SFS 2011:693 Förordning om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort

110693.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1958:272) om
tjänstekort;

utfärdad den 9 juni 2011.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1958:272) om tjänstekort

1

ska ha följande lydelse.

4 §

2

Tjänstekort ska innehålla uppgift om innehavarens fullständiga namn,

personnummer och tjänst eller uppdrag samt vara försett med ett välliknande
fotografi av innehavaren och med hans eller hennes namnteckning. Om det
inte finns utrymme för fullständigt namn, får annat förnamn än tilltalsnamnet
förkortas. På kortet ska det anges vilken myndighet som har utfärdat det, var
kontroll av kortet kan göras samt kortets nummer och giltighetstid.

Om någon har arbetsuppgifter som medför en påtaglig risk att han eller

hon eller någon närstående utsätts för hot eller våld, får ett särskilt tjänste-
kort utfärdas om han eller hon

1. är polisman,
2. är annan anställd hos Rikspolisstyrelsen som deltar i myndighetens

brottsbekämpande verksamhet,

3. är kustbevakningstjänsteman,
4. är tulltjänsteman, eller
5. tillhör fältpersonal hos Skatteverket, Kronofogdemyndigheten eller

Försäkringskassan.

På särskilda tjänstekort får namn, personnummer, uppgift om tjänst eller

uppdrag samt namnteckning ersättas med ett tjänstgöringsnummer.

Rikspolisstyrelsen, Kustbevakningen, Tullverket, Skatteverket, Krono-

fogdemyndigheten och Försäkringskassan ska för sina verksamhetsområden
utfärda närmare föreskrifter om vid vilka tillfällen ett särskilt tjänstekort får
användas.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2011.

1 Förordningen omtryckt 1989:446.

2 Senaste lydelse 2007:728.

SFS 2011:693

Utkom från trycket
den 17 juni 2011

background image

2

SFS 2011:693

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)