SFS 2011:704 Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning

110704.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med kompletterande bestämmelser till EU:s
underhållsförordning;

utfärdad den 9 juni 2011.

Regeringen föreskriver följande.

Tillämpningsområde

1 §

Denna förordning innehåller föreskrifter som kompletterar rådets för-

ordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet,
tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i
fråga om underhållsskyldighet

1 (underhållsförordningen).

Centralmyndighet

2 §

Försäkringskassan är centralmyndighet enligt underhållsförordningen

och har de uppgifter som föreskrivs för centralmyndigheter enligt den för-
ordningen.

Handlingar

3 §

Centralmyndigheten ska tillhandahålla formulär för ansökan och fram-

ställan till myndigheten om biträde i ett enskilt ärende om underhålls-
skyldighet.

4 §

En auktoriserad translator är behörig att göra översättningar enligt

artiklarna 20.3, 28.3, 29.2 och 40.4.

5 §

En domstol eller annan myndighet ska, om någon begär det, på en

kopia av ett avgörande som har meddelats av myndigheten intyga äktheten.

Ett utdrag enligt artikel 40 utfärdas av en domstol eller annan myndighet

som har meddelat avgörandet.

6 §

En socialnämnd ska, om någon begär det, på en kopia av ett avtal om

underhållsbidrag som socialnämnden har godkänt intyga äktheten.

Ett utdrag enligt artikel 48 utfärdas av den socialnämnd som har godkänt

ett avtal om underhållsskyldighet.

1 EUT L 7, 10.1.2009, s. 1 (Celex 32009R0004).

SFS 2011:704

Utkom från trycket
den 17 juni 2011

background image

2

SFS 2011:704

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Denna förordning träder i kraft den 18 juni 2011.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)