SFS 2011:695 Lag om ändring i lagen (1994:1596) om frivillig miljöledning och miljörevision

110695.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1596) om frivillig
miljöledning och miljörevision;

utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1�3 §§ lagen (1994:1596) om fri-

villig miljöledning och miljörevision ska ha följande lydelse.

1 §

2

Denna lag innehåller kompletterande bestämmelser till Europaparla-

mentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009
om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings-
och miljörevisionsordning (Emas) och om upphävande av förordning (EG)
nr 761/2001 och kommissionens beslut 2001/681/EG och 2006/193/EG

3.

2 §

4

Regeringen utser de organ som avses i artikel 11 i förordning (EG) nr

1221/2009.

3 §

5

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om sådana avgifter som avses i artikel 39 i förordning (EG)
nr 1221/2009.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2010/11:93, bet. 2010/11:MJU23, rskr. 2010/11:282.

2 Senaste lydelse 2002:174.

3 EUT L 342, 22.12.2009, s. 1 (Celex 32009R1221).

4 Senaste lydelse 2002:174.

5 Senaste lydelse 2002:174.

SFS 2011:695

Utkom från trycket
den 17 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011