SFS 2011:687 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

110687.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i högskoleförordningen (1993:100);

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om högskoleförordningen (1993:100

1)

dels att 6 kap. 10 § ska ha följande lydelse,
dels att punkt 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förord-

ningen (2007:129) om ändring i nämnda förordning ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 6 kap. 5 e, 5 f

och 10 a §§, av följande lydelse.

6 kap.

5 e §

Tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med en viss inriktning får

lämnas till en högskola, om

1. utbildningen vid högskolan ensam eller tillsammans med utbildning

som avses i 3 uppfyller de krav som ställs på utbildning som leder till en
ämneslärarexamen,

2. utbildningen vid högskolan omfattar ämnesstudier i minst ett undervis-

ningsämne, och

3. utbildningen i det eller de andra undervisningsämnen som kan krävas

för en ämneslärarexamen anordnas av en annan högskola som har tillstånd
att utfärda ämneslärarexamen för det eller dessa undervisningsämnen eller
av ett utländskt lärosäte som anordnar motsvarande utbildning.

5 f §

Tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med en viss inriktning som

kan avläggas efter det att en student har gått igenom utbildning enligt förord-
ningen (2011:686) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till
ämneslärarexamen får lämnas till en högskola, om högskolan

1. ska utfärda en sådan examen för studenter som uppfyller kraven för

ämneslärarexamen som ställs i nämnda förordning, och

2. har tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med samma inriktning enligt

5 e §.

10 §

2

I examensbeviset ska högskolan ange

1. en examens benämning,
2. på vilken nivå examen avläggs,
3. om examen ingår i en gemensam examen som avses i 1 kap. 17 § hög-

skolelagen (1992:1434),

1 Förordningen omtryckt 1998:1003.

2 Senaste lydelse 2010:1064.

SFS 2011:687

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:687

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

4. vilka kurser som ingår i en examen på grundnivå och avancerad nivå,

och

5. vid vilken högskola som kurser enligt 4, eller motsvarande del av en

utbildning på forskarnivå, har genomgåtts.

I examensbeviset får översättningen av examensbenämningen till ett eller

flera språk anges.

10 a §

Till examensbeviset ska det fogas

1. en bilaga som beskriver utbildningen och dess plats i utbildningssyste-

met, och

2. när det gäller yrkeslärarexamen, en bilaga som anger vilka kvalifice-

rade och relevanta yrkeskunskaper som har legat till grund för den särskilda
behörigheten enligt 4 § förordningen (2010:2021) om tillträde till utbildning
som leder till yrkeslärarexamen och de föreskrifter som har meddelats i
anslutning till den paragrafen.

Högskoleverket får meddela närmare föreskrifter om vad bilagorna enligt

första stycket ska innehålla.

4. Den som före den 1 juli 2007 har påbörjat en utbildning till en lärar-

examen enligt de äldre bestämmelserna och den som dessförinnan har anta-
gits till en sådan utbildning men fått anstånd till tid därefter med att påbörja
utbildningen, har rätt att slutföra sin utbildning för att få en lärarexamen
enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av juni
2018.

Denna förordning träder i kraft den 23 juni 2011 i fråga om punkt 4 i

ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2007:129)
om ändring i högskoleförordningen (1993:100) och i övrigt den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)