SFS 2011:699 Förordning om ändring i förordningen (2002:956) om frivillig miljöledning och miljörevision

110699.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:956) om frivillig
miljöledning och miljörevision;

utfärdad den 9 juni 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2002:956) om frivillig

miljöledning och miljörevision

dels att 3 och 4 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 1, 5 och 6 §§ ska ha följande lydelse.

1 §

Denna förordning är meddelad med stöd av 3 § lagen (1994:1596) om

frivillig miljöledning och miljörevision i fråga om 6 § och i övrigt med stöd
av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Förordningen kompletterar lagen om frivillig miljöledning och miljö-

revision samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009
av den 25 november 2009 om frivilligt deltagande för organisationer i
gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och om
upphävande av förordning (EG) nr 761/2001 och kommissionens beslut
2001/681/EG och 2006/193/EG

1.

5 §

Aktiebolaget Svenska Miljöstyrningsrådet är behörigt registrerings-

organ enligt artikel 11 i förordning (EG) nr 1221/2009, om Miljöstyrnings-
rådet har åtagit sig att vara ett sådant organ.

6 §

För de uppgifter som Aktiebolaget Svenska Miljöstyrningsrådet fullgör

enligt förordning (EG) nr 1221/2009 får Miljöstyrningsrådet besluta om
sådana avgifter som avses i artikel 39 i samma förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 EUT L 342, 22.12.2009, s. 1 (Celex 32009R1221).

SFS 2011:699

Utkom från trycket
den 17 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011