�rlagd inom relevant verksamhet och �mne. I den utbild-
ningsvetenskapliga k�rnan ska det ing� studier i �mnesdidaktik.

Till�mpliga best�mmelser

3 �

I h�gskolelagen (1992:1434) finns det grundl�ggande best�mmelser

om h�gskoleutbildning. H�gskolef�rordningen (1993:100) ska till�mpas p�
utbildningen, om inte n�got annat f�ljer av denna f�rordning.

Med h�gskolor avses i denna f�rordning �ven universitet.

S�rskild beh�righet

4 �

F�r s�rskild beh�righet till kompletterande pedagogisk utbildning g�l-

ler 57 �� i denna f�rordning i st�llet f�r best�mmelserna om s�rskild beh�-
righet i 7 kap. 811 �� och 25 �� h�gskolef�rordningen (1993:100).

Best�mmelserna om undantag fr�n n�got eller n�gra beh�righetsvillkor i

7 kap. 3 � h�gskolef�rordningen g�ller �ven beh�righetsvillkor enligt denna
f�rordning.

5 �

S�rskild beh�righet till kompletterande pedagogisk utbildning som

leder till �mnesl�rarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans �rs-

SFS 2011:686

Utkom fr�n trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:686

kurs 79 har den som har �mneskunskaper i ett undervisnings�mne i grund-
skolans �rskurs 79 som motsvarar �mnesstudier om minst 90 h�gskole-
po�ng.

H�gskolan f�r best�mma vilket undervisnings�mne kravet i f�rsta stycket

ska avse.

6 �

S�rskild beh�righet till kompletterande pedagogisk utbildning som

leder till �mnesl�rarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan har
den som har �mneskunskaper i ett undervisnings�mne i gymnasieskolan som
motsvarar �mnesstudier om minst 120 h�gskolepo�ng.

H�gskolan f�r best�mma vilket undervisnings�mne kravet i f�rsta stycket

ska avse. �mnet f�r dock inte vara ett yrkes�mne.

7 �

S�rskild beh�righet till utbildning som avses i 5 eller 6 � har ocks� den

som genom svensk eller utl�ndsk utbildning, praktisk erfarenhet eller p�
grund av n�gon annan omst�ndighet har f�ruts�ttningar att tillgodog�ra sig
utbildningen.

Urval

8 �

Vid urval ska h�nsyn tas till den s�kandes meriter och f�rm�ga att till-

godog�ra sig utbildningen. I st�llet f�r best�mmelserna om urval i 7 kap.
12 � andra och tredje styckena, 1319, 23, 26 och 27 �� h�gskolef�rord-
ningen (1993:100) f�r h�gskolan meddela f�reskrifter om vilka urvalsgrun-
der som ska anv�ndas.

�mnesl�rarexamen

9 �

F�r �mnesl�rarexamen som avl�ggs efter det att en student har g�tt

igenom kompletterande pedagogisk utbildning g�ller de krav som anges i 10
14 ��.

F�r �mnesl�rarexamen som avses i f�rsta stycket �r 6 kap. 5 � andra

stycket h�gskolef�rordningen (1993:100) och bilaga 4 till den f�rordningen
inte till�mpliga.

10 �

�mnesl�rarexamen som avses i 9 � med inriktning mot arbete i

grundskolans �rskurs 79 och som omfattar �mnesstudier i ett undervis-
nings�mne avl�ggs p� grundniv� och uppn�s efter att studenten har fullgjort
kursfordringar om 180 h�gskolepo�ng. F�r examen kr�vs att

1. studenten har g�tt igenom kompletterande pedagogisk utbildning,
2. kursfordringarna omfattar �mnesstudier om 90 h�gskolepo�ng i ett

undervisnings�mne, och

3. studenten inom ramen f�r kursfordringarna har fullgjort minst ett sj�lv-

st�ndigt arbete (examensarbete) om minst 15 h�gskolepo�ng.

Det som anges i bilaga 2 till h�gskolef�rordningen (1993:100) om att

inriktningen ges med ett begr�nsat antal �mneskombinationer g�ller inte f�r
�mnesl�rarexamen som avses i f�rsta stycket.

