SFS 2011:696 Lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

110696.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig
upphandling;

utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 kap. 15 § lagen (2007:1091) om

offentlig upphandling ska ha följande lydelse.

11 kap.

15 §

2

Om en upphandlande myndighet i de fall som avses i 11 § andra

stycket 7 kräver att få tillgång till ett av ett oberoende organ upprättat certifi-
kat som intygar att leverantören uppfyller vissa miljöledningsstandarder, ska
myndigheten hänvisa till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1221/2009 av den 25 november 2009 om frivilligt deltagande för organisa-
tioner i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och
om upphävande av förordning (EG) nr 761/2001 och kommissionens beslut
2001/681/EG och 2006/193/EG

3 eller till miljöledningsstandarder som byg-

ger på relevanta europeiska eller internationella standarder. Miljölednings-
standarderna ska vara certifierade av organ som uppfyller unionslagstift-
ningen eller internationella standarder för certifiering.

Myndigheten ska godta likvärdiga intyg från andra organ som är etable-

rade inom EES. Den ska även godta andra bevis på likvärdiga miljölednings-
åtgärder som lämnas av leverantörer.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2010/11:93, bet. 2010/11:MJU23, rskr. 2010/11:282.

2 Senaste lydelse 2010:571.

3 EUT L 342, 22.12.2009, s. 1 (Celex 32009R1221).

SFS 2011:696

Utkom från trycket
den 17 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011