SFS 2011:701 Förordning om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer

110701.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska
produkter och biotekniska organismer;

utfärdad den 9 juni 2011.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (2008:245) om kemiska

produkter och biotekniska organismer

dels att 1 och 20 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska föras in en ny paragraf, 30 b §, av följande

lydelse.

1 §

2

Denna förordning är meddelad

1. med stöd av 14 kap. 8 § miljöbalken i fråga om 7�14 §§, 23 § första

stycket 4 och andra stycket, 25 § första stycket 1, 7�9, 11�13 och andra
stycket, 26 § första stycket 3 och andra stycket samt 27�30 b §§,

2. med stöd av 14 kap. 13 § miljöbalken i fråga om 3 §, 23 § första stycket

2, 25 § första stycket 5 och 26 § första stycket 2,

3. med stöd av 14 kap. 14 § miljöbalken i fråga om 5 §, 23 § första stycket

1�3 samt 26 § första stycket 1 och 2 och andra stycket,

4. med stöd av 14 kap. 19 § miljöbalken i fråga om 6 och 15�22 §§, 25 §

första stycket 6 och 10 samt 28�30 a §§,

5. med stöd av 14 kap. 20 § miljöbalken i fråga om 24 §, och
6. i övrigt med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

20 §

3

En behållare som innehåller en kemisk produkt ska vara försedd med

en barnskyddande förslutning om den erbjuds eller säljs till allmänheten och

1. är märkt med farobeteckningen ⬝Mycket giftig⬝, ⬝Giftig⬝ eller ⬝Frätan-

de⬝, eller

2. innehåller en kemisk produkt som
a) är klassificerad i faroklassen hälsoskadlig med ⬝Farligt: kan ge lung-

skador vid förtäring⬝,

b) är märkt med farobeteckningen ⬝Hälsoskadlig⬝ och riskfrasen ⬝Farligt:

kan ge lungskador vid förtäring⬝, eller

c) innehåller minst 3 procent metanol eller minst 1 procent metylenklorid

(diklormetan).

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/127/EG av den 21 oktober 2009 om
ändring av direktiv 2006/42/EG vad gäller maskiner för applicering av bekämpnings-
medel (EUT L 310, 25.11.2009, s. 29, Celex 32009L0127).

2 Senaste lydelse 2010:1166.

3 Senaste lydelse 2010:965.

SFS 2011:701

Utkom från trycket
den 17 juni 2011

background image

2

SFS 2011:701

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

En barnskyddande förslutning krävs inte, om tillfredsställande åtgärder

har vidtagits för att säkerställa att produkten inte kommer att erbjudas eller
säljas till allmänheten.

Behållare som avses i första stycket ska uppfylla de krav som framgår av

föreskrifter som Kemikalieinspektionen har meddelat med stöd av 25 §.

30 b §

I fråga om att på marknaden släppa ut, tillhandahålla eller ta i drift

utrustning som är avsedd för hantering av växtskyddsmedel får Arbets-
miljöverket meddela de föreskrifter som behövs för att genomföra Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2009/127/EG av den 21 oktober 2009 om
ändring av direktiv 2006/42/EG vad gäller maskiner för applicering av
bekämpningsmedel

4.

Denna förordning träder i kraft den 10 juli 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

4 EUT L 310, 25.11.2009, s. 29 (Celex 32009L0127).