SFS 2011:690 Förordning om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

110690.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i nationalparksförordningen
(1987:938);

utfärdad den 31 maj 2011.

Regeringen föreskriver

1 att 1 § nationalparksförordningen (1987:938) och

bilaga 10 till förordningen ska ha följande lydelse.

1 §

2

Följande nationalparker har bildats för angivna syften:

1. Vadvetjåkka nationalpark för att bevara ett högnordiskt fjällandskap i

dess naturliga tillstånd,

2. Abisko nationalpark för att bevara ett högnordiskt fjällandskap i dess

naturliga tillstånd,

3. Stora Sjöfallets nationalpark för att bevara ett högnordiskt fjällandskap

i dess naturliga tillstånd,

4. Sareks nationalpark för att bevara ett utpräglat högfjällslandskap i dess

naturliga tillstånd,

5. Padjelanta nationalpark för att bevara ett på sjöar och vidsträckta hedar

rikt fjällandskap i dess naturliga tillstånd,

6. Muddus nationalpark för att bevara ett skogs- och myrlandskap i dess

naturliga tillstånd,

7. Pieljekaise nationalpark för att bevara ett område med fjällbjörkskog i

dess naturliga tillstånd,

8. Sånfjällets nationalpark för att bevara ett skogs- och fjällområde i de

södra fjälltrakterna i dess naturliga tillstånd,

9. Töfsingdalens nationalpark för att bevara ett blockmarks- och barr-

skogsområde i de södra fjälltrakterna i dess naturliga tillstånd,

10. Hamra nationalpark för att bevara områdets naturmiljö i väsentligen

orört skick och värna ostörda naturupplevelser inom ett avsnitt bergkullslätt
med urskogsartad skog, blandmyrkomplex och andra våtmarkstyper samt ett
vattendrag med opåverkad hydrologi,

11. Garphyttans nationalpark för att bevara ett äldre odlingslandskap i vä-

sentligen oförändrat skick,

12. �ngsö nationalpark för att bevara ett äldre odlingslandskap i väsentli-

gen oförändrat skick,

13. Norra Kvills nationalpark för att i den sydsvenska barrskogsregionen

bevara ett område med urskogsartad barrskog i dess naturliga tillstånd och
för fri utveckling mot urskog,

1 Jfr prop. 2010/11:69, bet. 2010/11:MJU26, rskr. 2010/11:258.

2 Senaste lydelse 2009:729.

SFS 2011:690

Utkom från trycket
den 14 juni 2011

background image

2

SFS 2011:690

14. Gotska Sandöns nationalpark för att bevara ön i dess naturliga till-

stånd,

15. Blå Jungfruns nationalpark för att bevara ön i dess naturliga tillstånd,
16. Dalby Söderskogs nationalpark för att bevara ett område med syd-

svensk lövskog i väsentligen oförändrat skick,

17. Store Mosse nationalpark för att bevara Sydsveriges största samman-

hängande myrområde i väsentligen oförändrat skick, där sjö och myr med
växtlighet och djurliv ska få utvecklas fritt,

18. Tivedens nationalpark för att bevara ett sammanhängande skogs-, sjö-

och sprickdalslandskap i väsentligen orört skick, där skogen ska få utvecklas
mot urskog,

19. Skuleskogens nationalpark för att bevara ett starkt kuperat kustanknu-

tet skogs-, hällmarks- och sprickdalslandskap i orört skick, där växtlighet
och djurliv får utvecklas fritt,

20. Stenshuvuds nationalpark för att bevara ett storslaget naturområde

med stora geologiska och biologiska skyddsvärden som är av stor betydelse
för det rörliga friluftslivet,

21. Björnlandets nationalpark för att bevara ett värdefullt berg- och ur-

skogsområde,

22. Djurö nationalpark för att bevara ett skärgårdslandskap i Vänern i vä-

sentligen oförändrat skick,

23. Tyresta nationalpark för att bevara ett representativt sprickdalsland-

skap med omfattande urskogar och värdefull natur i övrigt,

24. Haparanda skärgårds nationalpark för att bevara ett unikt skärgårds-

landskap i väsentligen orört skick,

25. Trestickla nationalpark för att bevara ett sprickdalslandskap av öde-

markskaraktär med omfattande naturskogar med en låg grad av kulturpå-
verkan,

26. Färnebofjärdens nationalpark för att bevara ett unikt älvlandskap med

omgivande värdefulla skogar och våtmarker i väsentligen orört skick,

27. Söderåsens nationalpark för att bevara ett större sammanhängande

område av det sydsvenska horstlandskapet i väsentligen oförändrat skick,

28. Fulufjällets nationalpark för att bevara ett sydligt fjällområde med

särpräglad vegetation och stora naturvärden i väsentligen oförändrat skick,
och

29. Kosterhavets nationalpark för att bevara ett särpräglat och artrikt

havs- och skärgårdsområde samt angränsande landområden i väsentligen
oförändrat skick.

Denna förordning träder i kraft den 12 juli 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

background image

3

SFS 2011:690

Sv

ar

myr

a

n

Svar

n

S

v

an

sj

ön

m0

500

1

000

1 500

250

Meter

©

L

ant

m

äte

ri

et

G

äv

le

201

1

.

M

edg

iv

an

de

I

2

0

1

1

/0

17

5

.

Gräns för Hamra nationalpark

Bilaga 10

Go

dkä

nd

f

n

s

ek

re

te

ss

y

n

p

u

n

k

t

r s

p

ri

dn

in

g.

Lan

tm

ät

er

iet

20

11

-0

5-

27

.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011