SFS 2011:691 Förordning om ändring i förordningen (2007:19) om PCB m.m.

110691.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:19) om PCB
m.m.;

utfärdad den 31 maj 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:19) om PCB m.m.
dels att 14 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 8 a och 14 a §§,

av följande lydelse.

8 a §

Naturvårdsverket får i det enskilda fallet ge dispens från förbudet i

8 §, om det finns särskilda skäl och dispensen är förenlig med rådets direktiv
96/59/EG av den 16 september 1996 om bortskaffande av polyklorerade
bifenyler och polyklorerade terfenyler (PCB/PCT)

1, ändrat genom Europa-

parlamentets och rådets förordning (EG) nr 596/2009

2.

14 §

Den som innehar en utrustning som omfattas av anmälningsplikt

enligt 11 § ska omgående se till att utrustningen dekontamineras på det sätt
som följer av 15 §.

14 a §

Naturvårdsverket får i det enskilda fallet ge dispens från dekonta-

mineringskravet i 14 §, om det finns särskilda skäl och dispensen är förenlig
med rådets direktiv 96/59/EG.

Denna förordning träder i kraft den 28 juni 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 EGT L 243, 24.9.1996, s. 31 (Celex 31996L0059).

2 EUT L 188, 18.7.2009, s. 14 (Celex 32009R0596).

SFS 2011:691

Utkom från trycket
den 14 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011