SFS 2011:686 Förordning om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen

110686.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om kompletterande pedagogisk utbildning som
leder till ämneslärarexamen;

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver följande.

Tillämpningsområde

1 §

I denna förordning finns det bestämmelser om högskoleutbildning på

grundnivå och avancerad nivå. Utbildningen syftar till att komplettera tidi-
gare tillägnade ämneskunskaper i andra undervisningsämnen än yrkesämnen
för att studenten ska kunna avlägga ämneslärarexamen enligt bilaga 2 till
högskoleförordningen (1993:100). Utbildningen benämns kompletterande
pedagogisk utbildning.

Vad utbildningen avser

2 §

Utbildningen ska avse utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhets-

förlagd utbildning, förlagd inom relevant verksamhet och ämne. I den utbild-
ningsvetenskapliga kärnan ska det ingå studier i ämnesdidaktik.

Tillämpliga bestämmelser

3 §

I högskolelagen (1992:1434) finns det grundläggande bestämmelser

om högskoleutbildning. Högskoleförordningen (1993:100) ska tillämpas på
utbildningen, om inte något annat följer av denna förordning.

Med högskolor avses i denna förordning även universitet.

Särskild behörighet

4 §

För särskild behörighet till kompletterande pedagogisk utbildning gäl-

ler 5�7 §§ i denna förordning i stället för bestämmelserna om särskild behö-
righet i 7 kap. 8�11 §§ och 25 §§ högskoleförordningen (1993:100).

Bestämmelserna om undantag från något eller några behörighetsvillkor i

7 kap. 3 § högskoleförordningen gäller även behörighetsvillkor enligt denna
förordning.

5 §

Särskild behörighet till kompletterande pedagogisk utbildning som

leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans års-

SFS 2011:686

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:686

kurs 7�9 har den som har ämneskunskaper i ett undervisningsämne i grund-
skolans årskurs 7�9 som motsvarar ämnesstudier om minst 90 högskole-
poäng.

Högskolan får bestämma vilket undervisningsämne kravet i första stycket

ska avse.

6 §

Särskild behörighet till kompletterande pedagogisk utbildning som

leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan har
den som har ämneskunskaper i ett undervisningsämne i gymnasieskolan som
motsvarar ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng.

Högskolan får bestämma vilket undervisningsämne kravet i första stycket

ska avse. �mnet får dock inte vara ett yrkesämne.

7 §

Särskild behörighet till utbildning som avses i 5 eller 6 § har också den

som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på
grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig
utbildningen.

Urval

8 §

Vid urval ska hänsyn tas till den sökandes meriter och förmåga att till-

godogöra sig utbildningen. I stället för bestämmelserna om urval i 7 kap.
12 § andra och tredje styckena, 13�19, 23, 26 och 27 §§ högskoleförord-
ningen (1993:100) får högskolan meddela föreskrifter om vilka urvalsgrun-
der som ska användas.

�mneslärarexamen

9 §

För ämneslärarexamen som avläggs efter det att en student har gått

igenom kompletterande pedagogisk utbildning gäller de krav som anges i 10�
14 §§.

För ämneslärarexamen som avses i första stycket är 6 kap. 5 § andra

stycket högskoleförordningen (1993:100) och bilaga 4 till den förordningen
inte tillämpliga.

10 §

�mneslärarexamen som avses i 9 § med inriktning mot arbete i

grundskolans årskurs 7�9 och som omfattar ämnesstudier i ett undervis-
ningsämne avläggs på grundnivå och uppnås efter att studenten har fullgjort
kursfordringar om 180 högskolepoäng. För examen krävs att

1. studenten har gått igenom kompletterande pedagogisk utbildning,
2. kursfordringarna omfattar ämnesstudier om 90 högskolepoäng i ett

undervisningsämne, och

3. studenten inom ramen för kursfordringarna har fullgjort minst ett själv-

ständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

Det som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) om att

inriktningen ges med ett begränsat antal ämneskombinationer gäller inte för
ämneslärarexamen som avses i första stycket.

Utöver vad som anges i första stycket och om annat inte följer av andra

stycket gäller de krav för ämneslärarexamen som anges i bilaga 2 till
högskoleförordningen och som inte motsvaras av kraven i första stycket.

background image

3

SFS 2011:686

11 §

�mneslärarexamen som avses i 9 § med inriktning mot arbete i

grundskolans årskurs 7�9 och som omfattar ämnesstudier i två undervis-
ningsämnen avläggs på grundnivå och uppnås efter att studenten har full-
gjort kursfordringar om 225 högskolepoäng. För examen krävs att

1. studenten har gått igenom kompletterande pedagogisk utbildning,
2. kursfordringarna omfattar ämnesstudier om 135 högskolepoäng i två

undervisningsämnen, och

3. studenten inom ramen för kursfordringarna har fullgjort minst ett själv-

ständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

Det som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) om att

inriktningen ges med ett begränsat antal ämneskombinationer gäller inte för
ämneslärarexamen som avses i första stycket.

Utöver vad som anges i första stycket och om annat inte följer av andra

stycket gäller de krav som anges för ämneslärarexamen i bilaga 2 till
högskoleförordningen och som inte motsvaras av kraven i första stycket.

Första�tredje styckena gäller inte när examen omfattar ämnesstudier i två

av undervisningsämnena svenska, samhällskunskap eller musik.

12 §

�mneslärarexamen som avses i 9 § med inriktning mot arbete i

grundskolans årskurs 7�9 och som omfattar ämnesstudier i tre undervis-
ningsämnen eller två av undervisningsämnena svenska, samhällskunskap
eller musik avläggs på avancerad nivå. För examen krävs att studenten har
gått igenom kompletterande pedagogisk utbildning.

Det som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) om att

inriktningen ges med ett begränsat antal ämneskombinationer gäller inte för
ämneslärarexamen som avses i första stycket.

Utöver vad som anges i första stycket och om inte annat följer av andra

stycket gäller de krav för ämneslärarexamen som anges i bilaga 2 till
högskoleförordningen.

13 §

�mneslärarexamen som avses i 9 § med inriktning mot arbete i

gymnasieskolan och som omfattar ämnesstudier i ett undervisningsämne av-
läggs på grundnivå och uppnås efter att studenten har fullgjort kursford-
ringar om 210 högskolepoäng. För examen krävs att

1. studenten har gått igenom kompletterande pedagogisk utbildning,
2. kursfordringarna omfattar ämnesstudier om 120 högskolepoäng i ett

undervisningsämne, och

3. studenten inom ramen för kursfordringarna har fullgjort minst ett själv-

ständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

Det som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) om att

inriktningen ges med ett begränsat antal ämneskombinationer gäller inte för
ämneslärarexamen som avses i första stycket.

Utöver vad som anges i första stycket och om annat inte följer av andra

stycket gäller de krav för ämneslärarexamen som anges i bilaga 2 till
högskoleförordningen och som inte motsvaras av kraven i första stycket.

14 §

�mneslärarexamen som avses i 9 § med inriktning mot arbete i

gymnasieskolan och som omfattar ämnesstudier i två undervisningsämnen
avläggs på avancerad nivå. För examen krävs att studenten har gått igenom
kompletterande pedagogisk utbildning.

background image

4

SFS 2011:686

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Det som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) om att

inriktningen ges med ett begränsat antal ämneskombinationer gäller inte för
ämneslärarexamen som avses i första stycket.

Utöver vad som anges i första stycket och om inte annat följer av andra

stycket gäller de krav för ämneslärarexamen som anges i bilaga 2 till
högskoleförordningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)