SFS 2011:706 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);

110706.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);

utfärdad den 9 juni 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om utlänningsförordningen (2006:97)
dels att 3 kap. 2�7, 10 och 11 §§ samt 8 kap. 4 a § ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 3 kap. 2�7 och 10 §§ ska utgå,
dels att 1 kap. 5 §, 3 kap. 8, 9, och 12 §§, 4 kap. 6 och 21 §§ samt 8 kap.

4 § ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 3 kap. 2 och

10 §§ samt närmast före 3 kap. 2 och 10 §§ nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.

5 §

Med Schengenvisering avses i denna förordning en visering enligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 av den 13 juli
2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viserings-
kodex)

1.

3 kap.

Schengenvisering

2 §

Bestämmelser om Schengenvisering finns i viseringskodexen.

8 §

Bestämmelser om rätt till genomresa finns i Europaparlamentets och

rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemen-
skapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)

2.

9 §

3

Bestämmelser om visering i 2 kap. utlänningslagen (2005:716) och

bestämmelserna i detta kapitel gäller i tillämpliga delar även för främmande
länders diplomatiska tjänstemän och avlönade konsulära tjänstemän som är
anställda i Sverige, deras familjer och betjäning samt diplomatiska kurirer.

1 EUT L 243, 15.9.2009, s. 1 (Celex 32009R0810).

2 EUT L 105, 13.4.2006, s. 1 (Celex 32006R0562).

3 �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

SFS 2011:706

Utkom från trycket
den 17 juni 2011

background image

2

SFS 2011:706

�verlämnande

10 §

Om en svensk beskickning eller ett svenskt konsulat överväger att av-

slå en ansökan om Schengenvisering på grund av att sökanden anses vara ett
hot mot medlemsstaternas allmänna ordning, inre säkerhet eller folkhälsa får
ansökan överlämnas till Migrationsverket för prövning.

Finns särskild anledning till det får en svensk beskickning eller ett svenskt

konsulat även i annat fall överlämna viseringsärenden till Migrationsverket
för prövning. Innan överlämnande sker ska beskickningen eller konsulatet
samråda med Migrationsverket.

12 §

4

Migrationsverket får ge en svensk beskickning eller ett svenskt kon-

sulat rätt att besluta om nationella viseringar. Innan Migrationsverket ger en
svensk beskickning eller ett svenskt konsulat rätt att avslå ansökningar om
nationell visering, ska Migrationsverket samråda med Regeringskansliet
(Utrikesdepartementet).

Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) får ge en svensk beskickning

eller ett svenskt konsulat rätt att bevilja nationella viseringar inom departe-
mentets ansvarsområde.

4 kap.

6 §

Bestämmelser om rätt till vistelse i vissa fall finns i Europa-

parlamentets och rådets förordning (EU) nr 265/2010 av den 25 mars 2010
om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och av för-
ordning (EG) nr 562/2006 vad gäller rörlighet för personer med visering för
längre vistelse

5.

21 §

Den myndighet som utfärdar ett uppehållstillstånd eller en nationell

visering ska i samband med utfärdandet utföra den kontroll och det samråd
som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 265/2010
om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och av för-
ordning (EG) nr 562/2006 vad gäller rörlighet för personer med visering för
längre vistelse.

En migrationsdomstol och Migrationsöverdomstolen får begära att Migra-

tionsverket utför åtgärder som avses i första stycket.

8 kap.

4 §

6

Avgift tas ut för prövning av ansökan om främlingspass med 750 kr

och för ansökan om provisoriskt främlingspass med 500 kr. Avgift ska inte
tas ut för prövning av ansökan om främlingspass för en utlänning som tagits
emot i Sverige inom ramen för ett beslut som regeringen har meddelat om
överföring av skyddsbehövande till Sverige.

Bestämmelser om avgift för prövning av ansökan om Schengenvisering

finns i viseringskodexen. Avgift ska inte tas ut för prövning av ansökan om

4 �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

5 EUT L 83, 31.3.2010 s. 1 (Celex 32010R0265).

6 Senaste lydelse 2006:1415. �ndringen innebär bl.a. att tredje och fjärde styckena
upphävs.

background image

3

SFS 2011:706

Schengenvisering som lämnas in vid yttre gräns för de utlänningar som av-
ses i 3 a kap. 2 § utlänningslagen (2005:716), 4 kap. 16 § eller 5 kap. 2 § för-
sta stycket 4.

För de ansökningar som ska ges in till en svensk beskickning eller ett

svenskt konsulat tas avgift ut enligt förordningen (1997:691) om avgifter vid
utlandsmyndigheterna.

För prövning av ansökan gäller i övrigt 11�14 §§ avgiftsförordningen

(1992:191).

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Ingela Fridström
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011