SFS 2011:703 Förordning om leksakers säkerhet

110703.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om leksakers säkerhet;

utfärdad den 31 maj 2011.

Regeringen föreskriver

1 följande.

Tillämpningsområde och innehåll

1 §

Denna förordning gäller sådana leksaker som omfattas av lagen

(2011:579) om leksakers säkerhet. Förordningen innehåller också bestäm-
melser om marknadskontroll som kompletterar Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackredi-
tering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och
upphävande av förordning (EEG) nr 339/93

2.

Termer och uttryck som används i lagen om leksakers säkerhet har samma

betydelse i denna förordning.

Undantag från lagens tillämpningsområde

2 §

Konsumentverket får meddela föreskrifter om att lagen (2011:579) om

leksakers säkerhet inte ska tillämpas på vissa leksaker eller vissa varor som
kan uppfattas som leksaker.

Krav på innehållet i en fullmakt

3 §

Konsumentverket får meddela föreskrifter om de krav som ska ställas

på innehållet i en skriftlig fullmakt där en tillverkare utser en representant.

Särskilda säkerhetskrav

4 §

Konsumentverket får meddela föreskrifter om särskilda säkerhetskrav

för leksaker i fråga om fysikaliska och mekaniska egenskaper, hygien samt
radioaktivitet och annan strålning.

Innan föreskrifter om hygien meddelas ska Smittskyddsinstitutet höras.
Innan föreskrifter om radioaktivitet och annan strålning meddelas ska

Strålsäkerhetsmyndigheten höras.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG av den 18 juni 2009 om lek-
sakers säkerhet (EUT L 170, 30.6.2009, s. 1, Celex 32009L0048).

2 EUT L 218, 13.8.2008, s. 30 (Celex 32008R0765).

SFS 2011:703

Utkom från trycket
den 17 juni 2011

background image

2

SFS 2011:703

5 §

Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om särskilda säker-

hetskrav för leksaker i fråga om brännbarhet och kemiska egenskaper.

Innan föreskrifter om brännbarhet meddelas ska Myndigheten för sam-

hällsskydd och beredskap höras.

6 §

Elsäkerhetsverket får meddela föreskrifter om särskilda säkerhetskrav

för leksaker i fråga om elektriska egenskaper utom strålning.

Varningar och informationstexter

7 §

Konsumentverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av 10 §

lagen (2011:579) om leksakers säkerhet. Konsumentverket får även meddela
föreskrifter om placeringen och utformningen i övrigt av varningar och
informationstexter.

Bedömning av överensstämmelse

8 §

Konsumentverket får meddela föreskrifter om förfarandet för bedöm-

ning av leksakers överensstämmelse med säkerhetskraven enligt 9 och 10 §§
lagen (2011:579) om leksakers säkerhet och enligt föreskrifter om särskilda
säkerhetskrav som har meddelats med stöd av 4, 5 eller 6 § denna förord-
ning.

Innan föreskrifter om förfarandet meddelas ska vid behov Kemikalie-

inspektionen och Elsäkerhetsverket höras.

EG-försäkran om överensstämmelse

9 §

Konsumentverket får meddela föreskrifter om EG-försäkran om över-

ensstämmelse för leksaker.

CE-märkning

10 §

Konsumentverket får meddela föreskrifter om CE-märkning av lek-

saker.

Spårbarhet

11 §

Konsumentverket får meddela föreskrifter om ekonomiska aktörers

skyldigheter i fråga om

1. information som ska följa med leksaken och som avser
a) uppgifter för identifiering av leksaken, och
b) uppgifter om tillverkaren och importören, och
2. dokumentation som behövs för att spåra ursprunget till leksaker som de

tillhandahåller eller har tillhandahållit.

Skadeförebyggande arbete

12 §

Konsumentverket får meddela föreskrifter om tillverkares och impor-

törers skyldigheter att bedriva ett skadeförebyggande arbete i syfte att få
kännedom om skaderisker hos leksaker som de har tillhandahållit.

background image

3

SFS 2011:703

Marknadskontrollmyndigheter

13 §

Konsumentverket utövar marknadskontroll enligt lagen (2011:579)

om leksakers säkerhet, i den utsträckning något annat inte följer av 14 eller
15 §.

14 §

Kemikalieinspektionen utövar marknadskontroll enligt lagen

(2011:579) om leksakers säkerhet när det gäller leksakers brännbarhet och
kemiska egenskaper.

15 §

Elsäkerhetsverket utövar marknadskontroll enligt lagen (2011:579)

om leksakers säkerhet när det gäller leksakers elektriska egenskaper utom
strålning.

16 §

Marknadskontrollmyndigheterna ska samordna sina åtgärder om

kontrollen avser samma leksak eller om åtgärderna riktar sig mot samma
ekonomiska aktör.

Marknadskontroll enligt förordning (EG) nr 765/2008

17 §

Konsumentverket är marknadskontrollmyndighet i fråga om leksaker

enligt förordning (EG) nr 765/2008, i den utsträckning något annat inte
följer av andra eller tredje stycket.
Kemikalieinspektionen är marknadskontrollmyndighet enligt förordning
(EG) nr 765/2008 när det gäller leksakers brännbarhet och kemiska egen-
skaper.

Elsäkerhetsverket är marknadskontrollmyndighet enligt förordning (EG)

nr 765/2008 när det gäller leksakers elektriska egenskaper utom strålning.

18 §

Marknadskontrollmyndigheterna ska på sina respektive områden

enligt 17 § tillämpa förordning (EG) nr 765/2008 genom att

1. informera allmänheten om sin verksamhet enligt artikel 17.2,
2. inrätta lämpliga förfaranden enligt artikel 18.2,
3. utarbeta program för sin marknadskontroll, skicka underrättelser om

detta och göra programmen tillgängliga för allmänheten enligt artikel 18.5,

4. utföra de uppgifter som följer av artiklarna 20�22 och 23.2, och
5. samarbeta med andra enligt artikel 24.4.
Marknadskontrollmyndigheterna får vidare förstöra eller på annat sätt

göra leksaker obrukbara enligt artikel 29.4 samma förordning.

Ersättning

19 §

En ekonomisk aktör ska ersätta marknadskontrollmyndigheten för

kostnader för provtagning och undersökning av prov, om leksaken vid kon-
trollen inte uppfyller säkerhetskraven enligt 9 och 10 §§ lagen (2011:579)
om leksakers säkerhet och enligt föreskrifter om särskilda säkerhetskrav som
har meddelats med stöd av 4, 5 eller 6 § denna förordning.

En ekonomisk aktör ska få ersättning från marknadskontrollmyndigheten

för varuprover och liknande, om det finns särskilda skäl för det.

background image

4

SFS 2011:703

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

�verklagande

20 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-

klagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt denna förord-
ning än en marknadskontrollmyndighets beslut enligt 19 § får dock inte
överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 20 juli 2011, då förordningen

(1993:971) om leksakers säkerhet ska upphöra att gälla.

2. Den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om leksaker som

har släppts ut på marknaden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Peter Knutsson
(Justitiedepartementet)