SFS 2011:692 Förordning om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor

110692.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:326) om
behörighet och legitimation för lärare och
förskollärare och utnämning till lektor;

utfärdad den 9 juni 2011.

Regeringen föreskriver att det i övergångsbestämmelserna till förord-

ningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollära-
re och utnämning till lektor ska införas en ny punkt, 7, av följande lydelse.

7. En lärare eller förskollärare som efter den 30 juni 2011 men före den

1 juli 2018 har avlagt behörighetsgivande examen eller har fått ett behörig-
hetsbevis av Högskoleverket ska anses ha genomfört en introduktionsperiod,
om han eller hon har arbetat sammanlagt minst ett läsår eller motsvarande i
en eller flera anställningar som lärare eller förskollärare före den 31 mars
2012.

En lärare eller förskollärare som avses i första stycket ska till en ansökan

om legitimation foga ett yttrande eller intyg över tjänstgöring enligt samma
stycke. Yttrandet eller intyget ska ha utfärdats av huvudmannen eller av rek-
torn eller förskolechefen vid den eller de skolor eller förskolor där läraren
eller förskolläraren har tjänstgjort.

Vad som anges i 4 kap. 1–5 §§ gäller inte en lärare eller förskollärare som

avses i första och andra styckena.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2011:692

Utkom från trycket
den 17 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011