SFS 2011:779 Lag om ändring i lagen (2011:553) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

110779.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2011:553) om ändring i
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400);

utfärdad den 16 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekre-

tesslagen (2009:400)

dels att ingressen i stället för dess lydelse enligt lagen (2011:553) om änd-

ring i nämnda lag ska ha följande lydelse,

dels att 17 kap. 4 a § i stället för dess beteckning enligt lagen (2011:553)

om ändring i nämnda lag ska betecknas 17 kap. 4 b §,

dels att rubriken närmast före 17 kap. 4 a § enligt lagen (2011:553) om

ändring i nämnda lag i stället ska sättas närmast före nya 17 kap. 4 b §.

Enligt riksdagens beslut föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekre-

tesslagen (2009:400)

dels att 17 kap. 7 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 17 kap. 4 b § och

29 kap. 12 a §, samt närmast före 17 kap. 4 b § och 29 kap. 12 a § två nya
rubriker av följande lydelse.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

1 Bet. 2010/11:TU28, rskr. 2010/11:286.

SFS 2011:779

Utkom från trycket
den 16 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011