SFS 2011:700 Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

110700.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:907) om
miljöledning i statliga myndigheter;

utfärdad den 9 juni 2011.

Regeringen föreskriver att 1 och 3 §§ förordningen (2009:907) om miljö-

ledning i statliga myndigheter ska ha följande lydelse.

1 §

Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regerings-

formen.

3 §

En myndighet som anges i bilaga 1 ska inom ramen för sitt ordinarie

uppdrag ha ett miljöledningssystem som integrerar miljöhänsyn i myndighe-
tens verksamhet så att man tar hänsyn till verksamhetens direkta och indi-
rekta miljöpåverkan på ett systematiskt sätt.

En myndighet vars verksamhet medför en betydande miljöpåverkan bör
1. registrera sig enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

1221/2009 av den 25 november 2009 om frivilligt deltagande för organisa-
tioner i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och
om upphävande av förordning (EG) nr 761/2001 och kommissionens beslut
2001/681/EG och 2006/193/EG

1, eller

2. certifiera sig enligt standarden ISO 14001.
Om det av bilaga 1 framgår att myndigheten får ha ett förenklat miljöled-

ningssystem, är det tillräckligt att miljöledningssystemet avser verksam-
hetens direkta miljöpåverkan.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 EUT L 342, 22.12.2009, s. 1 (Celex 32009R1221).

SFS 2011:700

Utkom från trycket
den 17 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011