SFS 2011:698 Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

110698.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;

utfärdad den 9 juni 2011.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1998:899) om miljö-

farlig verksamhet och hälsoskydd ska ha följande lydelse.

Bilaga

1

Förteckning över verksamheter som är tillstånds- eller
anmälningspliktiga

Denna förteckning innehåller beskrivningar av verksamheter som är till-
stånds- eller anmälningspliktiga enligt 5 eller 21 §.

1 Senaste lydelse 2010:1329.

B

39.40

Anläggning där det per kalenderår förbrukas

1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel,

eller

2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra

stycket.

Vid tillämpningen av första stycket ska inte medräknas

sådana organiska lösningsmedel som omfattas av förord-
ningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozon-
nedbrytande ämnen eller av föreskrifter som meddelats
med stöd av den förordningen.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om

verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.10 eller 39.20.

Tillståndsplikt enligt beskrivningen i första stycket 2

gäller inte sjukhus.

SFS 2011:698

Utkom från trycket
den 17 juni 2011

background image

2

SFS 2011:698

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Denna förordning träder i kraft den 10 juli 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

C

39.50

Anläggning där det per kalenderår förbrukas

1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller
2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte

om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig en-
ligt 39.10, 39.20, 39.30 eller 39.40.

Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra

stycket.