SFS 2011:702 Förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)

110702.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13);

utfärdad den 9 juni 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om miljötillsynsförordningen (2011:13)
dels att nuvarande 1 kap. 4 och 5 §§ ska betecknas 1 kap. 5 och 4 §§,
dels att 1 kap. 1, 3 och de nya 4 och 5 §§, 2 kap. 4, 19, 20 och 24 §§ samt

rubriken närmast före 1 kap. 4 § ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

Denna förordning är meddelad

1. med stöd av 26 kap. 5 § miljöbalken i fråga om 1 kap. 4 §,
2. med stöd av 26 kap. 3 § första stycket miljöbalken i fråga om 1 kap. 6�

16 §§ och 2 kap.,

3. med stöd av 26 kap. 3 § fjärde stycket miljöbalken i fråga om 1 kap.

18�20 §§,

4. med stöd av 26 kap. 23 § miljöbalken i fråga om 1 kap. 23 och 24 §§,
5. med stöd av 26 kap. 22 a § miljöbalken i fråga om 1 kap. 25�27 §§, och
6. i övrigt med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

3 §

I denna förordning avses med

tillsynsobjekt: en verksamhet, en åtgärd, ett område, ett naturföremål eller

en djur- eller växtart som är eller ska vara föremål för tillsyn,

operativ tillsyn: tillsyn som utövas direkt gentemot den som bedriver eller

har bedrivit en verksamhet eller vidtar eller har vidtagit en åtgärd,

tillsynsvägledning: utvärdering, uppföljning och samordning av operativ

tillsyn samt stöd och råd till de operativa tillsynsmyndigheterna,

kommunal nämnd: den eller de nämnder som kommunfullmäktige utser

att ha ansvar för operativ tillsyn enligt miljöbalken,

tillverkare: den som tillverkar en kemisk produkt, bioteknisk organism

eller vara eller som i eget namn förpackar, packar om eller ändrar namn på
en kemisk produkt eller en bioteknisk organism,

primärleverantör: en tillverkare som släpper ut en kemisk produkt, bio-

teknisk organism eller vara på marknaden, den som yrkesmässigt för in en
kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara till Sverige i syfte att släppa
ut den på marknaden och den som yrkesmässigt för ut en kemisk produkt,
bioteknisk organism eller vara från Sverige, och

släppa ut på marknaden: att tillhandahålla eller göra en kemisk produkt,

en bioteknisk organism eller en vara tillgänglig för någon annan.

SFS 2011:702

Utkom från trycket
den 17 juni 2011

background image

2

SFS 2011:702

I övrigt har termer och uttryck i denna förordning samma betydelse som i

14 kap. 2 § och 15 kap. 1 § miljöbalken samt 4 § avfallsförordningen
(2001:1063).

EU-regler

4 §

Bestämmelserna i 26 kap. miljöbalken ska tillämpas vid tillsyn över att

de EU-förordningar som anges i 2 kap. denna förordning följs.

5 §

Bestämmelser om marknadskontroll finns i Europaparlamentets och

rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackre-
ditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och
upphävande av förordning (EEG) nr 339/93

1.

En myndighet som enligt denna förordning utövar tillsyn över att sådana

bestämmelser följs som anger förutsättningar för att släppa ut varor eller pro-
dukter på marknaden får inte vidta tillsynsåtgärder som strider mot förord-
ning (EG) nr 765/2008.

2 kap.

4 §

Generalläkaren har ansvar för den operativa tillsynen i fråga om samt-

liga verksamheter och åtgärder inom Försvarsmakten, Fortifikationsverket,
Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt utom den tillsyn som
omfattas av Kemikalieinspektionens ansvar enligt 21 § första stycket 1.

19 §

I 20�33 §§ fördelas ansvaret för tillsynen i fråga om

1. miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap. miljöbalken,
2. föroreningsskador och miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken,
3. vattenverksamheter enligt 11 kap. miljöbalken,
4. jordbruk och andra verksamheter enligt 12 kap. 10 § miljöbalken,
5. kemiska produkter, biotekniska organismer och varor enligt 14 kap.

miljöbalken samt utrustning avsedd för hantering av växtskyddsmedel,

6. avfall och producentansvar enligt 15 kap. miljöbalken,
7. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den

31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel

2,

8. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 av den

29 april 2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av di-
rektiv 79/117/EEG

3,

9. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av den

17 maj 2006 om vissa fluorerade växthusgaser

4,

10. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den

14 juni 2006 om transport av avfall

5,

11. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den

18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begräns-
ning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet,

1 EUT L 218, 13.8.2008, s. 30 (Celex 32008R0765).

2 EUT L 104, 8.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0648).

3 EUT L 158, 30.4.2004, s. 7 (Celex 32004R0850).

4 EUT L 161, 14.6.2006, s. 1 (Celex 32006R0842).

5 EUT L 190, 12.7.2006, s. 1 (Celex 32006R1013).

background image

3

SFS 2011:702

ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG)
nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direk-
tiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/
105/EG och 2000/21/EG

6,

12. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den

16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen
och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006

7,

13. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 689/2008 av den

17 juni 2008 om export och import av farliga kemikalier

8, och

14. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 av den

16 september 2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet

9.

20 §

Arbetsmiljöverket har ansvar för tillsynen i fråga om

1. sådana tillstånd att använda bekämpningsmedel som krävs enligt för-

ordningen (2000:338) om biocidprodukter och förordningen (2006:1010)
om växtskyddsmedel, i de fall tillståndsfrågan prövas av Arbetsmiljöverket,
och

2. att på marknaden släppa ut, tillhandahålla eller ta i drift utrustning som

är avsedd för hantering av växtskyddsmedel enligt föreskrifter som har med-
delats med stöd av 30 b § förordningen (2008:245) om kemiska produkter
och biotekniska organismer.

I arbetsmiljölagen (1977:1160) och arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

finns bestämmelser om Arbetsmiljöverkets ansvar för tillsyn över att för-
ordning (EG) nr 1907/2006 följs.

24 §

Naturvårdsverket har ansvar för tillsynen i fråga om

1. producentansvaret enligt förordningen (2005:209) om producentansvar

för elektriska och elektroniska produkter, med undantag för frågor om hur
insamlingen av sådana produkter lokalt uppfyller kraven i 16 och 17 §§
samma förordning,

2. producentansvaret enligt förordningen (2008:834) om producentansvar

för batterier, med undantag för frågor om hur insamlingen av batterier lokalt
uppfyller kraven i 19 och 20 §§ samma förordning, och

3. förordning (EG) nr 1013/2006 när det gäller frågor som verket är behö-

rig myndighet för.

Denna förordning träder i kraft den 10 juli 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

6 EUT L 396, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1907).

7 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272).

8 EUT L 204, 31.7.2008, s. 1 (Celex 32008R0689).

9 EUT L 286, 31.10.2009, s. 1 (Celex 32009R1005).

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011