Ut�ver vad som anges i f�rsta stycket och om annat inte f�ljer av andra

stycket g�ller de krav f�r �mnesl�rarexamen som anges i bilaga 2 till
h�gskolef�rordningen och som inte motsvaras av kraven i f�rsta stycket.

background image

3

SFS 2011:686

11 �

�mnesl�rarexamen som avses i 9 � med inriktning mot arbete i

grundskolans �rskurs 79 och som omfattar �mnesstudier i tv� undervis-
nings�mnen avl�ggs p� grundniv� och uppn�s efter att studenten har full-
gjort kursfordringar om 225 h�gskolepo�ng. F�r examen kr�vs att

1. studenten har g�tt igenom kompletterande pedagogisk utbildning,
2. kursfordringarna omfattar �mnesstudier om 135 h�gskolepo�ng i tv�

undervisnings�mnen, och

3. studenten inom ramen f�r kursfordringarna har fullgjort minst ett sj�lv-

st�ndigt arbete (examensarbete) om minst 15 h�gskolepo�ng.

Det som anges i bilaga 2 till h�gskolef�rordningen (1993:100) om att

inriktningen ges med ett begr�nsat antal �mneskombinationer g�ller inte f�r
�mnesl�rarexamen som avses i f�rsta stycket.

Ut�ver vad som anges i f�rsta stycket och om annat inte f�ljer av andra

stycket g�ller de krav som anges f�r �mnesl�rarexamen i bilaga 2 till
h�gskolef�rordningen och som inte motsvaras av kraven i f�rsta stycket.

F�rstatredje styckena g�ller inte n�r examen omfattar �mnesstudier i tv�

av undervisnings�mnena svenska, samh�llskunskap eller musik.

12 �

�mnesl�rarexamen som avses i 9 � med inriktning mot arbete i

grundskolans �rskurs 79 och som omfattar �mnesstudier i tre undervis-
nings�mnen eller tv� av undervisnings�mnena svenska, samh�llskunskap
eller musik avl�ggs p� avancerad niv�. F�r examen kr�vs att studenten har
g�tt igenom kompletterande pedagogisk utbildning.

Det som anges i bilaga 2 till h�gskolef�rordningen (1993:100) om att

inriktningen ges med ett begr�nsat antal �mneskombinationer g�ller inte f�r
�mnesl�rarexamen som avses i f�rsta stycket.

Ut�ver vad som anges i f�rsta stycket och om inte annat f�ljer av andra

stycket g�ller de krav f�r �mnesl�rarexamen som anges i bilaga 2 till
h�gskolef�rordningen.

13 �

�mnesl�rarexamen som avses i 9 � med inriktning mot arbete i

gymnasieskolan och som omfattar �mnesstudier i ett undervisnings�mne av-
l�ggs p� grundniv� och uppn�s efter att studenten har fullgjort kursford-
ringar om 210 h�gskolepo�ng. F�r examen kr�vs att

1. studenten har g�tt igenom kompletterande pedagogisk utbildning,
2. kursfordringarna omfattar �mnesstudier om 120 h�gskolepo�ng i ett

undervisnings�mne, och

3. studenten inom ramen f�r kursfordringarna har fullgjort minst ett sj�lv-

st�ndigt arbete (examensarbete) om minst 15 h�gskolepo�ng.

Det som anges i bilaga 2 till h�gskolef�rordningen (1993:100) om att

inriktningen ges med ett begr�nsat antal �mneskombinationer g�ller inte f�r
�mnesl�rarexamen som avses i f�rsta stycket.

Ut�ver vad som anges i f�rsta stycket och om annat inte f�ljer av andra

stycket g�ller de krav f�r �mnesl�rarexamen som anges i bilaga 2 till
h�gskolef�rordningen och som inte motsvaras av kraven i f�rsta stycket.

14 �

�mnesl�rarexamen som avses i 9 � med inriktning mot arbete i

gymnasieskolan och som omfattar �mnesstudier i tv� undervisnings�mnen
avl�ggs p� avancerad niv�. F�r examen kr�vs att studenten har g�tt igenom
kompletterande pedagogisk utbildning.

background image

4

SFS 2011:686

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

Det som anges i bilaga 2 till h�gskolef�rordningen (1993:100) om att

inriktningen ges med ett begr�nsat antal �mneskombinationer g�ller inte f�r
�mnesl�rarexamen som avses i f�rsta stycket.

Ut�ver vad som anges i f�rsta stycket och om inte annat f�ljer av andra

stycket g�ller de krav f�r �mnesl�rarexamen som anges i bilaga 2 till
h�gskolef�rordningen.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2011.

P� regeringens v�gnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

;