SFS 2011:689 Förordning om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen

110689.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om vissa behörighetsgivande examina för
legitimation som lärare och förskollärare och om
högskoleutbildningar för vidareutbildning av
lärare som saknar lärarexamen;

utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

Förordningens innehåll

1 §

I denna förordning finns det bestämmelser om

1. utfärdande av vissa examina som kan vara behörighetsgivande för legi-

timation som lärare eller förskollärare enligt 2

kap. 16

§ skollagen

(2010:800), och

2. högskoleutbildningar som anordnas med särskilda medel och som syf-

tar till att erbjuda vidareutbildningar av lärare så att de uppnår en examen
som kan vara behörighetsgivande för legitimation som lärare enligt 2 kap.
16 § skollagen.

Definitioner

2 §

Med huvudman avses i denna förordning den som enligt skollagen

(2010:800) är huvudman inom skolväsendet.

Med högskolor avses i denna förordning även universitet.

Tillämpliga bestämmelser

3 §

I högskolelagen (1992:1434) finns det grundläggande bestämmelser

om högskoleutbildning.

Högskoleförordningen (1993:100) ska tillämpas om inte något annat föl-

jer av denna förordning.

Utfärdande av vissa examina

Ansökan om examen

4 §

Den som har påbörjat en utbildning, som enligt äldre föreskrifter hade

kunnat leda till en examen som kan vara en sådan behörighetsgivande exa-
men för legitimation som lärare eller förskollärare som avses i 2 kap. 16 §
skollagen (2010:800), får ansöka om att få en examen för utbildningen.

SFS 2011:689

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:689

Prövning av ansökan

5 §

Ansökan enligt 4 § prövas av en högskola som anordnar utbildning

som kan leda till en sådan behörighetsgivande examen som avses i 2 kap.
16 § skollagen (2010:800).

Den som uppfyller sådana krav som kan anses motsvara de som har gällt

för en examen ska få ett examensbevis av högskolan. Högskolan ska pröva
om en sökandes tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för att han
eller hon ska anses uppfylla kraven.

Utbildningar av lärare som saknar behörighetsgivande examen

Var utbildningarna anordnas

6 §

Utbildningarna enligt 1 § 2 ska anordnas vid de högskolor som

regeringen beslutar.

Vad utbildningarna syftar till

7 §

Utbildningarna ska ges för att öka andelen lärare i skolan som har en

examen som kan vara behörighetsgivande för legitimation som lärare enligt
2 kap. 16 § skollagen (2010:800).

Behörighet

8 §

För behörighet till utbildning enligt denna förordning gäller 9 och

10 §§ i stället för bestämmelserna om grundläggande och särskild behörighet
i 7 kap. 5, 8–11, 25 och 28–31 §§ högskoleförordningen (1993:100) samt
7 kap. 24 § högskoleförordningen i fråga om hänvisningen till 5 § samma
kapitel.

Bestämmelserna om undantag från något eller några behörighetsvillkor i

7 kap. 3 § högskoleförordningen gäller även behörighetsvillkor som upp-
ställs i denna förordning.

9 §

Behörighet för utbildning enligt denna förordning har den som saknar

en examen som kan vara behörighetsgivande enligt 2 kap. 16 § skollagen
(2010:800) för legitimation som lärare, om han eller hon

1. på grund av tidigare högskoleutbildning, tidigare motsvarande utbild-

ning eller arbetslivserfarenhet som lärare har förutsättningar att uppnå en
behörighetsgivande examen för legitimation som lärare enligt denna förord-
ning, och

2. är verksam som lärare hos en sådan huvudman som avses i 2 §.

10 §

Utöver det som följer av 9 § gäller att den sökande ska ha gått igenom

högskoleutbildning eller på något annat sätt ha förvärvat motsvarande kun-
skaper i sådan omfattning att en examen, som kan vara behörighetsgivande
enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800) för legitimation som lärare, kan upp-
nås inom ramen för en utbildning enligt denna förordning.

background image

3

SFS 2011:689

Urval

11 §

Vid urval ska hänsyn tas till de sökandes meriter. I stället för vad som

anges om urval i 7 kap. 12 § andra stycket, 13–19, 23, 26, 27 och 32 §§ hög-
skoleförordningen (1993:100) är urvalsgrunderna

1. andra särskilda prov än sådant högskoleprov som avses i 7 kap. 20 §

högskoleförordningen,

2. tidigare utbildning, och
3. arbetslivserfarenhet.
Högskolan får meddela föreskrifter om vilka urvalsgrunder enligt första

stycket som ska användas.

Vid i övrigt likvärdiga meriter får urval också göras enligt vad som anges

i 7 kap. 12 § tredje stycket högskoleförordningen.

Antagning

12 §

Den som vill bli antagen till en utbildning enligt denna förordning ska

anmäla det inom den tid och på det sätt som högskolan bestämmer.

Antagning till utbildningarna ska göras senast den 30 juni 2015.

Utbildningarnas genomförande

13 §

Utbildningarna ska anordnas på minst halvtid. Utbildningens

sammanlagda omfattning för en student får avse högst 120 högskolepoäng.

14 §

Utbildningarna ska planeras med hänsyn till varje students tidigare

utbildning och arbetslivserfarenhet.

Antalet högskolepoäng för ett självständigt arbete (examensarbete) som

krävs enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) eller motsvarande
krav enligt äldre bestämmelser för en behörighetsgivande examen, får under-
stigas vid utbildning enligt denna förordning.

15 §

Bestämmelserna i 7 kap. 33 § högskoleförordningen (1993:100) ska

inte gälla för utbildningarna.

Redovisning av studier

16 §

Förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid uni-

versitet och högskolor ska tillämpas på utbildningarna.

Överklagande

17 §

Till Överklagandenämnden för högskolan får, i stället för vad som

anges i 12 kap. 2 § högskoleförordningen (1993:100), följande beslut av en
högskola överklagas:

1. beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet för att bli

antagen till sådan utbildning som avses i denna förordning,

2. beslut att inte göra undantag från behörighetsvillkoren i fall som avses i

7 kap. 3 § andra meningen högskoleförordningen,

background image

4

SFS 2011:689

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

3. beslut om tillgodoräknande av utbildning eller verksamhet enligt 6 kap.

8 § högskoleförordningen,

4. beslut att avslå en students begäran om befrielse från ett obligatoriskt

utbildningsmoment, och

5. beslut att avslå en begäran om att få examensbevis eller kursbevis.

1. Denna förordning träder i kraft den 23 juni 2011 och gäller till och med

den 30 juni 2018.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (2007:224) om högskole-

utbildning för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen.

3. Den som har påbörjat en utbildning till en lärarexamen enligt den upp-

hävda förordningen har rätt att slutföra sin utbildning till en sådan examen
enligt bestämmelserna i den upphävda förordningen, dock senast den
31 december 2014.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)