SFS 2011:696 Lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

110696.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2007:1091) om offentlig <br/>upphandling;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 9 juni 2011.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 11 kap. 15 � lagen (2007:1091) om</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">offentlig upphandling ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>11 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:507px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">Om en upphandlande myndighet i de fall som avses i 11 � andra</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">stycket 7 kr�ver att f� tillg�ng till ett av ett oberoende organ uppr�ttat certifi-<br/>kat som intygar att leverant�ren uppfyller vissa milj�ledningsstandarder, ska<br/>myndigheten h�nvisa till Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr<br/>1221/2009 av den 25 november 2009 om frivilligt deltagande f�r organisa-<br/>tioner i gemenskapens milj�lednings- och milj�revisionsordning (Emas) och<br/>om upph�vande av f�rordning (EG) nr 761/2001 och kommissionens beslut<br/>2001/681/EG och 2006/193/EG</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:358px;white-space:nowrap" class="ft13">3 eller till milj�ledningsstandarder som byg-</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">ger p� relevanta europeiska eller internationella standarder. Milj�lednings-<br/>standarderna ska vara certifierade av organ som uppfyller unionslagstift-<br/>ningen eller internationella standarder f�r certifiering.</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska godta likv�rdiga intyg fr�n andra organ som �r etable-</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">rade inom EES. Den ska �ven godta andra bevis p� likv�rdiga milj�lednings-<br/>�tg�rder som l�mnas av leverant�rer. </p> <p style="position:absolute;top:774px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2011. </p> <p style="position:absolute;top:810px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">G�RAN H�GGLUND</p> <p style="position:absolute;top:862px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft110">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2010/11:93, bet. 2010/11:MJU23, rskr. 2010/11:282.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2010:571.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">3 EUT L 342, 22.12.2009, s. 1 (Celex 32009R1221).</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2011:696</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 17 juni 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2007:1091) om offentlig
upphandling;

utf�rdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 11 kap. 15 � lagen (2007:1091) om

offentlig upphandling ska ha f�ljande lydelse.

11 kap.

15 �

2

Om en upphandlande myndighet i de fall som avses i 11 � andra

stycket 7 kr�ver att f� tillg�ng till ett av ett oberoende organ uppr�ttat certifi-
kat som intygar att leverant�ren uppfyller vissa milj�ledningsstandarder, ska
myndigheten h�nvisa till Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr
1221/2009 av den 25 november 2009 om frivilligt deltagande f�r organisa-
tioner i gemenskapens milj�lednings- och milj�revisionsordning (Emas) och
om upph�vande av f�rordning (EG) nr 761/2001 och kommissionens beslut
2001/681/EG och 2006/193/EG

3 eller till milj�ledningsstandarder som byg-

ger p� relevanta europeiska eller internationella standarder. Milj�lednings-
standarderna ska vara certifierade av organ som uppfyller unionslagstift-
ningen eller internationella standarder f�r certifiering.

Myndigheten ska godta likv�rdiga intyg fr�n andra organ som �r etable-

rade inom EES. Den ska �ven godta andra bevis p� likv�rdiga milj�lednings-
�tg�rder som l�mnas av leverant�rer.

Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2011.

P� regeringens v�gnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2010/11:93, bet. 2010/11:MJU23, rskr. 2010/11:282.

2 Senaste lydelse 2010:571.

3 EUT L 342, 22.12.2009, s. 1 (Celex 32009R1221).

SFS 2011:696

Utkom fr�n trycket
den 17 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

;