SFS 2011:697 Lag om ändring i lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

110697.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:1092) om upphandling
inom områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster;

utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 kap. 12 § lagen (2007:1092) om

upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster ska
ha följande lydelse.

11 kap.

12 §

2

När det gäller byggentreprenad- eller tjänstekontrakt kan en upp-

handlande enhet, när det behövs, kräva att leverantörerna anger de åtgärder
för miljöledning som de kommer att tillämpa när kontraktet fullgörs, för att
därigenom kontrollera deras tekniska förmåga.

Om den upphandlande enheten i ett sådant fall kräver att få tillgång till ett

av ett oberoende organ upprättat certifikat som intygar att leverantören upp-
fyller vissa miljöledningsstandarder, ska enheten hänvisa till Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009
om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings-
och miljörevisionsordning (Emas) och om upphävande av förordning (EG)
nr 761/2001 och kommissionens beslut 2001/681/EG och 2006/193/EG

3

eller till miljöledningsstandarder som bygger på relevanta europeiska eller
internationella standarder. Miljöledningsstandarderna ska vara certifierade
av organ som uppfyller unionslagstiftningen eller relevanta europeiska eller
internationella standarder för certifiering.

Enheten ska godta likvärdiga intyg från andra organ som är etablerade

inom EES. Den ska även godta andra bevis på likvärdiga miljölednings-
åtgärder som lämnas av leverantörerna.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2010/11:93, bet. 2010/11:MJU23, rskr. 2010/11:282.

2 Senaste lydelse 2010:572.

3 EUT L 342, 22.12.2009, s. 1 (Celex 32009R1221).

SFS 2011:697

Utkom från trycket
den 17 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011